Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1841.88 1841 88 Çerkes muhacirlerinden Abbas ve Arslan beylerin Urmiye civarında İran eşkiyası tarafından gasbolunan eşya ve nukudunun istirdadı.
DAHİLİYE DH.MKT.1915.88 1915 88 Çerkes muhacirlerinin iskanına memur Antalya'da bulunan Saim Efendi'nin birikmiş istihkaklarının tesviyesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1959.88 1959 88 Çerkes muhacirlerinin Dersaadet'de karaya çıkarılmayıp iskan edilecekleri mahallere sevk edilmelerine dair emre rağmen Dersaadet'e getirilen sekiz Çerkes muhacirin işlemlerinin komisyonca yapılıp iskan mahallerine gönderilmeleri ve bundan sonra hicret edeceklere de bulundukları yerlerdeki şehbenderlerce bilgi verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2004.88 2004 88 Biga kazasında Çerkes muhacirler tarafından Sultan Çiftliği arazisine yapılan müdahalenin meni.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.88 9 88 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.88 7 88 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.755.88 755 88 Müteferrik: Çerkes muhacirlerinden Ömer'in mahdumları Harun ve Kasım namlarına Eytam Sandığı'nda bulunan paranın hak sahiplerine verilmesi için tercüme edilmesi gereken hüccet parasının gönderildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.206.88 206 88 Manastır'da vazifeli Ferik Talat Pasa'nın Hudud-ı Yunaniye Kumandanlıgı Ohri Kumandanlığı ve Manastır'da eşkiya takibinde bulunan Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Cavid Bey'in verdiği bilgilere dayanarak eşkiya ile girişilen çatısmalar ölü ve yaralı miktarları ile yapılan aramalarda bulunan silah ve mühimmata dair atebe-i ulyaya malumat arzı.
YILDIZ Y..PRK.ZB.23.88 23 88 Sivastapol'den gelen Çerkes muhacirleri ile Varna ve Köstence'den gelen İslam muhacirlerinin iskan yerlerine sevk edilmek üzere Rusya'nın Ölek Vapurunda bulundukları.
YILDIZ Y..PRK.ZB.31.88 31 88 Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Pertob, Figaro Gazetesi muharriri Merseki Jon Gabriel, Bosna Müslüman muhacirleri vs. İstanbul'a geldikleri.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.418.88 418 88 İzmid mültezimlerinden Çerkes Hacı Ahmed Bey'in zimmetine mukabil emlakının devlet namına tefevvüzü. (Maliye 16)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.131.8809 131 8809 Vezir Çerkes Hasan Pasa'nın Silahdarı Ali Ağa'ya Tahmis-i Kahve-i Malatya Mukataası'nın nısf hissesinin tevcihi için tahkikat icrası.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.118.8816 118 8816 İskeçeli Çerkes Süleyman'ın Trablusgarb'a teb'idine sebep olan ifadelerinin o aralık şuuruna halel gelmesinden neset eylediği simdi iade-i sıhhat eylediğinden Edirne Vilayeti'yle yapılan muhabereye nazaran merkumun muhafazasına takayyüt olunmasının lazım geldiği. (Trablusgarb; 30563)
HATT-I HÜMEYUN 187 8829 Kuban Hanı Baht Giray'ın babası emekdarından seksenden fazla yaşlı Binbaşı Yusuf Ağa'ya ianede bulunulması istida olunduğundan ne miktar ihsan buyrulursa irade-i şahanelerinin bildirilmesi, a.g.y.tt
İRADE İ.DH.1132.88412 1132 88412 Çerkes kölelerinin askerden istisnası.
İRADE İ.DH.1134.88511 1134 88511 Muhacirinden Çerkes Şükriye ile Şeyh Mehmed'e atiyye-i seniyye itası.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1181.88559 1181 88559 Manisa Sancağı'na tabi Karaağaçlı civarında iskan edilen Çerkes muhacirlerinin teşkil ettikleri karyenin Mahmudiye namıyla tevsimi. (Dahiliye, Defter-i Hakani)
İRADE İ.DH.1134.88561 1134 88561 Çerkes kölelerinin hizmet-i askeriyeden istisnası.
HATT-I HÜMEYUN 187 8863 Anapa eski muhafızı iken Moskofa esir olan İpeklizade Mustafa Paşa Moskoflunun verdiği tayinatın kifayet etmeyip ıztırab çekdiğini ve bir miktar para gönderilmesini yazdığından Hazine-i Amire'de bulunan tombasar has parasından onbeşbin sekizyüz kuruştan ne kadarının gönderilmesinin münasip olacağı istizanına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 187 8865 Serhadların düşmandan müdafaa için zehair ve askerle tahkimine, Moskofluyla ittihad eden Tiflis hanı ereğli Han'ın harekatı hakkında Çıldır Valisi Süleyman paşa nın tahriratının takdim kılındığına dair.a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI