Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2356.176643 2356 176643 Yozgat Sancağı dahilinde Fuadiye karyesinde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin tasarrufunda olan arazi hakkında olunacak muamele. (Defter-i Hakani, Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.238.17786 238 17786 Karaferye dahilinde mutasarrıf oldukları arazilerine Çerkes iskân ettiren kaymakam-i kazanın su-i muamelatına dair Karaferye ahalisi tarafından varid olan ve lede'l-istilam Selanik vilayetinden gelen telgraflar. (Dahiliye; 17180)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2384.178784 2384 178784 Salt kazasına tabi Ayni karyesi Çerkes muhacirlerinden olup urban tarafından katledilen Bazı oğlu Beymezre'nin zevcesine maaş tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2392.179341 2392 179341 Beşinci Daire-i Belediye Müdüriyeti'nden ayrılma Çerkes Yusuf Bey'in Sivas Vilayeti'nde istihdam edilmesine dair. (Dahiliye; 179341)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2420.181439 2420 181439 Sivas vilayetinde istihdamı ferman buyrulan Çerkes Yusuf Bey'e verilecek bin beş yüz kuruş maaşın havalenamesinin irsali. (Maliye; 179341)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2422.181644 2422 181644 Hicaz Vilayeti Jandarma Alayı'nın Birinci Taburu'nun Piyade Üçüncü Bölüğü Kumandanı Çerkes Ahmed Efendi'nin, hususi islerini tesviye amacıyla Hüdavendigar vilayetine azimetine ruhsat itası. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2447.183467 2447 183467 Sivas vilayetinde istihdamı muktazi buyurulan Çerkes Yusuf Bey'e muhassas olunacak meblağa Hazine'ce münhalattan münasib bir karşılık tedariki. (Maliye; 179341)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2458.184291 2458 184291 Kızılkoca nahiyesi sabık müdürü Cemal Efendi'nin eşya ve parasını gasp eden Çerkes Sarı İbrahim ve Gedik Mehmed ile arkadaşlarının yakalanması. (Adana)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2468.185036 2468 185036 Aziziye kazasının Kaftankeban karyesi ahalisinden Çerkes Mehmed hakkında. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.247.18520 247 18520 Çarşamba kazasında mukim Çerkeslerden Mehmed Ali ve oğlu Reşid Bey'in kaza kaymakamı Musa Bey arasındaki anlaşmazlığın giderilemediği, Canik mutasarrıfının yeni değiştiği ve bu konunun mutasarrıfın ilgi sahasına girdiğinden gereğinin ifası. (Trabzon; 8767)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2483.186224 2483 186224 Kerek sancağına tabi Osmaniye nahiyesinde müstahdem Jandarma Binbaşısı Çerkes Mustafa Ağa'nın yarım muhassasatıyla Adana Jandarma Alayı'nın merkez taburuna misafir kaydı. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2504.187732 2504 187732 Maaş-ı umumi tertibine mahsuben ağnam resmiyle bit-temin Çerkes Kazasınca istikraz edilen mebaliğ. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.251.18789 251 18789 Havran Sancağına tabi Salt kazasında mutasarrıf oldukları arazinin, Amman'da mütemekkin Çerkeslerin arazisiyle mübadelesinde uğradıkları haksızlığın giderilmesine dair kaza-i mezkur ahalisinden gelen istidaname tercümesinin leffi. (Beyrut; 13245)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2515.188598 2515 188598 Adapazarı kazası asar mültezimlerinden Çerkes Ahmed Bey'in zimmetinin afvı. (Ticaret)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2521.189019 2521 189019 Tarik bedelat-ı nakdiyesinin tahsili için Niğde Zabtiye Mülazımı Çerkes Osman Ağa'nın köylerde cebr ve şiddet göstermekte olduğu ve Arabsun Meclis-i idare Azası İbradili Eyüp Efendi'de azalıktan ihracıyla yerine diğerinin nasbı. (Konya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2551.191273 2551 191273 Amman'da iskan olunan Çerkes muhacirlerine hayvanat ve edevat-ı ziraiye mübayaası için para verileceği. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2574.192992 2574 192992 Ağnam-ı mektume taharrisi için Çerkes Osman Ağa namında bir mülazımın Niğde kurasında dolaşarak ihbariye almak maksadıyla halkı izaç ettiği haber alındığından bu gibi hadisata meydan verilmemesi. (Konya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.258.19284 258 19284 2. Ordu-yı Hümayun 154. Alayın 1. Taburu 7. Bölüğü efrad-ı müstebdelesinden olup 1294 ve 1295 senelerinde müterakim maasatının tesviyesi istidasına dair Çerkesli İsmail bin Mustafa'nın arzuhali. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2608.195582 2608 195582 Ayancık kazasına bağlı Ayas köyünde Ahmed Ağa'nın mutasarrıf olduğu tarlaya kaza Orman Memuru Çerkes Mehmed Bey tarafından müdahale edildiğinin Asakir-i Şahane'den Yakub Onbaşı tarafından bildirildiği. (Kastamonu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2664.199776 2664 199776 Edirne'den gelen posta treninin Çerkesköyüne bıraktığı karpuz vagonunda Filibe'den gelmiş olan iki Bulgar hakkındaki malumatın inbası. (Zabtiye; 199290)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI