Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 60-3 26 Yunanlıların İzmirli zengin Rumlardan yardım topladıkları ve Çerkeş Ethem, kardeşi Reşid ve Sabık İzmit Mutasarrıfı İbrahim Bey'in, İzmir'de Yunan mümessili ile buluşarak Osmanlı hakimiyetini tanımadıkları.
DAHİLİYE 60-2 39 İzmit ve Adapazarı civarında mütegalliben mutasarrıflık eden ve muhacirler arasında İstanbul'a gelen çete reisi İbrahim ve adamlarının yakalanarak Divan-ı Harb'e sevkedildikleri.
DAHİLİYE 60-2 34 İzmit'ten Dersaadet'e muhacir ve yolcu taşıyan vapura Rum, Ermeni ve Abazalardan oluşan çetelerin saldırdığı ve yolcuların
DAHİLİYE 55 / 3 3 Bursa çevresinde Çerkeslerin çıkardığı hadiseler dolayısıyla Divan-ı Örfinin teşkil edildiği.
DAHİLİYE 55 / 2 58 Adapazarmda Abazalarla Çerkeslerin arasında ihtilaf olduğu ve eşkiyanın Geyve'ye girdiği haberlerinin asılsız olduğu.
DAHİLİYE 55 / 2 38 Amavudlar ile Çerkeslerin birbirleri ile olan anlaşmazlıklarından dolayı Karacabey'e tayin olunacak kaymakamın Türk ve her iki tarafın ihtiyaçlarını mütalaa edebilecek birisi olması.
DAHİLİYE 54 / 2 0 Biga'da Türklerle Çerkezler arasındaki ihtilafm giderildiği.
DAHİLİYE 53 / 3 2 Beyşehir 7. Süvari Alay Kumandanı ile Çeçen muhacirlerinden Süleyman Efendi'nin ahaliye silah dağıttığına dair ihbarın doğru olmadığı.
DAHİLİYE 50 / 2 0 İngiliz mümessiline kötü muamelede bulunduğu için İstanbul'a getirtilen Bandırma Belediye Reisi Çerkez Hüseyin Vehbi Efendi'nin Bandırma'ya dönmesine müsaade edilmemesi.
DAHİLİYE 48 56 Çeçen Süleyman Efendi'ye mecidi nişan verilmesi
DAHİLİYE 47 47 Kafkasya'daki Müslüman ahaliyi uyarmak ve Ermeni çetelerine karşı mukabele etmek için vazife isteyen Şeyh Şamil'in oğlu Kamil Paşa hakkında şimdilik birşey yapılamayacağı.
DAHİLİYE 41 24 Osmanlı memleketlerinden Kuzey ve Güney Amerika'ya muhacir nakletmek imtiyazının kendilerine verilmesine dair Amerika şirketinin ruhsat isteği.
DAHİLİYE 39 36 Meclis-i mebusan katiplerinden olup Kafkasya cephesinde şehid düşen Süleyman Kemal Efendi'nin ailesine müvasat tertibinden maaş verilmesi.
DAHİLİYE 6 0 Harbiye Nezareti karşısındaki Kafkasya Oteli kiracısı Settar adındaki şahsm, Rusya Hükümeti namına casusluk yaptığından sımrdışı edilmesi lüzumu.
DAHİLİYE 124-1 0 Çerkeslerden Nuhzade Mehmed Bey bin Burak Bey'in Kafkasya Mazlumlar'm namıyla neşrine ruhsat istediği gazete hakkında Matbuat Nizamnamesi'ne uygun muamele yapılması.
DAHİLİYE 98 38 Menbic kazasında kuraklıktan mazruatı mahvolan Kafkasya muhacirlerine önceki borçlarını ödemedikleri için istifası usul-ı meriyye dairesinde temin edilmedikçe ikrazatta bulunalamayacağı.
DAHİLİYE 63 40 Aşiretler ve Muhacirin Nüfus İdaresi ve Evrak Kalemi'nden alman dosyaların numarası.
DAHİLİYE 15 23 Vergiden muaf tutulan muhacirlerin, eski halkın mahsûlünü de kendilerinin göstererek muafiyetten istifade ettirmeleri ve muhacirlerin çok gelmesi sonucu zirai ihtiyaçlarının karşılanmamasından dolayı, ziraî mahsullerinden aşar nisbetinde "hisse-i teavün" adıyla vergi alınması.
DAHİLİYE 13 39 Petersburg Büyük Sefiri Vekili Fahreddin Bey tarafmdan Kafkasya'daki siyasi ve askeri ahvali mübeyyin gönderilen telgraf suretinin takdimi.
DAHİLİYE 13 23 Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa'nm keşide eylediği telgrafiıamede İttihat ve Teraldti'nin bir azasmm Rusya'da gizli cemiyet oluşturduğu ve Rusya, Osmanlı aleyhine hareket ederse bu cemiyetin Müslümanları kıyama davet edeceği hakkındaki beyanatmm mahzurları hakkında dilîkatli olunması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI