Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 88 56 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hacı İslam Efendi'nin ailesinin hicretlerine yardımcı olmak için Kafkasya'ya gitmesine izin verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 40 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hacı Ahmed Efendi'nin mesalihi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 7 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Daniel Bey'in maslahatı.
HARİCİYE NEZARETİ 88 5 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Rusya'ya avdet etmek arzusunda bulıman Çerkes muhacirlerin yardım talebi.
DAHİLİYE 88 41 Çarşamba'da Mehmed Ali ve Reşid Beylerin emniyet ve asayişi bozarak kendilerine menfaat sağladıklarına dair Çerkez emirlerinden İsa Bey ve arkadaşları tarafından yapılan şikayet üzerine durumunun tetkiki.
SADARET 88 0 Çerkez Hüseyin Ağanın gülamı bahriye musikası neferlerinden Ali’yi Devlete sattığına dair Rumeli kazaskerince hazırlanan ilamın takdimi hususunda Kabdan Paşaya tezkire.
SADARET A.}AMD.88.15 88 15 1-Çerkes muhacirlerinden olup Kars meselesinde gayret gösteren Hacı Ömer Efendi'ye maas tahsisi. 2-İlbasanlı müteveffa Yusuf Bey'in maaşının çocuklar ve ihtiyaç sahipleri arasında pay edilmesi.
SADARET A.}DVN.88.9 88 9 Sened-i Bahrî talebi.
SADARET A.}MKT.MHM.88.14 88 14 Çerkes ümerasından bazılarını misafir eden Cemil ve Nail Beyler'in masrafları için para tahsisi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.88.6527 88 6527 Hassa Ordusu mülazımlarından Hacı Osman Ağa'nın İsmailli karyesi civarında Gümüşoluğu ismindeki mevkide Çerkes kıyafetli dört nefer eşkiya tarafından öldürüldüğü ve eşkıyaların bulundurularak gereğinin yapılması. (Ankara; 6527)
CEVDET C..HR..88.4368 88 4368 Kuban taraflarındaki bazı Çerkes ve Türk kabileleri İgnad kazakları rüesasına sadrazam tarafından iltifatı havi birer mektup gönderilmesi. a.g.tt
DAHİLİYE DH.SFR.88.35 88 35 Karamürsel mürettebatı arasında bulunan Jandarma Ziya Çavuş ile Süvari Jandarma Çerkes Hancı Selim ve Jandarma Osman Nuri'nin ahval-i sabıka ve hazıraları hakkında tahkikat icrasına dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden İzmit Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.5 88 5 Rusya'ya avdet etmek arzusunda bulunan Çerkes muhacirlerin yardım talebi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.7 88 7 Çerkes muhacirlerinden Daniel Bey'in maslahatı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.40 88 40 Çerkes muhacirlerinden Hacı Ahmed Efendi'nin mesalihi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.56 88 56 Çerkes muhacirlerinden Hacı İslam Efendi'nin ailesinin hicretlerine yardımcı olmak için Kafkasya'ya gitmesine izin verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.67 88 67 Çerkes muhacirlerden Hacı Ahad Efendi'nin davası.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.69 88 69 Çerkes muhacirlerden Mehmed Efendi isimli sahsın maslahatı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.70 88 70 Çerkes muhacirlerden Hacı Ahad Efendi'nin işi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.88.74 88 74 Çerkes muhacirlerden Ali Mirza Bey hakkında vukua gelen sirkat maddesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI