Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1696.1 1696 1 Zabtiye Nezareti, Zor ğ, Yanya ve Hüdavendigar vilayetlerinde görevli bazı askeri zevata iftihar Madalyası tevcihi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.20.58 20 58 Yüzbaşı Salih'in Edirne taraflarındaki taburlarda bulunan bazı zabitanın uygunsuz hareketlerinden şikayeti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.42.26 42 26 Yüzbaşı Kamil Bey'in Dersaadet Merkez Kumantanı hakkında II. Abdulhamid'e arzettiği şikayetinin Divan-ı Harpce Soruşturulması ve kararı.
MECLİS-İ VALA MVL.1067.31 1067 31 Yüz yirmi nüfus muhacirin-i Çerakise'nin İslimye kazasında Demir Kapı denilen yaylağın otuz haneye kadar tahammülü olduğu. (1. Edirne)
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.333.97 333 97 Yüz üç hane Çerkes muhacirinin İngiliz vapurlarıyla Dersaadet'e müteveccihen hareket eyledikleri.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.17.87 17 87 Yüz sene hapse mahkum olup Teke hapishanesinden firar eden eşkıyadan Çerkes Kara Mehmed'in, Korkuteli kazasında ölü olarak ele geçirildiği.
MECLİS-İ VALA MVL.1047.105 1047 105 Yüz otuz sekiz nüfusu cami otuz hane muhacirin-i Çerakise Sam-ı Şerif'e gitmek üzere Erzurum'dan ödene gelen yevmiye ve Mersin'den rakip olacakları vapura verilmesi lazım gelen navlun itası. (1 Telgraf)
MECLİS-İ VALA MVL.1047.105 1047 105 Yüz otuz sekiz nüfusu cami otuz hane muhacirin-i Çerakise Sam-ı Şerif'e gitmek üzere Erzurum'dan ödene gelen yevmiye ve Mersin'den rakip olacakları vapura verilmesi lazım gelen navlun itası. (1 Telgraf)
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Yüz elli kantar barut ve sairenin alındığı ve adları yazılı diğer malzemenin gönderilmesi hakkında Sohum'da Gülsen Bey'den Trabzon valisine, a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.336.27 336 27 Yüz elli Çerkes ailesinin meccanen Memalik-i Şahane'ye nakilleri için bir vapur talebine dair Novorosisk'teki Karadeniz Havalisi İdaresi'nden mevrud takririn leffen irsali.
DAHİLİYE DH.MUİ.70.1.39 70 39 Yusuf Asım Efendi'nin imtiyazını istihsal etmiş olduğu Ceziretül-Fersan'daki petrol ile Hucere'deki kömür madeni hakkında keşfiyatta bulunacağından kolaylık gösterilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 490 24028 Yurdluk ve ocaklık suretiyle tevcih oluna gelen erzurum, Van,kars eyaletleriyle Muş ve Beyazid sancaklarının, sülük ve sülüsan hisselerine dokunulmayarak münhal vukuunda evlad ve kardeşlere tevcihine ve oğulsuz ve kardeşsiz mahlukların Mansure hazinesinden zabt ve idaresine ve Çıldır Beylerbeyisi Ahmed paşa nın büyük oğlundan münhal bir hasın küçük oğluna tevcihine dair. a.g.y.tt.
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.54.18 54 18 Yunus Aga, Ali Aga oglu, 1302 Çerkes dogumlu, Besiktas matbahında asçı
DAHİLİYE DH.KMS.60.1.70 60 70 Yunanlıların Trakya'daki İslam ahaliye reva gördükleri feci muamele ile bu yörede hazırladıkları tertibata dair.
DAHİLİYE DH.KMS.52.5.6 52 6 Yunanlıların tarafsız bölgeyi işgal ettiği, Çenge ve Çerkezköy ahalisinin kamilen hicret etmek zorunda kaldıkları.
DAHİLİYE DH.KMS.52.3.67 52 67 Yunanlıların Salihli'de tekrar zulüm ettikleri.
DAHİLİYE 60-3 26 Yunanlıların İzmirli zengin Rumlardan yardım topladıkları ve Çerkeş Ethem, kardeşi Reşid ve Sabık İzmit Mutasarrıfı İbrahim Bey'in, İzmir'de Yunan mümessili ile buluşarak Osmanlı hakimiyetini tanımadıkları.
DAHİLİYE DH.KMS.60.3.26 60 26 Yunanlıların İzmirli zengin Rumlardan yardım topladıkları ve Çerkes Ethem, kardeşi Reşid ve Sabık İzmit Mutasarrıfı İbrahim Bey'in, İzmir'de Yunan mümessili ile buluşarak Osmanlı hakimiyetini tanımadıkları.
DAHİLİYE DH.KMS.52.5.77 52 77 Yunanlıların İzmir'deki sevkıyat ve icraatına dair.
DAHİLİYE DH.KMS.53.4.36 53 36 Yunanlıların Ege bölgesinde yapmış olduğu vahşet ve katliamlar ile muhtelif bölgelerde meydana gelen olaylar
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI