Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.323.59 323 59 Tuna Vilayeti dahilindeki bazı yerlerde vazifeli memurlar ile hayırseverlerin muhtaç Çerkes muhacirleri için yaptıkları yardımlardan memnuniyet duyulduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.336.86 336 86 Tuna Vilayeti'ne yeteri kadar evrak-i sahiha ve sair varidat kayıt evrakı gönderilmesi. Tapu mal sandıklarında ıslahat yapılması. Tahrir-i nüfus için gerekli evrakın basılması. Çerkes muhacirleri için havale olunan paranın sevk usulü. Aşar, vergi ve bedelat-i askeriye varidatı ile ilgili mutalaa.
SADARET A.}MKT.MHM.480.6 480 6 Tuna vilayetindeki Çerkez Muhacirleri'nin Bulgar Hristiyan ahaliye yaptıkları saldırılar ve Sırplar'ın da eşkiya fırkaları halinde karışıklık çıkarmak için hududdan gireceği, bununda Bulgar fesadına sebebiyet vereceğinden tedbir alınıp asayişin sağlanması.
İRADE İ.DH.567.39470 567 39470 Tuna vilayetine gönderilen Abaza muhacirlerinin oraca yerleşdirilmesi.
CEVDET C..DH..24.1189 24 1189 Tunus beylerbeyisi pasa için mübayaa edilip gönderileceği zikredilen Çerkes ve Rum cinsinden on iki ve on beş yaşları arasında kız ve oğlan esirlere dair pusula. a.g.y.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..18343 18343 Tunus'un fethinde metris, karavel ve sair hususta ait hizmetlerde külli hizmet eden 164 nefer gönüllüyan ve tüfenkçiyan ve Çerakise cemaatına ve Dergah-ı Ali kullarından Tunus muhafazasında kalan çavuşan, ulufeciyan, silahdaran ve gureba-yı yesar ve cebeciyan ve ebna-ı sipahiyan ocaklarına verilen terakkilerin ve onar akçe ile yeniden bölükler kaydedilen cemaat-ı muzkur evlatları esamisinin ve altışar bin akçe tımar verilenlerinin kayıtlarını muhtevi olan yeniçeri gönüllüleri defteridir. Defteridin bası noksan ve biraz daha haraptır. a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.35 47 35 Turhan Paşa'nın Hudeyde'ye bağlı Fersan Adası'ndaki petrol madeni ile Trabzon'un Görele kazası Karayörük köyündeki bakır madeni imtiyazlarının kendisine verilmesi istirhamı.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.43 56 43 Turhan'ın Hudeyde'nin Aris kazası Cinan nahiyesine bağlı Fersan-ı Kebir ve Fersan-ı Sagir adalarında bulunan petrol yağı imtiyazının kendisine ihalesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.10.66 10 66 Türk ve Çerkes soyundan olan Subayların Mısır Ordusundan tek tek ihrac edildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.108.93 108 93 Türk ve Çerkeslerin Yenihan Hırıstiyanları'ndan gasb ettikleri mevaşi ve hayvanatın istirdadı.
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Türk-Rus anlaşmazlığının defi imkânsız olduğu, Şahin Giray'ın Kuban'a mukabil Kırım'ı Rusya'ya terkedeceği, Rusya'nın Türkiye ile harbedeceği, Rusların Avusturya ile müttefik oldukları, Fransa'nın Rusya ile Türkiye arasını bulacağı ümidi, Lehistan'daki Rus askerinin Boğdan veya Bucak'a taarruz edecekleri, Rusya ile Venedik arasında ticaret muahedesi yapıldığına dair Prusya mazlahatgüzannın verdiği takrir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 957 41055 Türkiye Rusya arasında Edirne Musalahasına tekaddüm eden harp harekatına dair havadisi havi Hocabey'de mukim Avusturya konsolosu tarafından gönderilen tahriratın hülasası. (Melfufları zuhur etmedi) a.g.y.tt.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..4.16 4 16 Türkiye'ye göç etmek isteyen Çerkeslerin talepleri ile ilgili Rus Dısisleri Bakanlıgı'nın gönderdigi yazının takdimi ve içeriği ile ilgili malumat. (Dahiliye; Muhaceret
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Türkiye'ye iltica etmiş olan Kabartay kabilesine karşı bu tarafda Rus memurlarının tecavüzkar vaziyetlerinden dolayı İstanbul'da Rus elçisi nezdinde teşebbüsde bulunulması ricasına dair, Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa'dan şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Türkleri bırakıp kendi taraflarına geçmeleri ve dost geçinmeleri hakkında, kandırıcı ve korkutucu Kafkas Vali ve Kumandanı General Yemanövil'den Kuban ve Karadeniz taraflarındaki beylere, özdenlere ve kethüdalara mektup, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Türklerle Ruslar arasındaki muharebeye karışmamaları ve Ruslara dost kalmaları hakkındaki bundan evvelki mektubu tekiden ve kandırıcı bir lisanla, Kafkas havalisi Vali ve Kumandanı General Yemanövil'den Kuban ve Karadeniz tarafındaki dağ beylerine, özdenlerine vesaireye mektup.
CEVDET C..DH..259.12928 259 12928 Türkmen taifesinden Sereflu Cemaatı'ndan bazı müfsidlerin Boynu İnceli Asireti Beyi Pirioğlu Yusuf ve Kırşehri Mütesellimi Ali ve saire haklarında şikayetleri garez eseri olduğundan olbabda sadır olan emrin kaydının terkin edilmesine dair olan ferman Çerkes Hasan Pasa'dan gelen.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.346.27891 346 27891 Tutrakan Muhafızı Feyzullah Pasa ve Babadağı Muhafızı Çerkes Hasan Pasa'ya tayinat hakkında hüküm müsveddesi. a.g.tt
CEVDET C..AS..46.2119 46 2119 Tutrakan, Babadağı, Hırsova, Dukakin muhafızları Feyzullah, Çerkes Hasan, ibrahim Paşa'ların birer aylık tayinat bedellerinin tesviyesi. g.tt
DAHİLİYE DH.MKT.516.37 516 37 Tutuklanan firari Tortum Kaymakamı Lütfi'nin Kafkasya valisinin emri üzerine Avrupa'ya gitmesi için serbest bırakıldığı, yapılan tebligata cevap vermediğinden, Paris'e vardığında tekrar tebligat yapılarak neticesinin bildirilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI