Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.H...41.59 41 59 Tophane istimbotlarında müstahdem Bahriye efradından Çakır Mehmed oğlu Yakub'un, nikahlı karısının başka birine nikah edildiğini şikayet etmesi üzerine yapılan tahkikat neticesinde, karısının kendi rızasıyla Çerkes Ahmed oğlu Kemal'e kaçtığının anlaşıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.242.4 242 4 Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'nın, İstanbul'un elektrik imtiyazının kendisine verilmesi istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.120 23 120 Tophane'de Sakıcıbası Mahallesi'nde oturan Çerkes muhacirlerinden Safer'in padişahın huzuruna kabulü talebi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.85 1 85 Tophane'de sakin Çerkes Fatma'nın Rus esaretindeki Sohum Kalesi'nde mahpus kocası Gayz Ali Efendi'nin kurtarılması hususundaki arzuhali üzerine yapılan tahkikat. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..3.68 3 68 Tophane'de Tamtam Mahallesi'nde sakin Çerkes muhacirlerinden Hacı slamzade Mustafa Bey'in, Rusya'da kalan babası ile diger akrabalarının hicretlerine müsaade olunması talebi. (Dahiliye; Muhaceret)
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..13861 13861 Tophane'nin Sanayi Alayı'ndan bazı çavuşların tekaüde sevklerine, bazı keşan ve mesayıha maaş tahsisine, duhan gümrüğü ketebesinden müteveffa Feyzi Efendi kerimesine maas tayinine, Medine'de asakir-i zabtiye için kiralanan mahaller kirasının istizanına, Musul'da tımar bedelatının eshabına itasına, Sehrzor'dan mübayaa olunan bin ester bedelinin Urfa'dan havaleten tediyesine, bazı muhacirin-i Çerakise'ye yevmiye ve mesken kirası verilmesine vesaire muhtelif islerin temin-i husulüne dair Maliye'den vilayete yazılan evrakın kayıtlarını muhtevi evrak kayıt defteri.
YILDIZ Y..PRK.ZB.32.65 32 65 Tophane-i Amire Caddesi'nde Kudüslü Hacı İbrahim adındaki sahsın falcılık yapmaktan tutuklandığı hakkında ne yapılacağı.
HATT-I HÜMEYUN 589 28939 Tophane-i Amire'den Anapa ve Soğucak kalelerine gönderilecek mühimmatın alel-müfredat esamisi, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2732.204860 2732 204860 Tophane-i Amire'ye mensup Seyyar Topçu ikinci Alay ikinci Tabur Altıncı Bölük çavuşlarından Çankırılı Halil bin Mehmed'in Çerkes Kazası Süvari Jandarma Mülazımlığına terfian tayini. (Harbiye)
İRADE İ.HB.141.20 141 20 Torpido mağazasında müstahdem Çarhçı Mülazım-ı Evvel Çerkes Hasan Fehmi b. Osman Efendi'nin icra-yı tekaüdü. (1331L-076)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.41.3 41 3 Torunu Çerkes diye Harem agalarından Vasıf Aga'ya satılan brahim Edhem'in torununun bulunması istirhamı.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.93.6951 93 6951 Trablugarb'a tedib olunan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın affını talep eylemesi. (Edirne)
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.527.53 527 53 Trablus'a irsal olunacak Çerkes muhacirlere dair Trablusgarb vilayetinden telgraf.
YILDIZ Y.MTV.63.11 63 11 Trablus'a sürülen Çerkes Ömer Bey'in vasıl olduğuna dair Trablusgrab valisinin tahriri.
SADARET A.}DVN.3.10 3 90 Trablusgarb tüccarlarından olup, Trablusgarb'a götüreceği kölesi on altı yasındaki Çerkez Şakir'e izin verilmesini isteyen Arnavud Mahmud Aga'nın arzuhali, iktiza kaydı ve buyruldusu.
SADARET A.}MKT.MHM.322.8 322 8 Trablusgarb Vilayeti'nce Çerkes muhacirleri ianesi için toplanıp gönderilen meblagın kayıtlarının talimata uygun yapılmadığı.
DAHİLİYE 237 4 Trablusgarb'a sürgün edilerek ailesi İskeçe'de kalan Çerkeş Süleyman zevcesinin Trablusgarb'a gitmek istemediğinin anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.237.4 237 4 Trablusgarb'a sürgün edilerek ailesi İskeçe'de kalan Çerkes Süleyman zevcesinin Trablusgarb'a gitmek istemediğinin anlasıldığı.
İRADE İ.ML.10.33 10 33 Trablusgarb'a sürülen Çerkes Süleyman'a, mahalli emvalden maaş tahsisi. (1311/L-19)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.398.29777 398 29777 Trablusgarb'a teb'id edilen İskeçeli Çerkes Süleyman'a maaş tahsisi ve familyasının Trablusgarb'a izamı (Dahiliye)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI