Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.KMS.52.3.11 52 11 Yunanlıların Edirne havalisindeki faaliyetleri
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.133.12 133 12 Yunanlıların Çerkeslerden mürekkep bir çete teşkil ettikleri, reislerinin Mustafa namında biri olduğu ve mezkur çetenin Bulgar hududunda faaliyete geçeceğinin haber alınması üzerine bu babta Ankara'da bulunan Mösyö Radef'e tebligat-ı lazimede bulunulması.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.61.18 61 18 Yunanlılarca himaye edilen eşkıyanın Müslüman ahaliye yaptıkları zulmü havi Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığı'ndan gelen tahriratın takdimi.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.59.95 59 95 Yunanlılar'ın Doğu Trakya'yı Türkler'e teslim etmemek için çıkardıkları olaylar ve kurdukları çeteler topladıkları silahlar hakkında mahallinden gelen raporların Sadaret'e gönderildiği.
DAHİLİYE DH.İ.UM.20.28.1465 20 1465 Yunanlılar tarafından Tekirdağ Limanı'na çıkarılan yaralı Abazalar hakkında.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.45.18 45 18 Yunanlı askerler tarafından esir alınan Sinekli İstasyonu Karakolu'ndaki Osmanlı zabitlerinin hükümetten gönderilen Fransız zabitanı marifetiyle serbest bırakıldığı. Istıranca ve bazı köylerde silah arayan, Müslüman ahaliye zulmeden Yunan askerlerinin Fransızlar'ın Istıranca'ya gelmeleri yerine ormana kaçtıkları
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.1710.62 1710 62 Yunanistan: Yunani Atnaş'ın Bekçi Çerkes Mustafa'yı yaraladığından dolayı hakkında yapılan tahkikat.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.1712.17 1712 17 Yunanistan: Yunan Hükümetinin Preveze'ye Çerkeslerin iskan edildiğine dair suçlamalarının çürütülmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.1703.26 1703 26 Yunanistan: Tırhala'da gayrimuntazam askerler ve Çerkesler tarafından Hristiyan ahaliye saldırılar yapıldığı seklinde Etnofilaki adlı Atina'da basılan bir gazetede yayınlanan mektubun asılsız olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.1712.13 1712 13 Yunanistan: Preveze'ye iskan ettirilmiş olan İkiyüz Çerkes'in Yanya taraflarına sevk olunmakda oldukları malumatına Yunan sefaretlerinin tepki göstermeleri ve Yanya'ya sevk olunan Çerkeslerin Dersaadet Çerkes Nizamiye alayı süvarilerinden olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.1712.18 1712 18 Yunanistan: Preveze'ye iskan ettirilmiş olan İki yüz Çerkes'in Yanya taraflarına sevk olunmakda oldukları malumatı üzerine Yunan Devleti'nin sefaretlerine resmi tebligat göndermesi ve Yanya'ya sevk olunan Çerkeslerin Dersaadet Çerkes Nizamiye alayı süvarilerinden olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.1710.60 1710 60 Yunanistan: Garbi muhacirlerinin Kırım ve Çerkes muhacirleri gibi Taberya'da iskanları.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.1712.76 1712 76 Yunanistan: Asakir-i Sahane kolağalarından Çerkes Reşid Efendi ve bir yüzbaşının Karaferye kazası gayri Müslim halka işkence edip eşyalarını aldıkları yönünde İngiltere Sefaretinin idddiası üzerine yapılan tahriratda bu iddianın asılsız olduğunun Yenişehir Kumandanlığı ve Tırhala mutasarrıflığının müşterek tahkikatında anlaşılması.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.12.10 12 10 Yunanistan'ın kurtuluş yıl dönümüne tesadüf eden günde Edirne, Canik, Gelibolu ve Tekfurdağı'ndaki Rumlar'ın bazı nümayisler ve hadiseler vuka getirdikleri.
DAHİLİYE DH.EUM.SSM.46.30 46 30 Yunanistan'da yasları on sekiz ile otuz beş arasında olan Ermeni erkeklerinin silah altına alınmalarının patrikhane tarafından protesto edildiği, Çerkesköy ve Çorlu civarında Yunan askerlerinin Müslüman ahaliye işkence yaptığı ve ileri gelen şahısları Edirne'ye sevk ettiği ve Rum çetelerinin bölgedeki halka eziyet ettiğine dair Sinekli Emniyet Müfettişliği'nden gönderilen rapor.
DAHİLİYE DH.SFR.174.77 174 77 Yunan sancağını hamil Elis Posta Vapuru'nun, içinde Romanyalılardan elli beş kisi ile Kale-i Sultaniye Jandarma yüzbaşılarından Çerkes Mehmed Bey de bulunduğu halde Behram İskelesi'nden hareket ettiğinden bahisle Beşikler'e gelerek orada asar-ı atika taharri edeceklerinin Bozcaada Kaymakamlığı'nın işarına atfen beyan olunduğu. (Cezair-i Bahr-i Sefid)
DAHİLİYE 61-1 35 Yunan Ordusuna iltica eden Çerkeş Ethem'in avenesinden Çerkeş Ragıp ve Hamdi Bey'in İstanbul'da çete teşkili faaliyetleri.
DAHİLİYE DH.KMS.61.1.35 61 35 Yunan Ordusuna iltica eden Çerkes Ethem'in avenesinden Çerkes Ragıp ve Hamdi Bey'in İstanbul'da çete teşkili faaliyetleri.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.1.45 1 45 Yunan Muharebesi’nde şehit olan kardeşinin çocuklarına da bakmak zorunda kalan ve zor durumda olan Çerkes igor b. Çanmot'un yardım isteyen dilekçesi.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.51.22 51 22 Yunan memurlarının Çerkes köyünde, halka eziyet ettikleri Babaeski'de ise koyun gasp ettikleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI