Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.NZD.367.96 367 96 Çerkes taifesinden Köza Nuhaşguy'un zevcesi ve kerimesini çalıp satan Hırsız Barhoh ogğlu Hüseyin ile muhakemelerinin icrası için Bab-ı Fetvapenahi'ye gönderilmeleri.
YILDIZ Y.EE. 94.96 94 96 Ereğli Kömür Madeni'ne ait gönderilen imtiyazın Fransızca nüshasının da gönderilmesi ve bu imtiyaza talip olanların hangi devlet tebaasından olduğunun bildirilmesi isteği.
SADARET A.}MKT.UM..215.96 215 96 Kangal'ın Mancılık karyesi'nde bulunan manastırdan ve evlerden çalınan eşyanın istirdadı ile suçluların cezalandırılmaları.
SADARET A.}MKT.UM..400.96 400 96 Ankara'daki kabileleri ile birleştirilerek İzmit'te iskan olunacak Çerkes muhacirlerine yardımcı olunması ve yevmiyelerinin itası.
SADARET A.}MKT.UM..413.96 413 96 Aydın'in Tire kazasında iskan edilmek üzere gönderilen çerkes muhacirlerinin mahalline gönderilerek iskan edildikleri.
SADARET A.}MKT.UM..556.96 556 96 Çerkes muhacirlerden Çorum'da misafireten bulunan Canbolat ve Adil Giray Beylerin Bozok ve Amasya'da iskanları ile tayinat itası.
SADARET A.}MKT.UM..570.96 570 96 Amasya'da iskan olunan Çerkes muhacirlerinden Hasan Efendi'nin Sivas'ta iskan olunan Kaparta Kabilesi'yle olan davasının görülmesi.
SADARET A.}MKT.177.96 177 96 Gürcü İbrahim'in Abaza tarafında olan annesi ve bacısının İstanbul'a gelmelerine izin verilmesine dair Trabzon valisine şukka.
DAHİLİYE DH.MKT.1324.96 1324 96 Rum Patrikhanesi'nin Karasi ve Bayramiç taraflarındaki Rum köylerine Çerkeslerin verdikleri rahatsızlıktan dolayı Rumların göç ettiklerinden bahisle asayişin temini talebi üzerine, gereken tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE DH.MKT.1340.96 1340 96 Rusya'dan Sivas taraflarına hicret eden Çerkes muhacirlerinin getirmiş oldukları hayvanlardan tüccar malı addolunarak gümrük resmi alındığı, söz konusu verginin iadesinin talep olunduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.1628.96 1628 96 Düzce'nin Sadiye karyesinde iskan edilen Gürcü muhacirlerinin orada ikamet eden Çerkes muhacirlerinin hududuna tecavüz ettiği bildirilerek gerekenin yapılması talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.2659.96 2659 96 Siran Kaymakamı Halid Bey'in ahaliyi dolandırdığı ihbarı üzerine hakikatın haber verilmesinin Trabzon Vilayeti'ne tebliği.
DAHİLİYE DH.MKT.2046.96 2046 96 Otuz bir nüfus Kafkasya muhacirinin Konya'ya gönderildiği ve Çerkes muhacirlerinin Adana'da akrabalarının yanında istihdam edilmesi.
DAHİLİYE DH.SFR.131.96 131 96 Çerkeslerden Hacı İsak Efendi'nin düğün vesilesi ile büyük bir cemiyet cemine muktedir olmadığı. (Kastamonu)
DAHİLİYE DH.SFR.311.96 311 96 Boğazlıyan kazasında Tahsildar Halid Efendi'nin Ermeniler tarafından darp edilmesi olayının mütecasirlerinin derdestinden ve Çerkes kıyafeti giyen bir takım Ermeni atlılarının da görüldüğünden bahisle bu Ermenilerin civar vilayetlere de geçmeleri melhuz bulunduğundan takayyüdat ifası. (Ankara)
DAHİLİYE DH.TMIK.M.25.96 25 96 İskenderiye'den posta ile Sivas'a tabi Aziziye'de mukim Çerkes ümerasından Mahmud Efendi namına gönderilen muzır gazetelerin, İskenderiye'de mukim Artin ve biraderi Bünyamin tarafından gönderildiğinin tesbit edildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.96 7 96 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.96 96 Pir ve mariz oldukları için seferi hümayuna iktidarı olmayan Konya, Beyşehri, Aksaray, Niğde, İçel livalarında tezkiresiz timara mutasarrıf bulunan ve Karaman vilayetinin muhafazası için Kayseri'de oturmaları uygun görülen birinci defasında beş yüz otuz dört ikinci defasında iki yüz elli nefer sipahinin Adana Sancağı Beyi Piri Paşa'nın defteri mucebince timarlarıyla isimlerini havi ve Konya muhafazasında bulunan Çerkez Bey'in defterini camidir. Kayseri'de toplanacak cemaat-ı sipahi için Adana livası Miralayı Hasan Bey marifetiyle Adana livası sipahilerinin yoklamasına ve terfilerine ve Kayseri livası muhafazasında mevcut olan sipahilerin esamisiyle timarlarına dair meşruhatı havi Kayseri'de kalacak olan sipahilerin yoklama defteridir. Defterin 12 ve 16. sahifelerinde Adana Beyi Piri Paşa'nın "Ezaf-ül-ibad Piri bin Ramazan ya hafiyye el-taf neccina mimma nehag ela la tahzenahval el beliyye felirrahmani eltafun hafiyye" yazısı 26. sahifesinde çok köseli "bende-i huda Çerkes İsa" ibaresini havi bir mührü kezalik defterin 28 inci sahifesinde "Ezaf ül-ibad İbrahim el-hakir" imzasını ve zahrında da "dih nüh lütf şüdde-i bagi naim nuh ateş-i duzah takka-i ezel rahim hem bi hakkı anki sakiya gufte-i an İbrahim la vah Halim" ibaresini havi mührü görülmektedir.a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 194 9626 Tiflis Hanı Ereğli Han'ın zahiren Devlet-i Aliyye'ye meylederse de, hakikatte Moskoflu ile müttedid bulunduğunu Çıldır Valisi Süleyman paşa nın yazdığına dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 194 9637 Sohum Kalesi muhafazası için Faş Muhafızı Şahin Paşa biraderi Mehmed Bey ve Faş sabık Muhafızı İbrahim Paşa biraderi Rüstem Bey maiyetindeki askerlerin ve kendilerinin atiyyeleri olarak 70 kese akçeye ihtiyaç olduğu, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI