Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 1569 0 Şam'a bağlı Vadiülacem kazasınm Burakkalesi civarında iskan edilen Çerkeş muhacirlerin Kunaytara'daki Kemürsak arazisine nakledilerek teşkil edecekleri karyenin Şevketiye olarak isimlendirilmesi.
DAHİLİYE 1663 0 Beyrut'un Hayfa şehri dahilindeki Gabiye karyesine yerleştirilen ve hava vesaireden dolayı yarıdan fazlası ölen Çerkeş muhacirlerinin başka bir yere nakilleri.
DAHİLİYE 1814 0 Birinci kafilede Adana'ya gönderilmiş olan ve Suriye'nin Belka sancağı dahilindeki akrabalarının yanlarında iskan edilmelerini talep eden Kafkasya muhacirlerinin iskan edilmek üzere Suriye'ye gönderilmeleri.
DAHİLİYE 2729 0 Rumeli ve Kafkasya'dan kaçarak gelen muhacirlerden Muhacirin İdaresi'nden sevk varakası almadan kendiliklerinden Şam'a giderek yerleşenlerden birer senet ve arzuhal alınması gerektiği, kendiliklerinden vilayet içinde yer değiştirenlere devlet tarafından bir daha yardım edilmeyeceği ona göre Suriye Vilayeti'nce muamele yapılması.
DAHİLİYE 2854 0 Kafkasya muhacirlerinden olup Suriye vilayetine bağlı Hama sancağı dahilindeki hemşehrilerinin yanma gitmek isteyen bir kadm ve çocuklarına gerekli kolaylığın sağlanması.
DAHİLİYE 2861 0
DAHİLİYE 37 0 Kafkasya muhacirlerinin iskan edildiği Suriye'nin Salt kazasına bağlı Madiya nahiyesindeki Novere köyünün yine Salt kazasına bağlı Amman nahiyesinin bağlanması.
SADARET 528 0 Kafkasyalı Çerkeş muhacirlerinin Beyrut ve havalisinde iskan edilmeleri.
SADARET 524 0 Suriye'ye gönderilen Çeçen ve Çerkeş muhacirlerin iskan masraflarının karşılanması.
SADARET 520 0 Pasinler'deki Çerkeş muhacirlerinin Suriye'ye gönderilmeleri.
SADARET 517 0 İzmid'den Şam'a gönderilen Çerkeş muhacirlerinin nakliye ve iaşe masraflarına dair.
DAHİLİYE 482 0
DAHİLİYE 439 0
SADARET 1 0 Çerkes muhacirleri ümerasından Hacı Ömer Ağanın İslimye Sancağındaki tapulu çiftliği hakkında.
SADARET 12 0 Rumeli Çerkes muhacirlerinden olup Adapazarının Süleymaniye köyünde oturan Hacıbey b. Hazuk’un dersaadete hicret ederken kaçırılan kızı Fatıma’nın yerini haber aldığından kendisine teslim edilmesi için verdiği arzuhal hakkında.
SADARET 15 0 Kırım muhacirlerinin iskanı için yapılacak olan hanelerin ağaç ve saire masraflarının tesbiti.
SADARET 26 0 Çiftliklere iskanı hususunda zorluk çıkaran muhacirlerin ikna edilmesi için Muhacirin Komisyonu azasından bir kişinin gnderildiği.
SADARET 23 0 Kütahya dahilinde muvakkaten ve muhtelitan iskan olunan kumuk kabilesi muhacirlerinin memnuniyetsizlikleri
SADARET 25 0 Muhacirlerin mürur nizamının aksine sapa yollardan gitmelerine Ankara ve Konya yollarındaki Derbent memurlarının mani olduğu.
SADARET 20 0 Davudi medresesinden Dağıstanlı Zekeriyya Efendi İstanbula gideceğindne kendisine tezkire verildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI