Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.12.11 12 11 Vlademir Vapuru'yla Sivastopol'dan hareket edecek Çerkes muhacirininin Hakkari, Van ve Erzurum'da iskanı. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.12.12 12 12 Vlademir Vapuru'yla gelen Çerkes muhacirlerin Trabzon'a gönderilerek Hakkari, Van ve Erzurum'a yerlestirilmeşi. (Dahiliye; Muhaceret)
MECLİS-İ VALA MVL.1016.52 1016 52 Vize'de bulunan Çerkes muhacirlerden Elbruz Bey'in biraderi Mehmed Bey'in Batum'da bulunan kabilesinin Vize'de iskanları talep edilmis ise de orada uygun yer olmadıgı için çevre kazalara tevzi olunmalarına dair. (1. Rumeli)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.683.27 683 27 Vize kazasından Türbedere ve Çerkes karyelerine kadar inşa olunan yol çalışmasında Midye kazası ahalisinin istihdam olunmasından dolayı ahalinin şikâyette bulunduğu. (Şehremaneti 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.682.17 682 17 Vize kazasında Türbedere ve Çerkes karyelerine kadar yapılmakta olan yol hakkında. (Şehremaneti 1)
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.38 202 38 Viyana treninin vagonunun Kuleli Belgos İstasyonu'nda Bulgar eşkiyası tarafından havaya uçurulması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.217.42 217 42 Viyana sefirinin Osmanlı iç siyaseti ve Avusturya-Osmanlı münasebetleri üzerine Avusturya başbakanı ile görüşmesi. Kral Ferdinand'ın muhtemel Bulgar-Osmanlı savası için zemin yoklamak üzere Viyana'yı ziyareti.
DAHİLİYE 13 23 Viyana Sefiri Hüseyin Hilmi Paşa'nm keşide eylediği telgrafiıamede İttihat ve Teraldti'nin bir azasmm Rusya'da gizli cemiyet oluşturduğu ve Rusya, Osmanlı aleyhine hareket ederse bu cemiyetin Müslümanları kıyama davet edeceği hakkındaki beyanatmm mahzurları hakkında dilîkatli olunması.
DAHİLİYE DH.SFR.184.78 184 78 Vilayette yağma yapma ihtimali olan Çerkeslerin hareketlerine meydan verilmediği ve alınan tedbirlerle Sivas ve diğer vilayetlerdeki olaylardan daha beterinin çıkmasının önlendiği. (Çorum)
DAHİLİYE 1319 36 Vilayetlerden yollanacak süvari asakir-i muavenesinin, ata binip silah kullanmaya kabiliyeti olan, fakat atı olmayan Çerkeslerden gönderilmesi meselesinin Meclis-i Ask'eri'de müzakeresi.
DAHİLİYE DH.MKT.1319.36 1319 36 Vilayetlerden yollanacak süvari asakir-i muavenesinin, ata binip silah kullanmaya kabiliyeti olan, fakat atı olmayan Çerkeslerden gönderilmesi meselesinin Meclis-i Askeri'de müzakeresi.
DAHİLİYE DH.SFR.128.9 128 9 Vilayet dahilindeki Çerkes muhacirlerin mahkemeden aldıkları ilam mucebince boş durumda olan haneleri istedikleri gibi kullanmayı istemeleri karsısında nasıl muamele edileceği hakkında malumat talebi. (Bitlis)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.138.10299 138 10299 Vilayet dahilinde şimdiye kadar Çerkes muhacirlerinden kaç nüfusun hangi kazalarda iskan edildiğinin ve ne kadar masraf vuku bulduğunun isar ve irsali. (Konya; 3445)
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.37 81 37 Vilayat-ı Selase umur-ı adliyesi Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet tramvayları Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet elektrik imtiyazının Tophane-i Amire'ye ihsan buyurulması. a.g.y.tt
DAHİLİYE 1464 26 Viladikafkas ve Koyan ahalisinden Osmanlı ülkesine göç etmek üzere üçbinbeşyüz seksenaltı kişilik dörtyüz ailenin, Batum'a doğru yola çıktıkları ve Rusya Hükümeti'nin bundan sonra göçü yasakladığı.
DAHİLİYE 1460 62 Viladi Kafkas ve Kuban ahalisinden olup Osmanlı ülkesine hicretlerine müsaade olunanların Sivas veya Mamuretülaziz vilayetlerinden uygun olan birine sevkleriyle muhacirlerin sevkedilmek üzere Samsun İskelesi'ne çıkarılmaları kararlaştırılmış olduğundan bu şekilde hareket olunması lüzumu.
DAHİLİYE 1447 43 Viladi Kafkas ve Kuban ahalisinden olup Osmanlı ülkesine hicret etmek üzere Rusya Hükümetinden müsaade alanlar hakkında cereyan eden muameleye ve Artvin ile Batum'dan hicret eden müslümanların iadeleri ve Kupan dağlılarından dört bin kişinin hicret etmek üzere olduklarına dair muhaberatın Sadaret'e takdimi.
DAHİLİYE DH.MKT.1576.37 1576 37 Vilademir adlı Rus vapuruyla Trabzon'a uğramak üzere Dersaadet'e doğru hareket eden Çerkes muhacirlerinin mevsim nedeniyle doğu illerine gönderilmeyeceği bu yüzden Adana Vilayeti'ndeki boş ve uygun yerlerde iskanları için Dersaadet'e gelir gelmez Mersin üzerinden Adana'ya yollanacağı.
MECLİS-İ VALA MVL.1074.39 1074 39 Vidin'deki Çerkes muhacirlerinden Hacı Ali'nin dört evladı ile Adapazarı'nda iskanının mahzurlu olup olmadığının sorulduğu. (1. Tuna)
SADARET A.}MKT.MHM.449.5 449 5 Vidin'de Çerkes muhacirlerine verdikleri arazi karşılığında, Ayşe ve Fatma hanımlara tahsis olunan arazisinin tapuda fazla gözükmesinden dolayı bu durumun Divan-ı Ahkam-ı Adliye kararı doğrultusunda halledilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI