Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.NZD.327.14 327 14 Tırnova Sancağı ahalisinin Çerkes ve Nogay muhacirlerine iane olarak verdiği meblağın sandığa teslim edildiği
SADARET A.}MKT.MHM.323.41 323 41 Tırnova Sancağı'nda iskan edilen Çerkes muhacirlerden silk-i askeriyeyeye girmek isteyen dört kisinin orada bulunan Zuhaf Üçücü Alayının Dördüncü Taburu'na kaydedildiğine dair.
MECLİS-İ VALA MVL.1077.31 1077 31 Tırnova'ya tabi Sosençe, Pirli ve Odalar karyelerinde meskun olup bazı köylerde ahalinin evlerine girerek nükud ve eşyasını çalan Çerkes muhacirlerinden İsmail, Sehos, Alkas ve Nogay Ali'nin mahallinde üçer seneligine kürege konulmaları. (1. Tuna)
SADARET A.}MKT.MHM.325.40 325 40 Tırnovi'de Çerkes muhacirlerinden Zuhaf Alayı'na alınan birkaç kişiyi atiyye verildiği ve emsal teşkil etmemesi için bir daha kimseye verilmemesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1854.32 1854 32 Tokad belediye tabibinin muhacirlere verdiği ilaçlar için alacağı olan paranın belediye tarafından verilmesi gerekeceğinin bildirildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2308.54 2308 54 Tokad Defter-i Hakani Memuru Kamil Efendi'nin Niksar'da Topkara, Zile'de Igır ve Erbaa'da Oglakçı karyelerinde Çerkeslere verilmek istenilen arazi ile ilgili olarak Tokad Mutasarrıfı hakkında yaptığı şikayetin tahkiki için Dersaadet'ten tahkik memurlarının gönderilmesi.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.14199 14199 Tokad Kaymakamı Bekir Efendi'nin ita-yı maaşına, vilayet Meclis-i Temyiz Mümeyyizi Çerkes Muhaciri Hacı Mahmud Efendi'nin müterakim maaşlarının tediyesine, mülazım-ı sanilikten mütekaid müteveffa Ali Efendi'nin mahdumu Receb'in yirmi yasına vusulü sebebiyle babasından muhassas maaşının katına, yüzbaşılıkdan emekli Sorgun kazasından Ali Ağa'nın vefatıyla maaş kaydının terkinine, Sivas vilayetinin 94 senesi Nisan masarifat cetveline, redif bikes ailelerine şehriye otuzar guruş idhaline ve sair muhtelif islerin temin-i ifasına dair. Maliye'den vilayata yazılan tezkire ve evamirin kayıtlarını havi evrak kayıt defteri. (Evamir)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.178.11867 178 11867 Tokad kazasındaki mal-ı miri bakayasının tahsiline mübasir es-Seyyid el-Hac İbrahim'in memuriyetine dair ferman ile adı geçenin konu hakkındaki tahriratı ve Sivas Valisi Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın aynı hususun Sivas geneline dair tahriratı hulasası.
DAHİLİYE DH.SFR.236.28 236 28 Tokad Mutasarrıfı Bekir Pasa, kendisine Çerkes ümerası süsü vererek bir takım nahoş olaylara sebep olduğundan, Çerkeslerin bulunmadığı bir mahalle tayin edilmesi gerektiği. (Sivas)
DAHİLİYE DH.H...50.24 50 24 Tokad sancağının Timurta karyesindeki arazisine Çerkesler tarafından müdahale edildiğine dair Hacı Ahmed oğlu Mustafa'nın şikâyeti.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.344.24101 344 24101 Tokad Voyvodalığı aklamından İlbeyli Aşireti ile sair mukataat sahipleri zimmetinde bulunan 1189 yılına ait mal-i mirinin tahsili.
DAHİLİYE 1312 102 Tokad'a tabi Artıkabad Nahiyesi'nde meskun Çerkeş Muhacirlerin yerli halkı hırsızlık, gasb ve adam öldürme gibi hareketlerle rahatsız ettikleri yolundaki şikayet hakkında gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.SFR.167.68 167 68 Tokad'a tabi Canpolad karyesideki Çerkes muhacirlerinden olup Çerdiken adlı Rum karyesine giderek bir Rum kızıyla evlenen ve Hristiyan olan Azimet adlı sahsın vilayet merkezine celbiyle karındaşları ve muamele-i askeriyesi olup olmadığının sorgulanması. (Sivas)
DAHİLİYE DH.TMIK.M.92.2 92 2 Tokad'a tabi Dimurta ve Kaledere karyelerine iskan edilen Çerkes muhacirlerle eski ahali arasında çıkan olayda dört kisinin yaralandığı, yaralılardan birinin vefat ettiği, münazaanın sona erdirilerek gerekli tedbirin alınması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.67 1 67 Tokad'ın Erbaa kazasına hücum tasavvurunda bulunan Ayvarönü karyesi Çerkeslerinin evinde yapılan aramada silah ve cebhane bulunduğu ve hane sahibleriyle muhtarın nezaret altına alındığı.
İRADE İ.HUS.43.94 43 94 Tokad'ta Ermeni köylerinin Kürt ve Çerkesler tarafından yaĞmalanmasına bir daha fırsat verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. (1313Ca-096)
SADARET A.}MKT.UM..507.17 507 17 Tokadlı Çerkeszade Hafız Hüseyin Efendi'ye ihale olunan araziye Said ve Berb-i Atik köyleri ahalisinin müdahalelerinin önlenmesi ve mezkur arazilerin yeni usule göre yazılacak mazbatasının gönderilmesi.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.89.62 89 62 Tokat Hapishanesi'nde istihdam edilen Çerkesoğlu İsmail bin Abdullah'ın yerine Arabgirli oğlu Ahmed'in tayin olunduğu.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17438 17438 Tokat kazası Koman nahiyesi Sataa köyünde iskan edilen Çerkes muhacirlere verilen ta'yinat bedellerini gösterir defter.
SADARET A.}MKT.DV.211.75 211 75 Tokat Mahkemesi Katibi Hacı Hafız Efendi'nin, üvey oğlu Ali'nin mirasına yapılan haksız müdahalenin menedilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI