Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen kaimede Çerkeş ve Abaza kabailinin asakir-i mansureye idhali hakkında gelen tahrirata cevab olup bu halkı nizam ve intizama sokmak kabil olmadığı ve içlerinde İslamiyet takarrür etmeden bir iş görmek kabil olamayacağı hakkında Çerkeslerin ahlak ve tabiatlarını tasvir etmiştir.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1102.44562 1102 44562 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan gelen kaimede Çerkes ve Abaza kabailinin asakir-i mansureye idhali hakkında gelen tahrirata cevab olup bu halkı nizam ve intizama sokmak kabil olmadığı ve içlerinde İslamiyet takarrür etmeden bir is görmek kabil olamayacağı hakkında Çerkeslerin ahlak ve tabiatlarını tasvir etmiştir.
HATT-I HÜMEYUN 1063 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen kaime olup, Sohumlu Keleş Beyzade Arslan Bey'in Sohum ve Abaza tarafına giderek oradaki kabilelerle birleşip Ruslarla mücadele etmekde olduğu ve cebehane ve asker cihetiyle kendilerine yardım edilmesini istediklerinden buna müsaade edilmesi hakkındadır.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen evrakın hülasası, Kırım'dan kaçan bazı Müslümanların Anapa'ya geldiği Muhafızı Abdullah Paşa tarafından bildirildiği ve daha gelirse nasıl muamele edilmesi icab edeceği ve Rus Ceneralleri İskas ve Kırım Nazırı Roncof ve Barerabya Kumandanı Vuronçof tan gelen tebrik mektublarının münderecatından bahis.
HATT-I HÜMEYUN 1062 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen evrakın hülasası olup kale tamiratına Sohumlu Arslan Bey'in ahvaline ve Anapa Muhafızı Abdullah Ağa'ya mirmiranlık ve Trabzon eşrafından Kalcızade Osman Bey'e kapıcıbaşılık verilmesi hakkındadır.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen evrakın hülasası olup kabail ahvaline ve Rus Cenerali Eminofun Anapa Kaymakamı Abdullah Paşa'ya gönderdiği mektuba ve saireye dair
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen evrakın hülasası olup Abaza ve Çerkeslerden taahhüd senedi ve rehinler aldığı ve cümlesinin Devlet-i Ailyye'ye yardım etmeğe söz verdiği ve Sohum kalesi önünde olan Trabzon gemilerine Ruslar gülle atıp batırdığı ve Anapa Kaymakamı Abdullah Paşa'dan gelen evrak hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1103.44569 1103 44569 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan gelen evrakın hülasası olup Abaza ve Çerkeslerden taahhüd senedi ve rehinler aldıgı ve cümlesinin Devlet-i Ailyye'ye yardım etmege söz verdigi ve Sohum kalesi önünde olan Trabzon gemilerine Ruslar gülle atıp batırdıgı ve Anapa Kaymakamı Abdullah Pasa'dan gelen evrak hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 475 23307 Trabzon valisi ve Anapa muhafızı hasan paşa nın muhafazasına memur olduğu kaleler ve mevakii sairenin takviye ve inşaatına dair vukubulan iş'arından bahisle bu babda müşarün-ileyhe ne yolda talimat verileceğine ve Şatırzade Osman ağa mirmiranlıkla Anapa kaymakamlığı tevcih edilerek hasan Paşa nın Trabzon'a avdetine dair. a.g.y.tt.
CEVDET C..DH..257.12846 257 12846 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hacı Hasan Pasa tarafından İstanbul'a gönderilen Çerkes beylerinden üç zat ve maiyetleri için Yorgancıbaşı tarafından yapılan yatak ve döşemeler masrafının verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 259 14926 Trabzon Valisi Tayyar Paşa'nın Rusya'nın tedarikatı, Çıldır Valisi Selim Paşa'nın Bahr-i Siyah'dan Faş sahiline Rusya'nın sevkiyat-ı bahriyesine, Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'in ve Erzurum Valisi Alaaddin Paşa'nın Rusya'nın Fas ve sair yerlerdeki harekatına, Bağdad Valisi Ali Paşa'nın Laz taifesinin Rus askeriyle mukavemetine rağmen Rum toprağından Faş semtinden İran'a duhullerine Devlet-i Aliyye rıza göstermiş zan vadiyle İran şahının Devlet-i Aliyye hakkındaki hüsn-i zannının su-i zanna münkalip olduğuna dair verdiği malumat.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Trabzon valisi tarafına gitmiş olan Açıkbaş Hanı Soloman'ın bu tarafa celb olunduğu takdirde mahzurlar ve şimdilik bu vaziyetin muhafazası hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka. Rusların Açıkbaş ülkesinden zorla çıkarılmasına müsaade edilmesi ve Gürcistan ahalisinin adı geçen Halid ile birlik olduklarına ve saireye dair olup Soloman Han tarafından gelen evraka aid hülasa.
HATT-I HÜMEYUN 278 16382 Trabzon Valisi Süleyman Paşa'nın yanında oturan Açıkbaş ile, Salomon Han tarafından İstanbul'a gelen zevat ile hududun tahliyesi maddesine ait. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan kapı kethüdasına gelen şukkada Gülsen Beyzade Arslan Bey'i kardeşleri ile barışdırdığını fakat Arslan Bey yanında gelmeyüp Abaza içine kaçdığı ve mürted olup Rusya'ya giden kardeşi Sefer Ali Bey'den ziyade mürted ve hain bir adam olduğu hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 281 16690 Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan gelen tahriratta nezdindeki Açıkbaş Hanı Selçuk Han'ın Devlet-i Aliyye'ye sadakitini ve Rus başkumandanından Rusya'ya mutabakat-ı teşrifat ve tahrirata cevab-ı red verdiği anlaşıldığı ve cümle evrak ve tercemelerinin arz-ı atebe edildiği beyaniyle hanın taltifi istirham edildiğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1265 0 Trabzon Valisi Süleyman Paşa ve Açıkbaş Hanı Soluman Han tarafından tahrirat ve mektup gelip hanın adamı Malhas'ın ifadesi de alınarak kendilerine yardım edilmesi hakkında mecliste edilen müzakereden bahseden telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 475 23297 Trabzon Valisi Şerif Paşa azlolunub yerine Çerhacı Ali Paşa nasbolunacak ise de, bunun vürûduna kadar Şatırzade Osman Ağa'nın mütesellim tayin edilerek Artvin sancağı Beyi Süleyman ve Sohum Muhafızı Arslan Beylerle Tuzcuzade Hacı Memiş Ağa'nın o havalinin muhafazasına ve Veli Paşa'nın da Sinop'a memur edilmelerine ve donanma, esliha, zahire ve asker irsali gibi ittihazı lâzım gelen tedabire dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 410 21302 Trabzon Valisi Salih Paşa'dan gelen tahrirat ve talep üzerine Abaza ve Çerkeş kabileleriyle ittihad eden Gülsen Beyzade Arslan Bey için, Trabzon ve Polad hane kaleleri için top vesair mühimmatın gönderileceği hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.410.21302 410 21302 Trabzon Valisi Salih Pasa'dan gelen tahrirat ve talep üzerine Abaza ve Çerkes kabileleriyle ittihad eden Gülsen Beyzade Arslan Bey için, Trabzon ve Polad hane kaleleri için top vesair mühimmatın gönderileceği hakkında. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi Salih Paşa'dan gelen kaimede Sohum kalesini zabt için gönderdiği Arslan Bey'in Abaza kabailini kendisine bend ederek Sohum'dan gayrı bütün civarı zabt eylediği hakkında.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI