Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 02 0 Tiflis Hanı Ereğli Hanın izharı kabahat ile tebeiyyet eylediğine dair olan sureti ile birlikte ataya-yı seniyyenin Azerbaycan ve Dağıstan hanlarına gönderildiğine ve muma-ileyhin evlet-i Aliyye'ye sadakatte berdevam olduklrını bildirdiklerinden ve diğer hanların imzasıyla gönderdikleri sadakat arizalarının takdim olduğuna dair.
HATT-I HÜMEYUN 19 0 Tiflis Hanı Rusya'ya meylettiğinden Azerbaycan ve Kafkas hanlarının celbolunmalaraı hakkında valilere tahrirat yazıldığına ve Çıldır valisinden alınan maddelerin hülasaları şeyhülislam ile tarafından mğtaala edildiğine dair arz olup, üzerinde Abdülhamid 1'in , ol taraflara takviyet verilmesine dair hattı vardır.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Tiflis Hanı'nın ahvaline vukuf için Sürhay Han zade Mehmed Han'a ve Şemhal'e ve diğer yerlere haber gönderildiği , öteden beri Açıkbaş kadimi nizamı ihlal olunarak bazı hanzadelerle arada ihtilaf ve istimdat ettiğine tatyid ve teliflerine çalışıldığı ve Acara ahalisi arasında itaatsizlik mevcut olup beylerini teb'it ettikleri ve kan dökülmemek için tediplerinde tevakkuf edildiği ve mezkür sancaktan batum'a gelen eşkiyanın ahz u girifti için Gönye Mutasarrıfı Mehmed paşa ya işarat yapılması lazım geldiğine dair Çıldır valisi hasan paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 1107 0 Tiflis havalisinden gelen hanların iskanına, Rusların Gürcülerle olan münasebetlerine, Dağistan ve Çeçen taraflarında fazla meşgul olduklarına ve saireye dair Çıldır Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e kaime, g.tt
HATT-I HÜMEYUN 783 0 Tiflis ve Açıkbaş ahvaline dair Çıldır beylerbeyi Ahmed paşa dan gelen iki ariza ile kendi haber aldığı havadise dair bir ariza leffen takdim olunduğu hakkında. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Tiflis ve Kafkasya ahvaline dair maruzatın takdim olunduğuna dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 167 7008 Tiflis'deki Rus askerinin Ahılkelek tarafından hududu tecavüz ettikleri Çıldır Valisi Selim Paşa tarafından bildirilmesiyle Rus sefiri nezdinde icra kılınan teşebbüs üzerine asakir-i mezkurenin o tarafdan defi Anapa tarafında olan istihkamatm hedmiyle hal-i aslisine ircaı hususu sefir tarafından Rusya memurlarına tebliğ ve hükümeti tarafına da yazılmış olduğuna ve Selim Paşa'nın bazı Tiflis kurasını nehb ü garet ettiği duyulmuş olduğundan bu gibi harekatını bastırmak fikriyle bu tecavüz keyfiyetinin müşarünileyh tarafından tertip edilmiş olması da memul bulunduğuna dair. a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..5.8 5 8 Tiflis'in Kafkas sancagı dahilinde Nalçak karyesinde meskun Çerkeslerin hicret talebi üzerine gerekenin icrası. (Dahiliye; Muhaceret)
DAHİLİYE DH.MKT.1845.123 1845 123 Tikves Kaymakamı Nuri Bey'in Gevgili'deki hanesi ile ilgili Boyuncalı Yunus adlı sahsın şikayeti üzerine yapılan tahkikatla Selanik İstinaf Mahkemesi Müddei-i Umumiliği'nden Adliye'ye gönderilen tahrirata göre gereğinin yapılması.
YILDIZ Y.EE.127.42 127 42 Times Gazetesi Kolonya'da bulunan muhbirinin Lord Dufrenen'in Mısır hakkında yapılmasını tavsiye eylediği ıslahata dair Arabi ile yaptığı mülakata Arabini'nde Mısır'da bir Sura-yı Devlet ve bir Meclis-i Mebusan kurmak niyyetinde olduğunu ve mesul bir heyet-i vükelayı Türk ve Çerkesler'den ve Mısır ahalisinden intihah etmeyecegini, İngilizlerden memur almak niyyetinde olduğunu beyan ettiği hususunu içeren ve Lutan Gazetesinde neşredilen fıkranın tercümesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.182.9 182 9 Tımışvar gazetesinde yeralan; Karadağ hududunun vaziyeti. Rusya'daki Abazalar . Bükreş'teki bazı gelişmeler ve veliaht tespiti . Arnavutluk'la ilgili bazı haberler. Karadağlıların Babıali ile olan münasebetleri ve saireye dair diğer haber özetleri.
CEVDET C..DH..339.16942 339 16942 Timorköy Çerkes Kabilesi ile vukubulan muharebede esir olan İsak namındaki adamlarının Kudüs'de olduğu işitilerek tahlisi zımnında oraya gönderilecekleri Orotke nam Kazakın siyaneti için eline yol fermanı verilmesi hakkında Agnad Kazaklarının verdikleri Rus lisanıyla yazılan arzuhal.
DAHİLİYE DH.H...13.25 13 25 Tire kazasına bağlı Burgaz köyünden Hacı Halil Efendi'yi kurşunla yaralayan Hacı Halil Paşa'nın mukayyidi Sami Bey'in kahyası Çerkes Abdullah'ı hükümete teslim etmek için götüren bazı köy ihtiyarlarının maznunen tutuklanması.
SADARET A.}MKT.MVL.128.96 128 96 Tire kazasına yerleştirilecek Çerkez muhacirlerine verilmesi istenen yevmiye, tohumluk,hınta, sair, araba, öküz gibi şeyler verilmeyip yalnız fakir olanlara nan-ı aziz verilmesi.
CEVDET C..ZB..30.1492 30 1492 Tirebolulu Süleyman Reis Abaza memleketi sahillerinden esir almak suretiyle Dağıstan ve Çerkes hacılarını getirdiğinden, bunların memleketlerine iadesi ve reisin hapsedilmesi.
MECLİS-İ VALA MVL.1047.44 1047 44 Tırhala sancağında iskan olunmak üzere irsal olunan muhacirin-i Çerakise. (1. Telgraf)
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.6.106 6 106 Tırhala sancağındaki askerin düzensizliği ve Çerkesler tarafından yapılan tecavüzler ile ilgili Antoflakes gazetesinin muhabere-i mahsusa adlı bendinin Atina Sefaret-i Seniyyesi'nden gönderildiği.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.18.45 18 45 Tırhala Yenişehir Mevlevihanesi'nde postnişin iken bu yerin Yunanistan'a terki sebebi ile Bursa'ya hicret eden Mehmet Keleş'in emir buyrulan maaşının verilmesi talebi. Müteveffa Kaymakam Mehmed Ali Bey'in oğlu İsmail'in çaresizlikten ögrenciliği sürdüremiyeceğinden kendisine memuriyet verilmesi ricası. Manastır dahilindeki Estroğa nahiyesi ahalisinden Raşid b. Hayrullah'ın Dersaadet'e gelerek Mekteb-i İdadi-i Şahane'ye kabulü ricası. Çerkes muhacirlerinden Konya'nın Aksaray kazasında mukim Çerkes Ali adlı sahsın fakirliği nedeniyle atiyye ihsanı hususunda ricası.
SADARET A.}MKT.MHM.198.101 198 101 Tırnova ahalisi tarafından Çerkes ve Nogay muhacirlerine iane olarak verilip, Muhacir Komisyonu'na gönderilen meblağın alındığı.
SADARET A.}MKT.MHM.197.69 197 69 Tırnova sancağı ahalisi tarafından Çerkes ve Nogay muhacirlerine iane olarak bir miktar para gönderildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI