Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 290 29 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Rusya'ya avdete ruhsat istihsaline dair bazı muhacirler tarafmdan verilen istidaya dair.
HARİCİYE NEZARETİ 289 40 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Muhacirin-i Kafkasiyyeye dair Rusya baştercümanının müzekkiresi sureti.
HARİCİYE NEZARETİ 289 16 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çeçen muhacirinine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 289 7 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çeçen muhacirine dair Kafkasya kaymakamı tarafından Rusya Sefareti'ne varid olan tahrirat.
HARİCİYE NEZARETİ 288 6 ORJİNAL KAYIT NO : 261 Trabzon valisinin Kafkasya kaymakamına arz-ı tebrik için irsal olunması üzerine mülakat-ı seniye talep eylemesine dair Prens Gorçakofun Rusya maslahatgüzarına tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 287 32 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çerkez muhacirlerinden beş kişinin Kafkas canibine suret-i azimetlerine dair varaka, a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ 286 67 ORJİNAL KAYIT NO : 247 Bazı Trabzon tüccarının Çerkes sahillerine mal kaçırmalarına dair Rusya sefiri tarafından Ergiropolo'ya verilen talimatname.
HARİCİYE NEZARETİ 324 23 ORJİNAL KAYIT NO : Sohum hanedanından Hacı Mustafa Efendi'nin takdim eylediği arzuhale dair.
HARİCİYE NEZARETİ 323 23 ORJİNAL KAYIT NO : Sohum Kalesi'nde Rusya karakol sefaini tarafindan tevkif olunan iki kıta sandalın salıverildiğine dair Pertev Efendi'nrn tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 322 54 ORJİNAL KAYIT NO : Memalik-i Kafkasya'ca rivayet olunan tedarikata dair Tiflis şehbenderinin tahkikatı.
HARİCİYE NEZARETİ 322 26 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkezistan'dan Memalik-i Osmaniye'ye bazı kabail hicret edeceğine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 311 32 ORJİNAL KAYIT NO : Civar eyaletlere muhacir iskanının önlenmesi hakkında Yunan Sefareti'nden gelen takrir.
HARİCİYE NEZARETİ 311 24 ORJİNAL KAYIT NO : Üç yüz Çerkes ailenin Urumiye tarafına iskan edildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 294 99 ORJİNAL KAYIT NO : Kuban ahalisi misilli Terek eyaleti muhacirlerine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 294 82 ORJİNAL KAYIT NO : Mülazım Hacı Ahmed Efendi'nin Kafkasya'ya azimetine müsaade olunması hakkında.
HARİCİYE NEZARETİ 294 69 ORJİNAL KAYIT NO : Kafkasya ahalisinden müteveffa Abdülfaffar nam kimsenin tabiiyyetine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 337 14 ORJİNAL KAYIT NO : TS. 117 İranlı Musa Han namında birinin vapurdan çıkardığı Çerkes kadmmı cebren beraber götürmük istediğine ve mezbure guvomör tarafından Batum Şehbenderhanesi'ne teslim olunduğu cihetle bu babda ne yapılmak lazım geleceği.
HARİCİYE NEZARETİ 336 106 ORJİNAL KAYIT NO : Kafkasya'da vaki Hoban eyaleti dahilinde Batalyaşenkski Nahiyesi Naibi Ömer Efendi'ye üçüncü rütbeden bir kıta Nişan-ı Osmani itası iltiması.
HARİCİYE NEZARETİ 336 85 ORJİNAL KAYIT NO : 263 Memalik-i Şahane'ye hicret edecek muhacir kafilelerinin vakit ve hareketlerini bildirmek hakkındaki tahrirata cevap.
HARİCİYE NEZARETİ 336 62 ORJİNAL KAYIT NO : 263 olunup olunmayacağının ba-telgraf iş'ar buyurulması. Memalik-i Şahane'ye hicrete müheyya bulunan Kubandağlı ve saire
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI