Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 2 67 Biga Kazası dahilinde Giraybey-zade Murtaza ve Ali beylere aid çiftliğe Çerkeş muhacirler tarafından yapılan müdahalenin önlenmesi.
DAHİLİYE 4 90 Üç yüz sekiz senesinde Dersaadet'e gelen ve iskan edilmek üzere taşraya sevkolunan muhacirinin miktarı ile bu sene zarfında Muhacirin Komisyonunca vuku bulan muamelat ve muhasebatın adedini gösterir istatistik
DAHİLİYE 7 15 Dersaadet ve Rumeli Vilayetleri İskan Memuru Muavini Ferid Bey ile diğer ondört kişinin rütbe ve nişan ile taltifleri taleb olunduğu.
DAHİLİYE 8 37 Biga havalisine fazla miktarda muhacir iskanının önlenmesi.
DAHİLİYE 8 44 Rusya'nın Kuban Vilayeti ile diğer bölgelerden gelen Müslüman muhacirlerin iskanları.
DAHİLİYE 14 42 Yozgat'ın Kalehisar karyesi ahalisinin Çerkeş muhacirler tarafından gasb edilip hükümet tarafından düşük bir fiyatla satm alınmasına karar verilen araziler ile ilgili karye halkının taleplerinin Ankara Vilayeti'nce değerlendirilerek gereğinin yapılması.
DAHİLİYE 22 24
DAHİLİYE 25 28 Yozgad'ın Kalehisar karyesinde tapulu arazileri işgal ederek köy teşkil eden Kafkasya Muhacirlerine gerekli müdahalenin yapılması.
DAHİLİYE 28 18 Kafkasya dahilinde Dohşogovi ve Hastgovi karyeleri ahalisinin İskilip kazasma göç etmeleri konusunda Muhacirin Komisyonu Riyaseti'nin görüşlerini bildirmesi.
DAHİLİYE 29 3 Pazarköy kazasının Ayvaliçe adlı mahalline yerleşmek isteyen Yörükler ve Batum muhacirleri ile buranın kendilerine ait olduğunu iddia eden Çakırlı ve Keremet köylüleri arasında çıkan arazi anlaşmazlığı sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygunsuzluğa meydan verilmemesi.
DAHİLİYE 30 22 Muhacirin iskanıyla yeniden teşkil edilen karyelerin, diğer mahallerle münasebet ve irtibatını gösterir harita ve krokilerinin tanzim edilerek gönderilmesi ve bu haritaların tanzimi için gönderilecek memurlara verilecek harcırahın Dahiliye Nezareti'nin harcırah tertibinden ödenmesi.
DAHİLİYE 32 29 Sivas Vilayeti'ne tabi Aziziye kazasında sakin Çerkeş muhacirlerin beslemekte oldukları hayvanlar için; Haleb Vilayeti'nin Amik Ovası'ndaki boş araziden kendilerine mer'a tahsisi talebinin kabul edilmediği.
DAHİLİYE 33 35 Kafkasya muhacirleri rüesasmdan İdris Efendi'nin muhacirin için teşkil olunan karyelerin inşaasında ve iskanlarında göstermiş olduğu hizmetinden dolayı beşinci rütbeden Mecidi Nişanı ile taltifinin Konya Vilayeti'nce teklif olunduğu.
DAHİLİYE 35 2 Çorum'un Karapınar Mahallesi'nde Çerkeş muhacirlerine önceden verilen zahire bedelinin, her sene hasılatından zahire olarak ancak beş sene içinde tahsil edilebileceği.
DAHİLİYE 35 26 Kozan Sancağı'nm Haçin, Feke ve Tarsus kazalarındaki Çerkeş muhacirlere, ihtiyaçlarını karşılamak ve sonradan alınmak üzere mahalli mal sandıklarından ödenecek meblağ hususunda önceden, Babıali'den izin alınması gerektiği.
DAHİLİYE 38 44 Batum muhacirlerinin, Adana'nm Handere adlı mahalline iskan edilmeleri talebi.
DAHİLİYE 40 50 Hüseyinabad nahiyesine tabi Kalehisar köyünde yerleşen Çerkeş muhacirler ile yerli ahali arasında arazi mes'elesinden dolayı meydana gelen öldürme ve yaralama suçlularının cezalandırıldığına dair, Ankara Vilayeti'nden gönderilen tahriratın takdimi.
DAHİLİYE 41 36 Diyarbakır dahilinde Resulayn kasabası dahilinde meskun Çeçen muhacirlerinden fenalıkları görülenlerin diğer bir mahalle şevklerine karar verildiği, bunlardan Mamuratülaziz Vilayeti'ne sürülüp suçsuz olduğundan bahisle affını isteyen İslam nam şahsın talebi uygun görülmediğinden Resulayn'a iadesinin mümkün olmadığı.
DAHİLİYE 47 4 Biga'ya iskan için gönderile» Kafkasya muhacirlerine, münasib bir mahal gösterilmesi.
DAHİLİYE 52 42 Ilgın Kazası'ndaki Çerkeş muhacirler ile ahali arasında hudud kavgasına sebebiyet vermekten sanık olup muhakemeye alınan Konya Defter-i Hakani Memuru Ragıb Efendi'nin, Elbistan'a sürülmesinden dolayı Adana'ya nakledilen davasının tekrar Konya'da görülmesine karar verildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI