Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 165 20 ORJİNAL KAYIT NO : D 354 Kont Eugene Zichy'nin, ilmi araştırmalarını tamamlamak için tekrar Kafkasya'ya seyahat edeceğinin haber almması.
HARİCİYE NEZARETİ 182 1 ORJİNAL KAYIT NO : D 315 10 Şubat 1859 tarihli Tımışvar gazetesinde yeralan Kafkasya muhacirlerinin Avusturya hududunda iskanı, Babıali'nin ve Diran'm ilgili uygulamaları. Sultan Abdülaziz'in devlet idaresinde yetkiye sahip olmadığı vesaireye dair haber özeti.
HARİCİYE NEZARETİ 182 9 ORJİNAL KAYIT NO : D 315 Tımışvar gazetesinde yeralan; Karadağ hududunun vaziyeti. Rusya'daki Abazalar . Bükreş'teki bazı gelişmeler ve veliaht tespiti. Arnavutluk'la ilgili bazı haberler. Karadağlıların Babıali ile olan münasebetleri ve saireye dair diğer haber özetleri.
HARİCİYE NEZARETİ 219 37 ORJİNAL KAYIT NO : TS 111 Kafkasya'daki eşkıyalar üzerine rus askerlerinin gönderileceği konusunda Nouvelle Presse Liberte gazetesinde çıkarılan haber.
HARİCİYE NEZARETİ 219 108 ORJİNAL KAYIT NO : TS 21 Petersburgdaki Avusturya sefiri tarafından Kafkasya'daki ehl-i islamm haiz olduğu hukuka dair Tiflis'deki Avusturya konsolosundan taleb olunan malumat.
HARİCİYE NEZARETİ 2184 10 ORJİNAL KAYIT NO : D 48 Kafkasya tarafından gelen mektubların açılması ve tevkif edilmesinin önlenmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 2198 24 ORJİNAL KAYIT NO : 52 Malta'da esir Binbaşı Bahaaddin Bey'in aynı karargahda esir Yüzbaşı Kafkasyalı Kaplan Efendi bin Ganimet'in disiplinsiz davranışları dolayısıyla ordudan ihracı şikayetini havi mektubu.
HARİCİYE NEZARETİ 2199 35 ORJİNAL KAYIT NO : 52 Kafkasya'da Ruslara esir düşen Tokad Jandarma Tabur Kumandanı Hüseyin Rıza Bey hakkında malumat.
HARİCİYE NEZARETİ 2204 80 ORJİNAL KAYIT NO : 54 Kafkasya'daki Osmanlı esirlerinin ahvali ve yerli müslüman ahalinin askeri teşkilatlanmaları hususunda malumat.
HARİCİYE NEZARETİ 2250 63 ORJİNAL KAYIT NO : 78 Kafkasya'daki bir Rus hastahanesinde bulunan Osmanlı harp esiri Doktor Yüzbaşı Mustafa Ekrem Muhtar Bey'e kardeşi tarafından göderilen mektubun ulaştırılması talebini havi İspanya Sefareti'ne verilen muhtıra. (Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 2250 65 ORJİNAL KAYIT NO : 78 Kafkasya'daki bir Rus hastanesinde bulunan Osmanlı harp esiri Doktor Yüzbaşı Mustafa Ekrem Muhtar Bey'e kardeşi trafmdan yazılan mektubun ulaştırılması ricasını havi İspanya Sefareti'ne verilen muhtıra. (Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 2373 3 ORJİNAL KAYIT NO : 579 Kafkasya Hükümeti ile sulh müzakeratı ve buna müteferri mesail ve evrak.
HARİCİYE NEZARETİ 2373 2 ORJİNAL KAYIT NO : 579 Kafkasya Hükümeti ile sulh müzakeratı ve buna müteferri mes'ail ve evrak.
HARİCİYE NEZARETİ 2373 1 ORJİNAL KAYIT NO : 579 Kafkasya Hükümeti ile sulh müzakeratı ve buna müteferri mesail ve evrak.
HARİCİYE NEZARETİ 2374 2 ORJİNAL KAYIT NO : 576 Kafkasya mesailine dair Bolşeviklerin Berlin Sefiri Yufe ile vaki olan müzakerat.
HARİCİYE NEZARETİ 2397 2 ORJİNAL KAYIT NO : 169 / 11 Brest-Litowsk müzakereleri ile ilgili muhaberat: Kafkas Cephesi Rus kumandanmın kafkasya Cumhuriyeti namme mütarke imzalamasmm mahzurları. Mütareke ve sulh müzakreleri üzerine Sobranje'de yapılan tartışmalar. Bulgarların harp müddetince Dobruca'ya ait işlerin kendileri tarafından idaresi için Almanlara bir mukavele hazırlamaları. Boğazlar meselesine Bulgarların da dahil edilmesinin doğuracağı sonuçlar. Tuna Avrupa Komisyonu'nun teşkili hususunda Almanların teklifi. Sadrazamın hareketinin ertelenmesi ve komisyonlarda çalışacak Türk heyetinin hareketi hakkında malumat. Almanların Tuna Komisyonları teklifine Türkiye'nin iştiraki. Rus işgalindeki dekovil hatlarının Türkiye'ye devredilmesi önerisi. Müzakereler haldcmda matbuata verilecek tebligatın işarı. Sulh müzakerelerinde görevlendirilen bazı şahıslar. Almanya'nın arazi ilhakı sevdasndan vazgeçmesi lüzumu hakkında Tasvir-i Efkar'da çıkan makalenin Alman mahafılinde kötü tesire yol açtığının Won Kulman tamafmdan ifade edilmesi. Tahliye ve rey-i amm maddelerinin müzakeresi. Boğazlar meselesinin Şark ve Mısır mesleleri ile Hünkar İskelesi Anlaşması ve muhtelif muahedeler çerçevesinde değrlendirilmesi. Rusya ahval-i dahiliyesi ve Ermenistan'ın teşkili. Rus, Alman, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı delegasyonu isim listesi. Prens Leopold'un Nesimi Bey'e iyi dileklerini bildirir telgrafı. Bahr-i Siyah ve Bahr-i Sefıd Boğazlan arasmdaki sularda ecnebi vapurların çalışması meselesi. Rus esirlerinin acilen teatisinin elzemiyyeti. Sulh müzakerelerine ait resmi telgrafların doğrudan doğruya Hariciye Nezareti'ne arzı. Rus tebeasma ve ticari müesseselerine ait bankalarda hacz edilen mevduat mikdarı ile Rus tebeası uhdesinde bulunan gayrımenkullerin değerinin tesbiti ve bildirilmesi ricası. Aland Adaları meselesi. Avusturya-Macaristan'da neşredilen kitap ve gazetelerin tetkiki amacıyla istihdam edilen Sabık Umur-i Siyasiye Müdür-i Umumisi Salih Bey'in askerliğinin tecili.
HARİCİYE NEZARETİ 2371 6 ORJİNAL KAYIT NO : D 578 Kafkasya Hükümeti ile sulh müzakeratı ve buna müteferri mesail.
HARİCİYE NEZARETİ 1206 3 ORJİNAL KAYIT NO : D 109
HARİCİYE NEZARETİ 1205 3 ORJİNAL KAYIT NO : D 648
HARİCİYE NEZARETİ 1213 3 ORJİNAL KAYIT NO : 113 / 44
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI