Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 4 38 Dağıstan muhacirin imamı Muhammed imzasıyla, Dağıstanlı Şeyh Şerafeddin Efendi'ye çekilen telgrafhame suretinin mütalaa gayesiyle gönderildiği.
DAHİLİYE 1 20 Mahmud Şevket Paşa'nm öldürülmesiyle alakalı olduğu haber verilen Çerkez Süleyman oğlu Mehmed'in ilgili evrakıyla birlikte Dersaadet Divan-ı Harb-i Örfi Riyaseti'ne gönderildiği.
DAHİLİYE 228 26 Düşman işgalinde kalan yerlerden kurtularak İstanbul'a gelen muhacirlerin iaşesi için kurulmuş olan Muhacirin-i Müslimeye Muavenet Komisyonu'na bütün memurların maaş ve tahsisat-ı fevkaladelerinden % 1 nispetinde yardım yapılması talebi.
DAHİLİYE 195 130 Mahmud Şevket Paşa'nm katli hadisesinden dolayı Sinop'a sürülerek daha sonra oradan ayrılan Kantarcı Çerkeş Ali'ye masarifi rahiye itası.
DAHİLİYE 151 98 Silah altında bulunan muhacirlerden, hizmet-i maksuraya tabi olanlara da, diğer hizmet-i maksuradakiler gibi maaş verileceği.
DAHİLİYE 134 1 Suriye'den iskan için Sivas ve civarına gönderilecek şahıs ile kafilelere refakat edecek olan memurların masrafları için beşbin kuruşa ihtiyaç bulunduğu.
DAHİLİYE 72 43 Muhacirlerin iskânı için teşkil olunacak karyelerin elli haneden aşağı olmaması, aski tardirde bunlarm evvelce mevcud karyelere yerleştirilmesi.
DAHİLİYE 55 / 3 20 Kirmastı'da Çerkeslerle Amavutlar arasındaki hadiselerde ölü ve yaralılar olduğu en kısa zamanda bölgeye askeri birlikler
DAHİLİYE 55 / 3 4 Karacabey'de Çerkeslerle Amavudlar arasında vukubulan olayların bir an önce önlenmesi.
DAHİLİYE 9 6 Muhacir ve muhacir sıfatiyle kabul olunan mültecilerin askerlik muamelelerinin nasıl yapılacağı.
DAHİLİYE 8 65 Muhacir olarak memleketinize gelenler hakkında yapılacak muamelate dair mazbata sureti.
DAHİLİYE 19 73 Muhacirlerin kabul şekilleri ve iskanları hakkındaki nizamnamenin İdari ihtiyacı karşılamadığı, tadil ve tevsi edileceğinden, bu konudaki mütalaaların bildirilmesi.
DAHİLİYE 19 68 Muhacirlerden akraba olanların birbirlerine yakın yerlerde iskanlarına dair tamim.
DAHİLİYE 33 18 Harp cephelerinden sevkolunacak Müslüman esirlerden, memalik-i Osmaniyye'de kalmak ve Osmanlı tebeasma geçmek istiyenlere, Mülsüman muhacir muamelesi yapılması.
DAHİLİYE 31 61 Müslüman esirlerin, muhacirler gibi, mali mükellefiyetlerden iki sene muaf tutuldukları.
DAHİLİYE 31 49 Muhacirlerin mali mükellefiyetlerden muaf tutulmalarında, daimi ikametgah tahsisi tarihinin iskan başlagıcı sayıldığı.
DAHİLİYE 30 2 Mülteciler arasındaki tanınmış ailelerin iaşeleri için maaş tahsisi hususunda Muhacirin Komisyonlarının verilecek kararın Nezaretten muvafakat alınmadan uygulanmaması tavsiyesi.
DAHİLİYE 20 17 Muhacirlerin muameleleriyle ilgili işlerin ilgili komisyonlarca değişik tarzlarda yapıldığından bahisle, muameletamn birbirine uygunluğunun sağlanması için düzenlenen cedvellerin kullanış tarzının ne şekilde olacağına dair talimatname.
DAHİLİYE 154 55 Muhacirlerin kendilerine tahsis edilen yerleri terk ederek, başka bir yerde iskana tabi tutulmalarının önlenmesi.
DAHİLİYE 61-1 35 Yunan Ordusuna iltica eden Çerkeş Ethem'in avenesinden Çerkeş Ragıp ve Hamdi Bey'in İstanbul'da çete teşkili faaliyetleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI