Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 436 67 ORJİNAL KAYIT NO : 1464 Beybolat adlı Dağıstanlı muhacirin Rusya Asakir-i İdaresi'nden alacağı olan parayı havi senet.
HARİCİYE NEZARETİ 424 12 ORJİNAL KAYIT NO : 312 EI-Hac İsmail Efendi'nin Çerkezistan Tercümanlığı'na tayini ile sefir tarafından rüteb-i mütenevviayı havi rüuslardan kapıcıbaşılık rüusunun adı geçene verilmiş olduğuna dair ariza.
HARİCİYE NEZARETİ 399 31 ORJİNAL KAYIT NO : 259 Tasarruflarında olup Çerkes muhacirlere verilen arazinin yine kendilerine verilmesine dair Salt kazası ahalisinden Salih, Beşir Mustafa ve saire tarafından gönderilen ariza.
HARİCİYE NEZARETİ 392 23 ORJİNAL KAYIT NO : 227 Nablus sancağı eski mutasarrıfı Abaza Ahmed Paşa aleyhine Sadaret'e ihbarname.
HARİCİYE NEZARETİ 391 86 ORJİNAL KAYIT NO : 227 Nablus Mutasarrıfı Abaza Ahmed Paşa aleyhine Sadaret ve Dahiliye Nezareti'ne gönderilen ihbarname.
HARİCİYE NEZARETİ 387 45 ORJİNAL KAYIT NO : 292 Şeyh Şamil'in hacca gitme niyeti dolayısıyla Dağıstan ve Çerakise muhacirlerinin esaretten kurtulma niyazı.
HARİCİYE NEZARETİ 387 14 ORJİNAL KAYIT NO : 309 Rusyalıların hücumundan şikayeti havi Çerakise tarafından otuz kadar kişinin imzasını taşıyan ariza.
HARİCİYE NEZARETİ 329 84 ORJİNAL KAYIT NO : 490 Muhacirin hesabatma dair Dahiliye Nezareti'ne tezkire.
HARİCİYE NEZARETİ 380 34 ORJİNAL KAYIT NO : 437 Müslüman muhacirlere iane olmak üzere bütçeye idhal olunan akçenin mikdarı.
HARİCİYE NEZARETİ 253 60 ORJİNAL KAYIT NO : 237 Frankfurt şehrinde muhacirin-i İslamiyeye iane toplayan komite azasma nişan verilmesine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 253 61 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Muhacirlerin İskan edildiği Hasköy'de bulunan Salim Paşa konağmm tahliyesine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 254 27 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Avdet eden muhacirlere Bulgarlar tarafından yapılan zulüm ve taaddiyata dair.
HARİCİYE NEZARETİ 254 57 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Hasköy'de muhacir iskan edilen Selim Paşa konağının tahliyesine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 255 8 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Muhacir iskan edilen Hasköy'de vaki Selim Paşa konağına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 258 40 ORJİNAL KAYIT NO : 352 Bursalı Çerkes İbrahim'in zevcesiyle kızlarmı kaçıran Çerkes Canbolad ile Mahmut Bey'e dair.
HARİCİYE NEZARETİ 258 50 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Filibe civarında Müslüman muhacirlerin açlıktan ve esvapsızlıktan telef olduklarına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 259 12 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Trabzon'a gelen laz muhacirlerin suret-i iskanlarma dair.
HARİCİYE NEZARETİ 503 28 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Mecruhin-i asakir-i Osmaniye ile muhacirin-i İslamiyeye yardım eden Stanford House Komitesi ile muharebe esnasında müstahdem tabiplere nişan verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 507 66 ORJİNAL KAYIT NO : 340 Meclis-i Sıhhiye'nin Çerkes muhacirleri hakkındaki mazbatası.
HARİCİYE NEZARETİ 520 27 ORJİNAL KAYIT NO : 439 İane Komitesi'nin muhacir ianesinin kesilmesi hakkında'-, Sadaret'e gönderdiği mektup.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI