Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..DH..201.10016 201 10016 Trabzon'da bulunan Çerkes muhacirler için sarf olunan 264.632 buçuk kurusun müfredatı.
SADARET A.}MKT.NZD.323.68 323 68 Trabzon'da bulunan Çerkes muhacirlerinden on beş kisinin Canik sancağında iskanları.
SADARET A.}MKT.MHM.298.26 298 26 Trabzon'da bulunan ve peyderpey gelen Çerkes muhacirlerinin Varna ve Köstence taraflarına sevk edilmeleri için vapur gönderilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.250.57 250 57 Trabzon'da Çerkes kıyafetiyle dolaşıp politika yapan Mehmed Efendi adlı şahıs hakkında yapılacak muamele.
SADARET A.}MKT.MHM.249.57 249 57 Trabzon'da Çerkes kıyafetiyle gezip, Çerkesce politik şeyler söyleyen şahsın müteveffa Sefer Paşa'nın oğlu İbrahim Bey ile ilgili iddiasının tahkik edilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2043.59 2043 59 Trabzon'da fırtınaya yakalanarak kayaya çarpan bir kayığın reis ve taifesini kurtaran şahısların tahlisiye madalyası ile taltifleri.
SADARET A.}MKT.MHM.238.1 238 1 Trabzon'da gelen Çerkes muhacirlerinin Sivas'da akrabaları yanında iskan olunmaları. Trabzon'a gelmiş olan Seki muhacirlerinin Erzurum'a gönderildikleri.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Trabzon'da ikamet etmekte olan Solomon Han'ın vefatı üzerine maiyetindekilerin tayinat ve mahiyeleri Devlet-i Aliyye'nin Açıkbaştan feragat etmediğini göstermek üzere eskisi gibi bir han nasbına dair isim yeri açık bir menşurun Trabzon valisine gönderilmesi ve saire hakkında telhis, a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.NZD.326.97 326 97 Trabzon'da kalmış olan muhacirinin Hasan kale yerine Sivas'a sevk edilmesi.
SADARET A.}MKT.MVL.129.11 129 11 Trabzon'da muhacir sıfatiyle bulunan Abazaların, Kabnos Çayırı'ndan baska bir yere iskana teşvik edilmesi, olmadıgı takdirde burada iskan ile kendilerine ayrılan mekanın mikdarının isarı.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Trabzon'da oturan Açıkbaş Hanı Soloman'ın ölümüne ve yanında bulunaların mekulat ve mahiyelerine ve bunların sadakat ve gayretle hizmet edeceklerine aynı sülaleden olup hanlığa müstahak bulunanların ahvaline ve bazı evrakın takdim edildiğine ve saireye dair Trabzon Valisi Süleyman Paşa'nın tahriratından telhis.
SADARET A.}MKT.MHM.311.44 311 44 Trabzon'daki Çerkes muhacirleri için tüccardan İstanbulluoglu Haçi Kostantin'den alınan buğday bedelinin Hazine'den ödenmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1548.22 1548 22 Trabzon'dan Bingazi ve İskodra Vilayeti'ne gönderilecek olan Hemvendliler ile Çerkes muhacirlerinin vapur navlunlarının ödenmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.70 172 70 Trabzon'dan gelen İdare-i Mahsusa'nın Adana vapurunda bulunan Yemen mürettebatından efrad-ı cedidenin Bartın nam vapura aktarılarak Kal'a-yı Sultaniye'ye gideceği, Adana vapurunun da Dersaadet'e gittiği.
HATT-I HÜMEYUN 1027 0 Trabzon'dan gelen Posta Tatarı Yakub Bey'in Ruslarla Anapa'da cereyan eden muharebat hakkındaki takriri.
CEVDET 22 0 Trabzon'dan müretteb harp ve darba kadir asakirin Faş Kalesi'nin kurtarılması için Batum İskelesi'ne vürud ettikleri.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17287 17287 Trabzon'dan Samsun'a sandallar ile nakl olunan ve sahil Çerkeslerinden sandallarla doğruca Giresun'a gelenlere verilen ekmek tayinatını mübeyyin defter.
SADARET A.}MKT.MHM.298.59 298 59 Trabzon'dan ve Çerkez sahillerinden Anadolu, Rumeli vesair mahallere sevk olunacak muhacirler için büyük limanda gemilerin hangi vakte kadar bulundurulacağının bildirilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 1041 0 Trabzon, Canik ve Karahisar'a ilhakan Anapa Muhafızlıağı'nın da kendisine verilmesi üzerine kış münasebetiyle şimdilik kethüdası Abdullah Ağa'yı kaymakam nasbederek bir mikdar asker ile gemilere bindirdiği selefini Sinob'a irsal ettiği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e kaime.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..10996 10996 Trabzon, Canik, Karahisar-ı Sarki, Gümüshane, Lazistan, Batum, Ordu, Bucak, Giresun, Ünye, Erzurum, Çıldır, Kars, Bayezid, Mus, Van, Hakkari, Erzincan ve Kürdistan'ın Diyarbakır, Siird, Mardin, Musul liva ve kazalarının mülhakatıyla beraber 1283 senesinde mütahakkık varidat-ı muhtelifesi zimmet pusulalarından vaki tahsilatdan nakden veya poliçe suretiyle hazine ve bankaya irsal ve teslim ve her türlü masarifat-ı mahalliye ve maasat ve tayinat ve nakliyat-ı askeriye ve siparisata ve havalata tediye edilip Nizamiye hazinesi ve Tersane tahsisatına mahsuben Maliye hazinesine teslim ve irsal edilen mebalige ve 1283 senesi icmallerinde muhtelif maasat-ı müteferrikaya, muvakkat memurlar harcırahına, Paris'te açılan sergiye, Giresun'dan gönderilen esya ve nakliyesine, Erzurum istihkamları ile Trabzon-Erzurum yolunun insaatına, Lazistan ve Erzurum'da iskan edilen muhacirin-i Çerakise masraflarına ve emsali masarife 1282 senesi varidatından verildigi isaret edilen paralarından suretleri vechile hazineye nakden irsalat gösterilip irad ve masraf kaydı yapılan mebaligin kayıtlarını muhtevi zimmet defteri. Başbakanlık
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI