Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.170.12727 170 12727 Zevci Çerkes İbrahim Pasa uhdesinden münhal olup kendi uhdesine tefvizi mukteza-yi irade-i seniyeden olan nisf hanenin meblag-i mezbur tesviye olunduğundan dolayı ma'lume-i tefviziyesinin icra olunduğunu havi İbrahim Pasa zevcesi tarafından verilen arzuhal. (Maliye; 8273)
DAHİLİYE DH.MKT.1966.48 1966 48 Zevcesinin Dersaadet'e kaçırılıp, Topal Zekeriya adlı sahsın evinde saklandığından bahisle Bafra'da oturan muhacirinden Ahmed'in mezburenin tarafına teslimi talebi.
SADARET A.}MKT.121.88 121 88 Zevcesi Sıdıka Hanım ile çocuğunu Dersaadet'te bırakıp Vidin'e giden ve vali mühürdarı olan Çerkes Resid'in dört senelik nafakayı göndermesinin teminine dair Vidin valisine sukka.
DAHİLİYE DH.MKT.204.59 204 59 Zevcesi Köşerek Hatun'a pederiyle biraderlerinden intikal eden köle ve cariyelerin kendisine teslimi istidasında bulunan Yeniköy ahalisinden Çerkes Hüseyin imzasıyla verilen arzuhalin gereğinin yapılmak üzere irsali.
HATT-I HÜMEYUN 246 13859 Zecriye Emini Ahmed'in muhasebesi görülerek, Anapa Kalesi'ne kalebend edilmesi ve yerine birinin tayini, a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.ASK.254.10 254 10 Zaur adında birinin Divan-ı Harb Heyetine yollandığı mektupların suretleri.(y.a.g.tt)
DAHİLİYE DH.MKT.2503.87 2503 87 Zarurette olduğunu belirterek vilayet dahilinde bir memuriyete tayinini talep eden Doğanhisar sabık müdürü Çerkes İsmail Bey'in münasip bir iste istihdamının uygun bulunduğu.
HATT-I HÜMEYUN 197 9896 Zaruret-i halinden bahs ve ramazan münasebetiyle atiyye isteyen bahadır Giray'a bin beşyüz kuruş verilmesi a.g.y.tt.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1559.116922 1559 116922 Zaruret ve sıkıntı içinde olduğundan bahsile kendisine bir miktar maaş tahsisine dair İskeçe'den Çerkes Süleyman'ın arzuhalini leffen gönderildiği. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1554.116517 1554 116517 Zaruret ve ihtiyacından dolayı Çerkes muhacirlerden Vasi Kadın'a atiyye-i seniy-ye tertibinden yüz kuruş verilmesinin uygun olduğu. (Dahiliye)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.771 9 771 Zanzade Mehmed Giray Bey'e ve Abaza beylerinin Şahin Giray Han'dan şikayetlerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
HATT-I HÜMEYUN 283 16857 Zanoğlu Bahadır Giray ve Arslan Giray ve Saadet Giray beylere üçyüz kuruş maaş verilmesi hakkında iradea.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 1088 0 Zamanı vefıredenberi Dağistan ve Çeçen halkıyla Rusyalı arasında olan muharebenin devam ettirilmesine imkan bulamadıklarından ve saireye dair Dağistan hanlarından Nuh Han'ın verdiği takririn takdimine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hacı Hasan Paşa'dan Sadaret'e gönderilen ariza.
SADARET A.}MKT.UM..162.20 162 20 Zahire nezlinde kullanılacak develerin tertibiyle Sivas'a gönderildiği. Gönüllü askerlerin tertibi ve gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 130 0 Zahire alındığına, Kabartalar arasındaki ihtilafın halline müdahale olunacağına, Anapa Kalesi'nde 360 hane halk olup Taman, Kirş, Yenikale ve Aco ahalisinden nüfus iskan edileceğine dair.
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.7.10 7 10 Zagra-i Atik'te ikamet eden Çerkes emirlerinden Safer Bey'in hiçbir yere gitmemesi, Çerkesler'le ve başkalarıyla haberleştirilmemesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2234.147 2234 147 Zağferanbolu reji kolcularından bir kişiyi öldürüp iki kişiyi de yaralayan ve Ankara ile İzmid taraflarına gitmeleri muhtemel olan tütün kaçakçılarından Düzceli Çerkes Topal Hüseyin oğlu Nuri Bey ile arkadaşlarının yakalanarak durumun bildirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.227.78 227 78 Zabtiyede misafir olan beş Çerkes'in tayinatlarının verilmesinde zorluk gösterilmemesi.
SADARET A.}MKT.NZD.47.102 47 102 Zabtiye'den Çerkes Yusuf ve arkadaşlarını katledenlerin küreğe konulması hususunun tedkiki.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2693.27 2693 27 Zabtiye Nezaretince Balıkesir sancağına gönderilmiş olan Çerkes Canbolad ile Kürd Mustafa'ya verilecek yevmiyenin münhal olduğu beyan olunan mebaliğden tahsisi istizanı. (Dersaadet 18)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI