Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.861.91 861 91 Eskişehir'e yerleştirilen muhacirlere civar köylüler tarafından yapılan tecavüzlerden ve saldırılardan sorumlu tutulan Eskişehir İskan-ı Muhacirin Memuru Mehmed Bey'le ilgili şikayetlerin tahkiki.
İRADE İ.DH.861.68937 861 68937 Çerkes Muhacirlerinden Hacı İsamil Bey'in altmış beş hanelik kabilesi ile yerleştiği Manyas Adası'ndan başka bir yere nakl etmek isteyen İskan ve Muhacirin Memuru Ahmed Hamdi Paşa'nın azli talebi ve başka birinin tayin isteğine dair.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.861.45 861 45 Kayseriyeli Ahmed, esbak Serasker Hacı Raşid ve daha önceki Serasker Rıza, Çerkes Abdi ve Derviş Paşa merhumların ailelerine maaş tahsisi. (Tekaüd 1)
CEVDET C..AS..864.37030 864 37030 Muharebede bir çok yararlılıkları görüldüğü gibi istiladan sonra da Ruslara serfuruğ etmeyerek firar eden ağnad kazakları, Varna, Balçık, Sünne Boğazı ve Babadağı köyü sahillerinde balık tutmak sureti ile düşmanın ahvalinden haber almaya çalışacaklarından, 1188 tarihli hüküm mucibince bunlara mümanaat edilmeyerek, bilakis muzaharatda bulunulması. (Bosna Valisi ve Sağkol Seraskeri Dağıstanlı Ali Pasa ile Babadağı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya)
DAHİLİYE DH.MKT.865.45 865 45 Birtakım kaçakçıları yanlarına alarak İzmid sımrlarmdaki Gürcü köylerinden tütün almak üzere gelecekleri istihbaratına binaen jandarma ile takiplerine çıkılan Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Başköy'deki bazı Çerkes reisleriyle, firari Abaza Kemiş'in yakalanmaları hususunda azami dikkat ve gayretin gösterilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.866.57 866 57 Dürzi, Bedevi Arap ve Çerkeş muhacirlerinin medenileştirilmeleri ve kendilerine İslam şuurunun verilmesi için Havran'daki İbtidai mekteblerinin çoğaltılması ve liva merkezinde bir Rüştiye mektebinin açılması.
İRADE İ.DH.867.69365 867 69365 Muhacirin Müfettişliğine tayin olunan Miralay Süleyman Bey'in Mihaliç kazasına bin hane Çerkes Muhacirleri yerleştirmesine dair.
MECLİS-İ VALA MVL.868.70 868 70 Muhacirin-i Çerakise'den Sultan Efendi ile rüfekalarının yevmiyeleri. (9. Mühimme)
HARİCİYE NEZARETİ 87 3 ORJİNAL KAYIT NO : 94 Sohumkale Şehbender Vekili Tomacyan Efendi'nin beraati.
HARİCİYE NEZARETİ 87 21 ORJİNAL KAYIT NO : 13 Edirne Harbi'nde kaybolan mütekaid Binbaşı Çerkes İsmail'in Gümülcine'de olduğu bildirildiğinden hakikatte orada olup olmadığının Hilal-i Ahmerce tahkikinin istendiği. (Fr. Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 87 100 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çerkes muhacirleri'nin Kafkas hududundan mürurları.
HARİCİYE NEZARETİ 87 47 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Sohumkale'de mukim teba-i Devlet-i Aliyye'den Fenzin oğlu Hacı Hüseyin isimli şahsın borcu.
HARİCİYE NEZARETİ 87 36 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Muhacirin-i Çerakise'den Mehmed Loka isimli şahıs.
HARİCİYE NEZARETİ 87 15 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Çerkez muhacirlerinden Osman ve Ali Efendi'nin familyalarının hicretleri.
HARİCİYE NEZARETİ 87 6 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Kabatay muhacirininden Mehmed Ganimed bin Hacı Ömer isimli şahsın Memalik-i Mahrusa'ya hicreti talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 87 58 ORJİNAL KAYIT NO : Bomonde ve tebeasının Sevahil-i Çerakisiye götürmelerinde beis olmadığı.
HARİCİYE NEZARETİ 87 62 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Bazı Çerkes mahacirlerinin memleketlerinde bulunan familyalarının madde-i muhacereti hakkında tahrirat.
SADARET A.}AMD.87.79 87 79 Çerkes muhacirlerinden ve Kabarta hanedanından Hacı Bekir'e mesele-i sabıkadaki hizmetinden dolayı yevmiye tahsisi.
SADARET A.}MKT.DV.87.24 87 24 1- Hapiste olan Tersane-i Amire esnafından Kayseri'li Ali'nin tahliye talebiyle ilgili arzuhalinin gönderildiği. 2- Çerkes Tüccarlarından Mustafa Ağa'nın oğlu Mahmud'un Mekteb-i Harbiye'ye kabulüyle ilgili arzuhalinin gönderildiği.
CEVDET C..ZB..87.4301 87 4301 Cezalarının tertibi emrolunan Kılıçlı eşkıyasından bazılarının Tacirli eşkıyasının mestaları olan Çukurova'ya iltica eyledikleri haber alındığından ahz ve izalelerine dair Adana Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya hüküm. g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI