Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 148 123 Muhacirlerin iskanı için köylerde yapılacak hanenin projesi, a.g.y.tt
DAHİLİYE 145 32 1321 senesinden sonra Rusya'dan gelecek muhacirlerin nasıl bir muameleye tabi tutulacakları.
DAHİLİYE 154 46 İskan edilmiş olan muhacirlerin mahalli hükümet ve muhacirin memurlarının müsaadesi olmaksızın iskan mahallerini terk edemeyecekleri.
DAHİLİYE 120 4 1- Alemdağ'da meskûn, Hopa ve Batum Gürcü Müslaman muhacirlerinin buludukları iki mahallin aşağı ve yukarı Reşadiye isimleriyle iki köy olarak teşkillerine karar verildiği. 2- Alemdağı'nm haritası. 3- Adapazarı'nda Musevi Cemaati'nin buluduğu mahalde yeniden bir mahalle teşkili.
DAHİLİYE 45 1 Burhaniye'de Rumlarla Müslümanlar arasındaki münazaah yerler Çerkesler'in meyhanelere saldırdığı yolundaki şikayetin tahkiki.
DAHİLİYE 6 7 Hazineden izin alınmadan,Muhacirlere arazi tahsis edilmemesi gerektiği.
DAHİLİYE 16 22 Memalik-i Osmaniye'de iskan edilen muhacirlere, askeriye ve maliye konusunda verilen muafiyetlerin, iskan talebi, neticelenmemiş olan alelade ve mülteci muhacirine de şamil olduğu.
DAHİLİYE 13 26 Osmanlı vilayetlerine hicret eden muhacirlerden tabiiyyet meselesine dair alınacak taahhüt senetlerinin, Hariciye Nezareti'ne hitaben yazacakları arzuhallerle birlikte gönderilmesi lüzumu.
DAHİLİYE 13 28 Gerek Dersaadet'ten gerekse doğrudan vilayetlere gönderilen muhacirlerden memleketlerinde beyanname vermeyenlerden iskan edildikleri yerde beyanname alınması gerektiği.
DAHİLİYE 9 68 Ailesiz olarak gelmiş olan erkeklerin, Fukara-yi Muhacirin'den sayılmıyacağı cihetle, iskan olunamıyacakları.
DAHİLİYE 9 39 Rusyadan hicretle Osmanlı tabiiyetine geçenlerin, geri döndüklerinde Sibirya'ya sürüldüklerinden, ilgililere keyfiyetin bildirilmesi.
DAHİLİYE 60-1 57 Muhacirin menfaatine para toplayan Malatyalı Binbaşı Fuat Bey hakkında tahkikat yapılması.
DAHİLİYE 60-1 43 Haklarında ahz müzekkeresi olan şahısların Anzavur Paşa'nm müdahalesiyle serbest bırakılması ve Liva'nm asayişinin temini
DAHİLİYE 60-1 34 İzmit Mutasamflığma tayin edilen Abdülvahab Bey'in görevi devr almasını engelleyen sabık Mutasarrıf İbrahim Hakkı Bey'in Dersaadet'e celbi Silahlı Çerkeslerin Taşköprü Nahiyesini bastıkları.
DAHİLİYE 55-3 59 Karacabey hadiselerinde telgraf tellerini onarmak için giden ve Çerkesler tarafından esir alman asker ve zabitamn serbest bırakıldığı.
DAHİLİYE 55-3 23 Karacabey ve Kirmastı kazalarmda Çerkeş ve Amavud memurlar istihdammm doğm olmadığı.
DAHİLİYE 3 68 İzmid sancağı dahilindeki Kaymas nahiyesindeki Bıçkırıdere adlı bölgeye iskan edilmesi düşünülen Batum muhacirlerinin bu bölgeye iskanından vazgeçilerek bu muhacirlerin İznik nahiyesinde uygun bir mahalde iskan olunacağı.
DAHİLİYE 1 85 Daha önce Rusya Sefareti'nce talebi red olunan Hassa Ordusu Piyade Mülazımlarından Hacı Ahmed Efendi'nin bazı özel hususlarını halletmek için Kafkasya'ya gitmesine Petersburg Sefareti'nce izin verildiği. Pasapotlanm vize ettirmeyen yolcular hakkında zorlayıcı tedbirler uygulanacağmdan bu uygulamalarm Osmanlı tebe'ası yolcularına mı yoksa yabancı tebe'aya mı yapılacağı.
DAHİLİYE 2 48 Kafkasya'da bulunan Balkar köyü ahalisinden birkaç hane halkının ayrı olarak Osmanlı topraklarına hicretlerinin münasib olmadığı ancak beşbin nüfus olan koban muhacirlerine iltihak etmeleri gerektiği ve bunların vekillerinden devletin istediği yere yerleşeceklerine dair taahhüd alınması lüzumunun Muhacirin Komisyonu Riyaseti'ne bildirildiği.
DAHİLİYE 2 61 Konya Kazası'na tabi Saideli Nahiyesi dahilinde ve Çürüksu mevkiinde iskan edilmiş olan Kafkas muhacirlerinin bulunduğu köyün isminin Ertuğrul olarak değiştirildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI