Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 521 44 ORJİNAL KAYIT NO : 292 Gümülcine taraflarında bulunan Müslüman muhacirlerin durumu hakkında Erkan-ı Harb Miralayı Mahir Bey'in Rumeli-i Şarki Komisyonu'na vermiş olduğu rapor.
HARİCİYE NEZARETİ 521 70 ORJİNAL KAYIT NO : 292 Filibe Metropoliti Teofidis Efendi'nin Filibe civarında bulunan muhacirine eski yerleşim merkezlerine dönmeleri için nasihatte bulunulduğunu bildirdiği.
HARİCİYE NEZARETİ 522 27 ORJİNAL KAYIT NO : 310 Rusçuk ahali-i İslamiyesiyle muhacirlerin ianeye muhtaç olduklarmm Varna Şimendüfer Tabibi Anastaş tarafından bildirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 522 40 ORJİNAL KAYIT NO : 310 Filistin'de muhacir iskanı.
HARİCİYE NEZARETİ 523 67 ORJİNAL KAYIT NO : 104 Sokaklarda gezmekte olan etfal-i muhacirinin terbiye ve ıslah-ı ahvalleri hakkmda takdim olunan varaka.
HARİCİYE NEZARETİ 524 5 ORJİNAL KAYIT NO : 314 Lloyd Kumpanyası vapurlarına kumpanyanın matlubatı olan akçe tamamen verilmedikçe muhacir kabul olunamıyacağına dair acenta tarafından Muhacirin Komisyonu Riyaseti'ne tezkire.
HARİCİYE NEZARETİ 526 85 ORJİNAL KAYIT NO : 320 Karamürsel'e muhacir iskan edilmemesine dair İzmid murahhasası tarafından Dahiliye Nezareti'ne telgraf
HARİCİYE NEZARETİ 527 18 ORJİNAL KAYIT NO : 320 Kafkasya tariki ile transit ticaretinin ilgası resmen ilan olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 528 50 ORJİNAL KAYIT NO : 330 Hacı İbrahim ve Tavşan Bey'in Memalik-i Şahane'ye yüz nefer muhacirinin hicretlerine müsaade talebi ile Sivastopol'dan gönderdikleri telgraf
HARİCİYE NEZARETİ 528 109 ORJİNAL KAYIT NO : 222 Karaçay vekilinin hicretlerine müsaade edilmesi talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 529 6 ORJİNAL KAYIT NO : 222 Muhtelit komisyon tatil-i müzakerat etmiş ise de yine de muhacir işlerine devam olunduğuna ve içtimai evkaf işlerince nafi olacağına dair İşkodra'da Devlet-i aliyye komiseri Daksi Efendi'nin tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 551 77 ORJİNAL KAYIT NO : 264 Çerkez İsmail Bey Harran Mutasarrıflığı vekaletine tayin olduğundan asaleten tebdili iltiması.
HARİCİYE NEZARETİ 558 16 ORJİNAL KAYIT NO : 96 Mısır'da mukim Eyüb Sabri Efendi'nin Mah Cemal Hanım isimli hemşiresinin terekesine Çerkes Mustafa Fehmi Efendi'yi vekil ettiği.
HARİCİYE NEZARETİ 2372 2 ORJİNAL KAYIT NO : 577 Kafkasya ile sulh.
HARİCİYE NEZARETİ 2372 3 ORJİNAL KAYIT NO : 575 Kafkasya Hükümeti ile sulh müzakeratı ve Halil Bey'le muhaberat.
HARİCİYE NEZARETİ 2372 1 ORJİNAL KAYIT NO : D 578 Kafkasya Hükümeti ile sulh müzakeratı ve buna müteferri mesail.
HARİCİYE NEZARETİ 2371 5 ORJİNAL KAYIT NO : D 578 Kafkasya Hükümeti ile sulh müzakeratı ve buna müteferri mesail.
HARİCİYE NEZARETİ 2371 7 ORJİNAL KAYIT NO : D 578 Kafkasya Hükümeti ile sulh müzakeratı ve buna müteferri mesail.
HARİCİYE NEZARETİ 2371 4 ORJİNAL KAYIT NO : D 578 Kafkasya Hükümeti ile sulh müzakeratı ve buna müteferri mesail.
HARİCİYE NEZARETİ 157 0 ORJİNAL KAYIT NO : D 347 Hırvatistan'da Slav faaliyetleri, Sırpların tesirleri. Hırvat meclisinde milletvekili dokunulmazlığının kabulü. Bulgaristan'a yerleştirilen Çerkes (Kafkas) çiftçileri hakkmda neşriyat. Macar pasaportları ile ilgili yeni düzenlemeler. Hariciye Nezareti ile yapacağı resmi yazışmalar için Banat Şehbenderliğine posta ücreti muafiyeti tanınması. Macar h, 1848 kanunun tadil ve ıslah tasansmı meclise şevki. Buğdan'da Rus oyunları ve karışıklıklar.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI