Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.AZJ.9.24 9 24 Binbaşılıktan tard edilen Çerkes İsmail'in vazifesine iadesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.3 9 3 Çerkeslerin tecavüzlerinin engellenmesi.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.5 9 5 Çerkes süvarilerinin Müslüman ve Hristiyan ahalinin davarlarını çaldığı.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.8 9 8 Bünyan Hamid (Bünyan) Kazası'nın Gemerek Karyesi'ne musallat olan Karapapak Karyesi ahalisinden ve Hamidiye Alayı yüzbaşılarından Asker Aga ve maiyyetindeki oniki silahlı adamının, yanlarındaki magsup eşya, nühas ve senedatla birlikte tabur agası tarafından yakalanarak Kayseri'ye getirildikleri.
YILDIZ Y.PRK.MYD.9.57 9 57 Alemdağ civarında Çerkes ve Gürcü tütün kaçakçıları ile reji tütün memurları arasında müsadere çıktığı, kaçakçıların takibi için asker sevk edildiği.
YILDIZ Y.PRK.SGE.9.116 9 116 Mecid Efendi'nin dairesinde müstahdem bulunanların isimleri. a.g.y.tt.
YILDIZ Y..PRK.UM.9.30 9 30 Yagmurköy'den beş yüz ton borasit madeninin Serbetyan Efendi'ye teslimine Çerkeslerin mani oldukları.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.9.65 9 65 Nis sancağının 1282 Eylülü basından Kanunsanisi nihayetine kadar beş aylık hesapları, merkezi muhasebede incelenerek bilcümle defter, mazbata ve senedlerinin hazırlanan hülasa cedveliyle Maliye'ye takdim olunduğu, Hazinece gereğinin icrası.
SADARET A.}MKT.9.40 9 40 Çerkezistan'da gidilmesi yasaklanan iskelelere gidip yolcu aldığından dolayı tevkif edilen Hasan Reis'e dâir Trabzon Müsiri Abdullah'ın yazısı.
İRADE İ..OM..9.8 9 8 Amasra nahiyesi dahilindeki Tekeönü adlı yerde bulunan ve imtiyazı müteveffa Ali Rıza Paşa uhdesinde olan kömür madeninin imtiyazının müzayedeyle başkasına ihalesi. (1321S-2)
HARİCİYE NEZARETİ 90 59 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Hasan Dok Bey'in Sohum'da terk eylediği emlakinin kıymeti hakkında malumat istihsalini mübeyyin tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 90 48 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Hasan Dok Bey'in Sohum'daki arazisine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 90 44 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Rusya'dan Memalik-i Şahane'ye hicret eden Çerkes muhacirlerine dair Rostof Şehbender Vekili'nden mevrud tahrirat suretinin leffen takdimi.
HARİCİYE NEZARETİ 90 15 ORJİNAL KAYIT NO : 76 Kafkasya üzerinden nakl olunan eşyadan alınan transit resminin lağv olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 90 83 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Rauf Paşa'mn tahriratla Rusya'dan hicretlerine müsaade taleb olunması hakkındaki Çerkes familyalarına dair talimat talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 90 138 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya'dan hicret etmek isteyen aileler.
HARİCİYE NEZARETİ 90 134 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya muhacirleri.
SADARET A.}DVN.90.15 90 15 1- Şeyh Şamil'in Çar Kalesine yapacağı askeri hareket. 2-Çerkes ahalisinin kıyam hareketleri. 3-Rusya Postası'nın soyulması. 4-Bazergan Mehmed'in muhakemesi.
DAHİLİYE DH.SFR.90.113 90 113 İstihdamlarına lüzum gösterilen Çerkes süvarileri hakkında tebligata göre muamele yapılmasına dair Umum Jandarma Kumandanlığı'ndan Ankara Vilayeti'ne çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.UMVM.90.68 90 68 Şehremaneti Heyet-i Tahririye Tercüme Kalemi'nde iken kanunsuz olarak açığa alındığını belirtip arzuhal veren merhum Çerkes Yaver Pasa ahfadından Nureddin hakkında ne gibi bir muamele yapıldığının sorulması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI