Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 19 8 Çeşitli vilayet ve mutasarrıflıklara beyanname vererek ikamet tezkiresi almak suretiyle tescil olunan ecnebilerin miktarını havi cetvellerle ecanibe ait istatistik cetvellerinin takdimi. 1333 senesinde memalik-i Osmaniye'de bulunan yabancıların istatistik cetveli. Memalik-i metruke muhacirlerinin beyannameleriyle vesair tabiiyyet muamelatı hakkında İstanbul vilayeti nüfus memurlarına gerekli malumatı vermek üzere Müfettiş Hayri ve Ramiz Beylerin görevlendirildiği.
DAHİLİYE 30 0 Karadeniz sahillerinden iskan için Kayseri, Yozgat ve Ankara'ya gönderilen ecnebilerin isimlerini havi cetvel ile ecnebilere mahsus ceraim-i adliye cetvelinin takdimi.
DAHİLİYE 74 11 Zor Mutasarrıfiığı'na bağlı Resülayn kazası Çeçen ahalisinin jandarma tabur komutanı hakkındaki şikâyetlerinin hakikat olmadığının mutasarrıflıkça bildirilmesi.
DAHİLİYE 79 22 Resülayn kazasının Subaşı karyesinde Çeçenler ile jandarma efradı arasmda meydana gelen olaylara ait Umum Jandarma Kumandanlığı'nca gönderilen tezkirenin sureti.
DAHİLİYE 43 4 Ailesini terkle gelen erkek muhacirine arazi itası ve hane inşasına müsaade olunamayacağı.
DAHİLİYE 16 12 Beyrut polis memurlarından Ali Çerkeş'in hiçbir cemiyete intisap etmediğini ve etmeyeceğini ve memuriyetinde tarafsız olacağını beyanı
DAHİLİYE 29 53 İskan mahallerini terk eden muhacirlerin ahz-ı asker şubelerine teslim edilmeleri talebi.
DAHİLİYE 28 51 Harbiye Nezareti'nin harb dolayısıyla ihtiyaç duyulduğu takdirde muhacirini de silah altına alabileceği hususundaki kanun suretinin takdimi.
DAHİLİYE 28 45 İskan için gönderilen muhacirlerin geldikleri yerlerin memurlarca tahkik edilmesi hususundaki tamim.
DAHİLİYE 28 37 Muhacirinin suret-i kabul ve iskanları hakkında Muhacirin Nizamnamesi'nin ihtiyacına binaen yazılan tamim.
DAHİLİYE 28 33 Muhacirlerden akraba olanların birbirlerine yakın yerlerde iskanı.
DAHİLİYE 27 98 Muhacirlerin sicill-i nüfusa kayıt suretleri hakkındaki mazbatanın takdimi ve muamelatm ona göre yapılmasının tebliği.
DAHİLİYE 27 23 Muhacirin memur komisyonları veya hükümetin müsadesi olmadan muhacirlere ilmühaber verilmemesi.
DAHİLİYE 26 98 Devlete aid boş arazilere Maliye Nezareti'nin muvafakati alınmadıkça muhacir yerleştirilmemesi.
DAHİLİYE 25 52 Muhacirin tarafından tabiiyet-i Osmaniye'yi muhafaza veya kabul için verilen beyannamelerin muhteviyatı.
DAHİLİYE 25 17 Amerika'ya gidecek muhacirlerin engellenmesi.
DAHİLİYE 39 52 Arat şeyhlerinden İbrahim Paşa, Hacîm, İmam Yahya ve İmam İdris'in Dersaadet'e gelecekleri, Rumeli treniyle Dersaadet'e gelip giden yolcular, Dersaadet'e gelip giden vapurlar, Adapazan'nda ortaya çıkan yüz kadar Çerkeş süvarisini bastırmak için bir bölük Osmanlı askeri gittiği, İngiliz Huntes Kastil Vapuru'yla beşbin çadır ve içinde cephane bulunan beş bin sandık getirildiği gibi hususlarda İstanbul ve Haydarpaşa İstıtlaat Memurluklarının rapor takdimi.
DAHİLİYE 39 38 Adana'daki Fransız işgal kuvvetlerinden bir kısmının Diyarbekir'e geçtiği, Sivas'da bulunan Mustafa Kemal Paşa'mn Erzincan ve Erzurum istikametine çekildiği, Balıkesir havalisinde Çerkeslerin toplandığı. Yunanlıların Çatalca'daki zulümleri, Haleb'de ahali ile İngilizler arasındaki çatışma, Suriye'deki Fransızlar ile ahalinin durumu, Bulgaristan yoluyla Dersaadet'e gelen ve giden vapurlar ve yolcular hakkında İstanbul tstitlaat Memurluğu raporlarının takdimi.
DAHİLİYE 32 47 Kafkas İslam Ordusu'na mensup subay ailelerinin Kafkasya havalisine gitmelerinde mahzur olmadığı.
DAHİLİYE 24 52 Harbiye Nezareti adma tahsil yapmak için Berlin'e gidecek olan Kafkasyalıların pasaport muamelelerinin verilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI