Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 336 47 ORJİNAL KAYIT NO : 263 Memalik-i Şahane'ye hicret arzu eden toplam yüz elli kişilik Çerkez ailelerine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 336 32 ORJİNAL KAYIT NO : 263 Çerkeslerin hicretlerine müsaade ve bunları almak için bir vapur-ı mahsus irsali pek ziyade rica olunduğundan bu hususta evamir-i lazıme ita buyurulması.
HARİCİYE NEZARETİ 336 31 ORJİNAL KAYIT NO : 263 Karaçay Çerkeslerinin tahammül edecek halleri kalmadığından muhaceretleri için evamir-i lazımenin itası ricası.
HARİCİYE NEZARETİ 336 27 ORJİNAL KAYIT NO : 263 Yüz elli Çerkes ailesinin meccanen Memalik-i Şahane'ye nakilleri için bir vapur talebine dair Novorosisk'teki Karadeniz Havalisi İdaresi'nden mevrud takririn leffen irsali.
HARİCİYE NEZARETİ 336 15 ORJİNAL KAYIT NO : 263 Adana vilayetine hicret arzusunda bulunan bin beş yüz nüfustan ibaret bulunan Çerkes muhacirlerine dair talimat talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 335 119 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Kafkasya muhacirleri hakkında ittihaz olunan karara dair olan 1884.12.7 tarihli tahrirata cevap.
HARİCİYE NEZARETİ 335 107 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Çerkes muhacirlerinin Memalik-i Şahane'ye azimetlerine dair olan 1884.10.20 tarihli telgrafhameye cevap.
HARİCİYE NEZARETİ 335 82 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Memalik-i Şahane'ye hicret .arzusunda bulunan muhacirin-i Çerakise'nin azimetine mümanaat olunduğuna ve daha bazı ifadeye dair.
HARİCİYE NEZARETİ 335 70 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Kerç'te bulunan muhacirin-i Çerakise'nin ahvalini şifahen arz eylemek üzere yalnız iki Çerkeş'in Dersaadet'e azimetine müsaade edilip edilemeyeceği.
HARİCİYE NEZARETİ 335 64 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Dokuz hane muhacirin-i Çerakise'nin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine müsaade talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 335 48 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Kerç'ten hareket edecek muhacirin hakkındaki telgrafhameye cevap.
HARİCİYE NEZARETİ 335 45 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Muhacirin-i Çerakise'den üç yüz nüfustan mürekkep elli sekiz hanenin Hortun nam İngiliz vapuruna rakiben Dersaadet'e doğru Kerç'den hareket ettiği.
HARİCİYE NEZARETİ 335 44 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Muhacirin-i Çerakise'nin Kerç'ten hareket edeceği.
HARİCİYE NEZARETİ 334 36 ORJİNAL KAYIT NO : TS 74 Eyalat-ı şahanede ittihaz-ı mesken için gelmekte olan muhacirinin miktarmm ve tarih-i hareketlerinin işarı hakkındaki 1884.1.24 tariMi tahrirata cevap.
HARİCİYE NEZARETİ 333 99 ORJİNAL KAYIT NO : TS 54 Beş yüz bir kişiden mürekkeb altmış yedi hane muhacirin-i Çerarkisenin Neplop nam Yunan vapuruna rakiben ve Dersaadet'e müteveccihen hareket ettikleri.
HARİCİYE NEZARETİ 333 97 ORJİNAL KAYIT NO : TS 54 Yüz üç hane Çerkes muhacirinin İngiliz vapurlarıyla Dersaadet'e müteveccihen hareket eyledikleri.
HARİCİYE NEZARETİ 332 42 ORJİNAL KAYIT NO : 274 Kafkasya ordusunun teşkilatına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 339 17 ORJİNAL KAYIT NO : TS 117 Memalik-i Şahane'ye hicretlerini bekleyen Kafkasya veyaarazi-i metkruke ahalisinden bir takım muhacirlerin Batum'da toplandıkları hakkındaki rivayetin asılsız olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 339 10 ORJİNAL KAYIT NO : TS 117 Prens Dondukof Korsakof un Marova Kuban Hükümeti'ne ettiği seyahat hakkında.
HARİCİYE NEZARETİ 338 67 ORJİNAL KAYIT NO : TS 117 Kafkasya muhac irlerine dair olan 1886.6.30 tarihli tahrirata ve ne netice verildiğinin ba-telgraf işarı ricası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI