Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1183.88685 1183 88685 Yemen mürettebatı için Adana vilayetince bilmünakaşa esman-ı asar bedalatına ait borçlardan mahsub olunmak üzere kendilerine ihale edilen zahireler hakkında Çerkeszade Şakir ve rüfekasının Adana'dan çektikleri telgraf. (Maliye; 85837)
CEVDET C..MF..175.8710 175 88710 Ruha'da Çerkes ümerasından Demir Boğa Medresesi müderrisliğine paye tevcihi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1186.88889 1186 88889 Düzce kazasında sakin Çerkes ümerasından Hasan Bey'e maaş tahsisinin mümkün olamayacağına dair. (Dahiliye, Muhacirin Komisyonu; 85164)
HATT-I HÜMEYUN 187 8894 Battal Paşa'nın Anapa seraskeri iken Anapa havalisi gümrüğünü idare eden Sivas'ta Ereğli Miftah Ağası Hasan Efendi ile Karahisar-ı Şarki Voyvodası Fatsalı Alay Beyoğlu İbrahim Bey'in ve Şam'da Hama Mütesellim Lütfullah'ın hesaplarının niyetine, emval ve emlakinin zabt ve tahririne müsaade buyrulması. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 187 8897 İstanbul Gümrük Emini Seyyid Halil Efendi ölmüş ve hesapları bulaşık kalmış olduğundan muktedir bir halef bulunması lüzumuna karşı, eski mutasarrıfı Kasabbaşı Hasan ve kapıcıbaşılardan Ali ve Anapa Bina Emini Burgosi Mustafa ağalardan hangisi tensip buyrulursa tayinine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 29 89 ORJİNAL KAYIT NO : D436 Rusya Hükümeti'nin Kafkasya'da yabancı muhacirlerin iskanını yasaklaması.
DAHİLİYE 1324 89 Aydın Vilayeti'ne gönderilen ve perişan bir durumda oldukları bildirilen Çerkeş Muhacirlerin uygun yerlerde iskanları için gerekenin yapılması.
DAHİLİYE 1420 89 Adapazarı'nm Çerko, Sime Mahmudiye ve Şadiye köylerine yerleştirilen muhacirlerin arazi meselesinden dolayı birbirleri ile mücadeleye başladıkları.
DAHİLİYE 1434 89 Ankara'nın Sazdeğirmen köyünde oturan Kabartay ümerasından Kaz Bey'in eşi Ayyedek Han Hanım'dan alacağına karşılık aldığı cariye ve kölenin söz konusu hanım tarafından kandırılarak yanından ayrılıp tekrar onun yanında çalışmaya başladığından şikayet ve gereği talebiyle, muhacir İshak tarafmdan verilen arzuhalin, gereği için Ankara vilayetine irsali.
DAHİLİYE 1463 89 Muhacirin Komisyonu Başkatibi Kamil, Zabıt Katibi Said, Hariciye Nezareti Tercüme Odası halifesi Mahmud ve Baki beylerle, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Halifesi Kazım Bey'in, Gülhane'deki Eytam-ı Muhacirin Mektebi'ndeki çocuklarm iki sene süreyle fahri olarak talimat ve teorisindeki gayret ve çalışmalarına binaen taltiflerinin teklif olunması.
DAHİLİYE 1471 89 Elbistan ve Aziziye'den Havran'm Kuneytara kazasına gelen Çerkeş Muhacirlerinin iadesi zor olacağından orada iskanları ancak bunun tekrarlanmaması için lazım gelenlere tenbihat icrası.
SADARET A.}DVN.MHM.33.89 33 89 İskan olunmak üzere Kastamonu'ya gönderilen Çerkes muhacirlerden Mirza Bey'e beşinci rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}MKT.DV.176.89 176 89 Çerkes muhacirlerinden Hacı Mustafa Efendi üç adamı ile Hicaz'a mücavirliğe gideceğinden yardım edilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.175.89 175 89 İstanbul'da bulunan Çerkes ve Nogay muhacirlerinin, tuvaletlerin azlığından dolayı hastalanmaları üzerine gerekli mahallere tuvalet insa edilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.177.89 177 89 Çerkes muhacirlerinin Han Efendi Kabilesi'nden olup Sinop'un Akliman civarında iskân edilmelerini isteyen Mahmud Ken Bey ve beraberindekilerin iskanlarıyla yevmiyelerini itası.
SADARET A.}MKT.MHM.238.89 238 89 Çerkes muhacirlerinden Baht Giray Han'ın pederinden tevarüs eden emval ve eşya ile cereyalere kardeşlerince el konulduğu şikayetine istinaden derumun tahkikiyle gereginin icrası.
SADARET A.}MKT.MHM.301.89 301 89 Çerkes muhacirlerinden Ziso Kabilesi'nin slimye sancağında iskanı için münasip bir yer bulunması.
SADARET A.}MKT.MHM.303.89 303 89 Kosova sahrasında iskan edilmek üzere gönderilen Çerkez muhacirlerine iyi muamelede bulunulduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.326.89 326 89 Çerkes muhacirlerinin Tekay Kabilesinden olup Kars'da meskun bazı beylerin yerleştirildikleri araziye yapılan müdahalenin meni hakkındaki yazının gönderildiği.
SADARET A.}MKT.NZD.308.89 308 89 Çerkes ve Nogay muhacirleri için toplanan paraya ait Zagra-i Atik Meclisinden gelen defterli mazbatanın gönderildiği ve paranın posta hanede olduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI