Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 103 4067 Trabzon valisi asi ve firari Tayyar Paşa'yı himaye etmeyerek kesilmiş başını göndermesi aksi takdirde üzerine asker gönderileceği Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'e ihtar olunduğuna dair.
HATT-I HÜMEYUN 17 0 Trabzon valisi Canikli Ali paşa dan gelen Ünyeli Kara Mehmet reis'in takriri olup , Rusya'nın istanbul'da balyosu iken geri aldırılan ve elçi namıyla Kırım'a gelen birinin Şahin Giray'ı hanlıktan uzaklaştırdığını ve Kırımlıların hallerini ve Rus gemilerini Donanma-yı Hümayun zannettikleri bildirilmektedir.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 1010 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan gelen tahriratın hülasası olup, Çerkeş kabileleri, Anapa ahvali, Gürcistan ahvali ve Trabzon'a mühimmat gönderilmesi vesaire hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1010.42427 1010 42427 Trabzon Valisi Hasan Pasa'dan gelen tahriratın hülasası olup, Çerkes kabileleri, Anapa ahvali, Gürcistan ahvali ve Trabzon'a mühimmat gönderilmesi vesaire hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan yazılan kaimede gönderilen halkın hediyeleri ve Abdullah Paşa için tedarik ettiği parayı yollamak üzere olduğu ve kabileler tarafından Dersaadet'e gitmek üzere gelen sefirleri Abdullah Paşa'nın Anapa kabileleri arasında bir az bulunmasını istediklerinden ne şekilde hareket edilmesi lazım geleceği hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1017 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Anapa müdafaasına müretteb asker için istediği zahire ve çadırın gönderilmesi ve Canik ile Faş arasındaki kalelere müretteb askerler için emirler yazılması ve müşarünileyhe istiklal verilerek Trabzon seraskeri unvanı ile emr-i ali ısdarı ve beş yüz kese akçe irsali lüzumuna dair Sadaret'ten yazılan tahriratın arzı. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Polatna'da mülaki olarak Anapa'ya asker vesaire gönderilmesinde hazır bulunduğu, paşa Anapa'ya giderse o taraf ahalisinin müşkülat çıkarmaları muhtemel olduğu, Trabzon sahiline tabyalar yapıldığı hakkında Mahmud Tatar tarafından gönderilen takrir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya Anapa Muhafızlığı tevcih olunduğundan sadır olan emrin Divan-ı Hümayun'dan derkenar edilmesi hakkında Sadaret buyruldusu. Derkenarlarda mevcuttur.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi hazinedarzade Süleyman Paşa'dan gelen evrakın hülasası ve Gülsen Beyzade Arslan Bey'in ve sadrazamın adamlarından Hüseyin Ağa'nın ifadelerini havi olup Faş ve Sohum kalesi ve Abaza ve Çerkeş ahvali hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1102.44558 1102 44558 Trabzon Valisi hazinedarzade Süleyman Pasa'dan gelen evrakın hülasası ve Gülsen Beyzade Arslan Bey'in ve sadrazamın adamlarından Hüseyin Aga'nın ifadelerini havi olup Fas ve Sohum kalesi ve Abaza ve Çerkes ahvali hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 78 3258 Trabzon valisi iken kaçan Battal Hüseyin Paşa'nın Anapa'da oturan oğlu Tayyar Bey'in ve Canik'de bulunan diğer oğlu Hayreddin Bey'le Sarraf Mıgırdıç'ın İstanbul'a gönderilmeleri ve mallarının ve paralarının miriye zabtı Anapa muhafızı Mehmed Paşa'ya yazıldığına, Hayreddin Bey'in kaçmaması için Samsun'a gemi gönderildiğine dair.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1103.44568 1103 44568 Trabzon Valisi Salih Pasa'dan gelen evrakın hülasası olup Sohum üzerine gönderdiği Arslan Bey, Çerkes ve Abaza taifesini kendisine bend ederek Sohum kalesini etrafını tamamen zabtettigi ve Arslan Bey'den gelen kağıdın hülasasında Sohum kalesinde olan Rus askerinin biz emir kuluyuz emir getirin bakalım dedikleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi Salih Paşa'dan gelen evrakın hülasası olup Sohum üzerine gönderdiği Arslan Bey, Çerkeş ve Abaza taifesini kendisine bend ederek Sohum kalesini etrafını tamamen zabtettiği ve Arslan Bey'den gelen kağıdın hülasasında Sohum kalesinde olan Rus askerinin biz emir kuluyuz emir getirin bakalım dedikleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi Salih Paşa'dan gelen kaimede Sohum kalesini zabt için gönderdiği Arslan Bey'in Abaza kabailini kendisine bend ederek Sohum'dan gayrı bütün civarı zabt eylediği hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.410.21302 410 21302 Trabzon Valisi Salih Pasa'dan gelen tahrirat ve talep üzerine Abaza ve Çerkes kabileleriyle ittihad eden Gülsen Beyzade Arslan Bey için, Trabzon ve Polad hane kaleleri için top vesair mühimmatın gönderileceği hakkında. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 410 21302 Trabzon Valisi Salih Paşa'dan gelen tahrirat ve talep üzerine Abaza ve Çerkeş kabileleriyle ittihad eden Gülsen Beyzade Arslan Bey için, Trabzon ve Polad hane kaleleri için top vesair mühimmatın gönderileceği hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 475 23297 Trabzon Valisi Şerif Paşa azlolunub yerine Çerhacı Ali Paşa nasbolunacak ise de, bunun vürûduna kadar Şatırzade Osman Ağa'nın mütesellim tayin edilerek Artvin sancağı Beyi Süleyman ve Sohum Muhafızı Arslan Beylerle Tuzcuzade Hacı Memiş Ağa'nın o havalinin muhafazasına ve Veli Paşa'nın da Sinop'a memur edilmelerine ve donanma, esliha, zahire ve asker irsali gibi ittihazı lâzım gelen tedabire dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1265 0 Trabzon Valisi Süleyman Paşa ve Açıkbaş Hanı Soluman Han tarafından tahrirat ve mektup gelip hanın adamı Malhas'ın ifadesi de alınarak kendilerine yardım edilmesi hakkında mecliste edilen müzakereden bahseden telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 281 16690 Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan gelen tahriratta nezdindeki Açıkbaş Hanı Selçuk Han'ın Devlet-i Aliyye'ye sadakitini ve Rus başkumandanından Rusya'ya mutabakat-ı teşrifat ve tahrirata cevab-ı red verdiği anlaşıldığı ve cümle evrak ve tercemelerinin arz-ı atebe edildiği beyaniyle hanın taltifi istirham edildiğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi Süleyman Paşa'dan kapı kethüdasına gelen şukkada Gülsen Beyzade Arslan Bey'i kardeşleri ile barışdırdığını fakat Arslan Bey yanında gelmeyüp Abaza içine kaçdığı ve mürted olup Rusya'ya giden kardeşi Sefer Ali Bey'den ziyade mürted ve hain bir adam olduğu hakkında.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI