Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET 304 0 Abaza kabilesinin devlete hizmet edeceklerini temin edip taahhüt ettiren Abaza Beyi Yusuf Bey'e taltifen Taman gümrüğü malından ikiyüz kuruş saliyane tahsis olunduğu.
CEVDET C..ML..304.12397 304 12397 Abaza kabilesinin devlete hizmet edeceklerini temin edip taahhüt ettiren Abaza Beyi Yusuf Bey'e taltifen Taman gümrüğü malından iki yüz kuruş salıyane tahsis olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.91.87 91 87 Abaza kabilesinden yüz altmış altı Çerkes ailesinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.495.9 495 9 Abaza kabilesinden birkaç familyanın hicretlerine dair müzekkire.
DAHİLİYE DH.MKT.1609.78 1609 78 Abaza kabilesinden bir miktar Çerkes ailesine Hakkari'de iskan olunmaları için müsaade edildiğine dair beyanname verilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.343.21 343 21 Abaza Kabilesi'nden, Hacı Ahmed Efendi ve taallukatının Trabzon'da Kanyos nam mahalde yada Giresun'da iskan talepleri.
SADARET A.}MKT.MHM.232.92 232 92 Abaza Kabilesi'nden olup Trabzon'a gelmiş olan Hacı Ahmed Efendi ile ailesinin iskan edildikleri yerin haritasının ve gerekli isimlerin yapıldığına dair Trabzon Meclisi'nin mazbatasının gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1637.102 1637 102 Abaza Kabilesi'nden olan Çerkes muhacirlerinin Haymana kazasında iskan edilmek üzere Sinop İskelesi'ne çıkarılmaları.
SADARET A.}MKT.MHM.210.66 210 66 Abaza Kabilesi'nden Hacı Ahmed'in taallukatıyla beraber Kanyos yada Giresin'da iskanı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.286.34 286 34 Abaza kabilesi vekillerinin Rusya'daki yakınlarının Devlet-i Aliyeye hicret etmeleri için teşebbüsleri.
İRADE İ.DH.787.63924 787 63924 Abaza kabilesi ümerasından Halid Bey'e kapıcıbaşılık tevcihi.
İRADE İ.DH.790.64176 790 64176 Abaza kabilesi rüesasından Tako, Çayban ve Süleyman Beyler ile Tercüman Ahmed Bey'e nişan itası.
İRADE İ.DH.748.61148 748 61148 Abaza Kabilesi mütehayyizanından Kilince Ağa'nın saltanat-ı seniyyeye dehaleti.
SADARET A.}MKT.NZD.364.63 364 63 Abaza kabilesi ile beraber gelen Hacı Ahmed Efendi'nin iskan olunduğu yerin haritasının Bekir Efendi'nin ismine de tanzim olunması.
İRADE İ.MMS.34.1408 34 1408 Abaza Kabilesi ahalisinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine izin verilmesi.
CEVDET C..DH..137.6825 137 6825 Abaza kabailinin kalplerini celbedecek yolda emir ısdarına dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan gelen tahrirattan hülasa.
İRADE İ.DH.754.61553 754 61553 Abaza kabaili ümerasından Lakar Hüseyin Bey'e maaş tahsisi.
SADARET A.}MTZ.(05).20A.64 20 64 Abaza İsmail Paşa'nın Mısır Maliyesi hakkında verdiği nutkun bir suretinin Sadaret'e gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Abaza ile Osman Paşa'nın müşaveresi neticesi Ruslar ile yapılan muharebeden ve neticede parasız pulsuz açıkta kaldıklarından tüccar malının telef olduğuna dair, Abanoszade Süleyman Ağa'dan Trabzon valisine mektup, a.g.y.tt
CEVDET C..AS..95.4340 95 4340 Abaza havalisinde kaht-ı gala zuhur ettiğinden ahali Anapa'ya geldiği ve açlıktan helak olmamaları için kendilerine on günlük tayinat verildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI