Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.10.338 10 338 1- Sadrazam tatarlarından Ahmed'in Erzurum ve Ahısha'dan gönderdiği takrirdir. 2-Gürcistan ümerasından Seluman ile müttefik olup Loril Hanı altı yedi bin asker ile Sohum ve Anakare üzerinden Sahin Giray'ın imdadına azim olduğu haberinin Fas muhafızı olup Batum'da olan Vezir Halil Pasa'ya Fas Kalesi bina emininin adamlarıyle vasıl olduğuna. 3- Fas Kalesi muhafazası için Acara ve havalisinden beş altı bin nefer tahsis edilmiş ise de mezkur kalede tavattun edecek mahal ve zehair olmadığından mezkûr asakirin icabında sevk edilmek üzere tehirine. 4- Sohum Muhafızı Gülsen Bey'in Sahin Giray ile muharebe eden Çerakise imdat için yola çıktığına, Mukaddema Rusya'ya tabi iken adavet izharına baslayan Lezgi taifesi Rusya ile bilmuharebe mağlup olması üzerine Dağıstan'ın üst tarafına bir kaç kale ihdas ve iki general tayin ederek birinin Açık bas canibinde ve diğerinin Tiflis'te olduklarına. 5- Tiflis'te mukim ümera-yı Mısriyye'den birisinin biraderi dokuz nefer ile Çıldır havalisinde katledilerek üzerlerindeki on iki bin yaldıs altınının gasbolunduğundan meblağ-ı mezburu taleb eylemek üzere Tiflis Hanı Ereğli Han'ın elçisinin Çıldır Valisi Süleyman Pasa'ya müracaatına vesaireye dair.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 1- Sadrazam tatarlarından Ahmed'in Erzurum ve Ahısha'dan gönderdiği takrirdir. 2- Gürcistan ümerasından Seluman ile müttefik olup Loril Hanı altı yedibin asker ile Sohum ve Anakare üzerinden Şahin Giray'ın imdadına azim olduğu haberinin Faş muhafızı olup Batum'da olan Vezir Halil Paşa'ya Faş Kalesi bina emininin adamlariyle vasıl olduğuna. 3- Faş Kalesi muhafazası için Acara ve havalisinden beş altıbin nefer tahsis edilmiş ise de mezkûr kalede tavattun edecek mahal ve zehair olmadığından mezkûr asakirin icabında sevkedilmek üzere tehirine. 4- Sohum Muhafızı Gülsen Bey'in Şahin Giray ile muharebe eden Çerakise imdat için yola çıktığına, Mukaddema Rusya'ya tabi iken adavet izharına başlayan Lezgi taifesi Rusya ile bilmuharebe mağlup olması üzerine Dağıstan'ın üst tarafına bir kaç kale ihdas ve iki ceneral tayin ederek birinin Açıkbaş canibinde ve diğerinin Tiflis'te ollduklanna. 5- Tiflis'te mukim ümera-yı Mısriyye'den birisinin biraderi dokuz nefer ile Çıldır havalisinde katledilerek üzerlerindeki oniki bin yaldıs altınının gasbolunduğundan meblağ-ı mezburu taleb eylemek üzere Tiflis Hanı Ereğli Han'ın elçisinin Çıldır Valisi Süleyman Paşa'ya müracaatma vesaireye dair.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.134.53 134 53 1- Sarhoslugu, mahkumlara esrar getirmesi ve bazı ahlaksızlıkları sebebiyle azledilen Gardiyan Ahmed Celal Efendi'nin yerine Mehmed Kadri Efendi'nin tayini. 2- Gardiyan olma ve gardiyanlıktan ayrılma istekleri.
SADARET A.}DVN.90.15 90 15 1- Şeyh Şamil'in Çar Kalesine yapacağı askeri hareket. 2-Çerkes ahalisinin kıyam hareketleri. 3-Rusya Postası'nın soyulması. 4-Bazergan Mehmed'in muhakemesi.
SADARET A.}MKT.DV.80.93 80 93 1- Tersane-i Amire'den emekli müteveffa Ömer Bey'in çocuklarına bağlanan maaşın arttırılması. 2- Çerkez beyzadelerinden Hasan Bey'e Binbaşılık Rütbesi tevcihiyle Batum Ordusu'na gönderilmesi.
DAHİLİYE DH.İD.112.1.21 112 21 1- Usul ve kanun-i mahsusuna mugayir surette tatil-i işgal eden Ereğli Kömür Madeni amelesi hakkında kanunî takibat icrası. 2- Charbannage Reunisde Bender Ereğli Şirketi ile La Marine Manutention ve İonian Private C. Ltd, Şirketleri arasındaki mukavele feshi anlaşmazlığı. 3- Ereğli kömür madeni şirketlerinin mallarını kendi kayıklarıyla nakletmeleri mavnacıların zarar görmelerine sebep olduğundan münavebe usulüne onların da uymasının sağlanması.
DAHİLİYE DH.İD.112.1.21 112 21 1- Usul ve kanun-i mahsusuna mugayir surette tatil-i işgal eden Ereğli Kömür Madeni amelesi hakkında kanuni takibat icrası. 2- Charbannage Reunisde Bender Ereğli Şirketi ile La Marine Manutention ve İonian Private C. Ltd, Şirketleri arasındaki mukavele feshi anlaşmazlığı. 3- Ereğli kömür madeni şirketlerinin mallarını kendi kayıklarıyla nakletmeleri mavnacıların zarar görmelerine sebep olduğundan münavebe usulüne onların da uymasının sağlanması.
DAHİLİYE DH.İD.93.7 93 7 1- Vatandaşların taksimat-i Mülkiye ve Askeriye hususunda yapılmasını istedikleri tadilat ve tahvilata dair taleplerini mahalli idarelere bildirmeleri lüzumu. 2- Vilayetlerde askeri ve mülki azalardan mürekkep komisyonların, taksimat-i Mülkiye ve Askeriye'de yapılacak tadilat ve tahvilatı tetkik ederek karara bağlanması. 3- Taksimat-i Mülkiye ve Askeriye'de yapılması istenen tadilat ve tahvilatı havi vilayetlerden gelen tezkirelerin Dahiliye Dairesi'nde teşekkül eden bir komisyonca birleştirilerek bu hususta hazırlanacak kanun layihasının Meclis-i Mebusan'a takdim edileceği. 4- Taksimat-i Mülkiye ve Askeriye'ye dair vilayetten gönderilen mazbataların Bab-i Ali yangınında yanması üzerine mazbataların ikinci nüshalarının vilayetlerden talebi.
DAHİLİYE 132 0 1- Yabancıların siyasi cemiyet müstesna hayır ve yardım cemiyetleri kurabileceği. Bu hususta faaliyet gösteren Rusyalı Talebe Cemiyeti'ne ilmühaber verilmesi. 2-"Kafkasya Talebesi Neşr-i Maarif Cemiyeti"nin tasdikinin münasip olacağı. 3- Harput'da kilise ve mektep yapmak isteyen "Kapuçin Ruhban Cemiyeti"nin Osmanlı Devleti'nde çalışabilmesi için hükümetten ilmühaber alması lüzumu.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.170.41 170 41 1-28 Şubat tarihleri arasında Viyana basınında yeralan Avusturya delegasyonunda değiştirilmeden onaylanan Bahriye, Harbiye ve Hariciye bütçeleri Kont Aehrenthal başarısı ve Abazya'ya gideceği, hükümetin durumu, Sırp kralının Roma ziyareti ve Potsdam görüşmeleri gibi önemli haberle papazların çıkardığı gazetelerde Osmanlı aleyhine çıkan düşmanca haberler.
DAHİLİYE DH.KMS.48.86 48 86 1-Adakale Belediye Reisi Behçet Süleyman Efendi'ye mecidi nişan verilmesi • 2-Bazı kişilere tahlisiye madalyası verilmesi
HARİCİYE NEZARETİ 27 0 1-Batum ahalisinden olup Abaza memleketine gittikten sonra tekrar geri dönmek isteyenlere mektup yazılmasının anlaşmalara uygun olup olmadığı, 2- Sivas ahalisinden ve Ermenilerden Votikoğlunun kızı, sorgulamasında kendisinin zorla evlendirildiğini söylediğinden ne yapılması gerektiği. 3- Rusya Sefaretihanesi bitişiğindeki arsalardan geçiş meselesinin Nafia Nezareti'ne havale edilmesi gerektiği. 4- Usul-i sıhhiyenin tahkiki konusunda teşkil edilen komisyonun avdetlerine dair Mısır valisinden gelen tahriratın takdim edildiği. 5- Maltepe köyündeki reayanın yeniden bir kilise inşa ettiklerine dairŞeyhülislamlık'a gelerek bilgi veren Kartal Naibi'nin Babıâli'ye gönderildiği. 6- Kirillos isimli rahibin Kıbrıs Adası'na Başpiskopos tayin edilmesinden dolayı Kıbrıs reayasının teşekkürlerine dair mahzarının geldiği. 7-Memalik-i Ecnebiye mahsulünden dolayı İranlı tüccardan alman yüzde dört amediyye vergisi fazla olduğundan meni.
SADARET A.}AMD.88.15 88 15 1-Çerkes muhacirlerinden olup Kars meselesinde gayret gösteren Hacı Ömer Efendi'ye maas tahsisi. 2-İlbasanlı müteveffa Yusuf Bey'in maaşının çocuklar ve ihtiyaç sahipleri arasında pay edilmesi.
DAHİLİYE DH.KMS.60.2.13 60 13 1-Edirne-İstanbul arası çalışan trende bulunan Müslüman kadınlarına Yunanlılar tarafından tecavüz edildiği.2-İstanbul ile Edirne arasında emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için Müslüman kadınlara vesika verilmesinin lüzumlu olduğu.
DAHİLİYE DH.KMS.53.4.54 53 54 1-İzmir, Ayvalık ve Bergama'nın işgali. • 2-Karesi livasının işgalden kurtulma çabaları 3-Karesi Jandarma zabıt ve efradı ile polislerin İstanbul'a gönderilmesi.
SADARET A.}AMD.78.6 78 6 1-Rusya İmparatoru'nun bir oğlu olduğunun Çerkezistan maddesi üzerinde Prens Gorçakof'a tebligatta bulunulduğu. 2-Viyana'ya avdet eden Sadık Efendi'ye harcırah itası. 3-Taç sırasında Paris'ten Moskova'ya getirilen uşakların elbiselerinin nakil masraflarının Hazine'den karşılanması hususlarında Petersburg Maslahatgüzarı Server Efendi'nin takrirlerinin takdimi.
SADARET A.}AMD.51.38 51 38 1-Rusya'nın Gümrü ve Dağıstan'daki askeri gücü ile bölgede ve kendi aralarında yapmış oldukları propagandaya dair elde edilen istihbarat. 2-Rusya tarafında tahliye olunan Sohum ve çevresinin işgaline dair.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.117.84 117 84 1-Suriye, Beyrut ve Kudüs'te çıkan humr (altın) madenlerin isletme imtiyazının ecnebi şirketlerinden alınıp Hazine'ye devri. 2- İzmir'de petrol gazı ve ispirto mağazalarının inşası için mukavele yapılması
DAHİLİYE DH.MB..HPS.46.12 46 12 1-Tekfurdağı Nisa Hapishanesi kira bedeli için talep edelen meblağın artırılarak gönderildiği. 2- Sarar Kazası Çerkesköy Hükümet Konağı icar bedeliyle ilgili talep edilen meblağ için muhaberatın devam ettiği.
DAHİLİYE DH.KMS.60.3.15 60 15 1-Yunan Askerinin trenle Dersaadet'e geçtikleri. • 2-Fransızların Bulgaristan'da gönüllü palikarya topladıkları.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI