Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.419.91 419 91 Tekfurdağı (Tekirdag) civarındaki Nusretli Ağılına baskın yapan üç Çerkesin yakalanması.
YILDIZ Y.PRK.DH..4.41 4 41 Tekfurdağı (Tekirdağ) Sancağı dahilindeki bir çiftlikden dağa kaldırılan iki Fransızın durumuyla ilgili olarak yapılan tahkikat.
MECLİS-İ VALA MVL.1014.37 1014 37 Tekfurdagı sancagında Lüleburgaz, necik ve Hayrabolu kazaları ile sair mahallerde Kırım ve Çerkes muhacirlerinin iskanı. (22. Rumeli)
SADARET A.}MKT.MHM.313.30 313 30 Tekfurdagı'na gönderilen Çerkes muhacirlerine tayinat verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 666 32427 Tekfurdağı'nda ikamete memur Anapa Muhafız-ı Esbakı merfuül-vüzare Ahmed Paşa'nın maaşı ref ve rütbesi kapıcıbaşılığa tenzil edilerek İstanbul'da ikametine müsade itasına dair. a.g.y.tt
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.51.3 51 3 Tekfurdagı'nda Kınıklı merasında Çerkes Osman'ın elinden müsadere olunan süngülü bir adet martini tüfeğinin anbara teslim olunduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.476.7 476 7 Tekfurdağı'nın bazı köylerinde meskun Çerkez esirleri ile reisleri arasında mekatib-i seriyye bedelinden dolayı çıkan anlaşmazlığın giderilmesi.
MECLİS-İ VALA MVL.1015.36 1015 36 Tekfurdagı'nın Mandıra isimli mahallinde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin henüz tefrik olunmayan arazisiyle Müsellem isimli arazide iskan olunacak muhacirine verilecek mahallerin tahdidi konusunun, önceden Kırım muhacirlerine verilen Yakublu Çiftlik-i Hümayunu'nun arazisinin tefriki isiyle görevli mezkur livada bulunan mühendis Mehmed ve Küçük Ahmed efendilere ilave-i memuriyet edilmesi hakkında Muhacirin Komisyonu'nun talebi. (22. Rumeli)
SADARET A.}MKT.UM.570.30 570 30 Tekfurdağlı Abazaoğlu Heci Oseb'in Komisyoncu Artin'deki alacağının tahsili ile ilgili evrakın gönderildiği.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2939.220412 2939 220412 Tekirdağ Jandarma Taburunda misafir Çerkes Mehmed Bey'in Ankara taburunda istihdamı. (Harbiye)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.9 1903 9 Tekirdağ ve havalisinde mutavattın ümera-yı Çerakise ile üsera arasında olan münazaanın halli. (Edirne 1)
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2874.15 2874 15 Tekirdağ ve Manyas'ta ikamet etmekte olan Çerkes muhacirlerin kendilerine zulüm ve taaddiyatta bulunan ümera-yı Çerakise'den şikayetçi oldukları. (İstida 4)
HATT-I HÜMEYUN 177 7795 Tekirdağ'da ikamete memur Kuban sabık Hanı Baht Giray Han'ın Tekirdağ'a dört beş saat mesafede bulunan çiftliğinde ikameti şeraitine dair. a.g.y.tt
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2885.24 2885 24 Tekirdağ'ın Hayrabolu kazasının Mandıra karyesinde meskun Çerkes muhacirlere arazi verilmesi ve Mandıra'nın Babaeski'ye rabtı ve saireye dair mahzar ile tahrirat. (İstida 5)
ŞURAY-I DEVLET SD.1903.29 1903 29 Tekirdag'ın Vize kazasında meskun muhacirin-i Çerakise ümerasıyla üserası arasında tehaddüs eden münazaanın mükatebe-i seriyye usulünün icrasıyla def olunduğu. (Edirne 1)
MECLİS-İ VALA MVL.1022.49 1022 49 Tekirdagı Sancagı'nın Hayrabolu Kazası'na tabi olup Çerkes muhaciri yerleştirilen Mandıra Çiftliği ve civardaki koruların, söz konusu iskan olayından şikayetçi Abdullah ve Cafer Agalar'a babalarından irsen intikal eden ve vergileri ödenen araziler olduğunun yapılan tahkikat sonrasında anlaşıldığı. (2. Rumeli)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3626.271910 3626 271910 Telefon tesisi için imtiyaz verilmesi kararlaştırıldığı takdirde evrakın incelenmek üzere kuvve-i tesriiyeye tevdii ve Gazhane ile elektrik meselelerinin devair-i aidesince takip edilmekte olduğu. (Meclis-i Ayan)
CEVDET C..EV..313.15936 313 15936 Telhis'te Tetugan kabileleri içinde Ali, Sim, Müjgah, Arslangiray, Babzurk, Andar, Nureddin Beyler Camileri hitabetlerinin tevcihi münderiç bulunmuş ve Defterdede Ebzah, Şapsığ, Netugaç, Kömürköy, Bezeduğ, Çerkes kabilelerinde mevcut olan camilerin bulundukları köylerle imamlarının isimleri ayrı ayrı gösterilmiştir.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4399.329888 4399 329888 Temdid-i hudut sırasında İran'dan Hükümet-i Seniyye'ye intikal eden arazi dahilinde ve Kurato Mevkide bulunup imtiyazı vaktiyle İran hükumeti tarafından bir İngiliz şirketine verilen ve atil bir halde bulunan neft madeni ile diğer madenler hakkında tahkikat yapılması.(Harbiye; D/122)
SADARET A.}MKT.MHM.433.57 433 57 Tenkil-i eskiyada maktulen vefat eden Niğbolu ahalisinden ve Muhacirin-i Çerakiseden Ömer ile Hacı İbrahim'in ailelerine emsalleri gibi maaş tahsisi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI