Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.60.36 60 36 Abaza ve Çerkesler'den alınacak askerlerin maiyetlerindeki beşeryüz atımlı dağ topu hakkında Batum Ordu-yu Humayun kumandanına keyfiyeti bildirilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Abaza ve Çerkez kabileleri ulema ve beylerine Hasan Paşa tarafından verilen eşya ve atiyyelerin müfredat üzere defteridir, Anapa Kadısı Ali Efendi mührüyle.
SADARET A.}MKT.MHM.307.85 307 85 Abaza ve Çerkez kabilelerinin Lazistan'da iskân ettirildikleri.
CEVDET C..AS..920.39780 920 39780 Abaza ve Çerkez taifeleriyle müttefikan Sohum kalesinin istihlasını taahhüd etmiş olan, Sohumlu Gülsenzade Arslan Bey'e Ruslar'a sezdirmeksizin, top ve asker gönderilmesinin takarrur ettiği ve bu babta ittihazı muktazi hakimane tedabir. (Trabzon Valisi Hüsrev Pasa'ya) a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Abaza ve Çerkezlerin en meşhur kabilelerini gösteren <^ liste, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Abaza ve Çerkezlerin en meşhur kabilelerini gösteren liste, a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.362.25252 362 25252 Abaza ve Gürcü taraflarında yapılan seferler sebebiyle muhafazasına önem verilen Fas Kalesinin muhafızlığı Mirimirandan Trabzon Beylerbeyi Hacı Sahin oğlu Mustafa Pasa'ya tevcih edilse de bu kararın uygun olmadığının anlaşılmasıyla görevin Abaza Mehmed Pasa'ya tevcihi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.195.45 195 45 Abaza ve Mangaralya sahillerinde icra olunan beyaz köle ve halayık ticaretinin yasaklanması iltimasını havi Fransa Sefaret Bastercümanı Mösyö Sefer'e talimat.
HATT-I HÜMEYUN 27 1303 Abaza, Çerakise vesairenin bir miktar ataya istediklerine dair Soğucak Kadısı Cemal'in ilâmı, g.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.27.1303 27 1303 Abaza, Çerakise vesairenin bir miktar ataya istediklerine dair Soğucak Kadısı Cemal'in ilâmı. g.tt
CEVDET C..AS..1113.49312 1113 49312 Abaza, Çerakise, Nogay ve Dağıstan kabailinin teşviki ve kariben musammem olan Moskov harbine hazır bulunulması ve gelecek asker ile bilumum askerin her türlü ihtiyaçlarının defi için Serasker Hüseyin Pasa ile beraber çalışılmasına dair Ordu Nazırı ve Defterdar Hacı Memis'e yazılan hüküm. (Çürümüştür) g.tt
CEVDET C..AS..1113.49312 1113 49312 Abaza, Çerakise, Nugay ve Dağıstan kabailinin teşviki ve kariben musammem olan Moskov harbine hazır bulunulması ve gelecek asker ile bilumum askerin her türlü ihtiyaçlarının defi için Serasker Hüseyin Pasa ile beraber çalışılmasına dair Ordu Nazırı ve Defterdar Hacı Memiş'e yazılan hüküm. (Çürümüştür) g.tt
SADARET A.}MKT.NZD.397.3 397 3 Abazade Abdurrahman Efendi'nin uhdesinden münhal olan müderrisliğin Seyyid Mustafa Efendi'ye tevcihi.
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Abazaların kendisini teslim etmeyip mülklerinin harabiyetlerini kabul edeceklerine ve Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'i de tard ile Abaza ihtilalinin Trabzon'a ve Çıldır'a kadar genişleyeceğine ve bu sebeple Sohum'da kalebend kalmasına dair. a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.86.87 86 87 Abazalı Sakar Şemat isimli hatunun memalik-i Devlet-i Aliyye'ye hicreti.
CEVDET C..DH..347.17323 347 17323 Abdi nam sahsın dört Çerkes gulamını Teke canibine götürmesi hakkında hüküm.
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Abdülcelil'in gönderdiği mektuplara, Kumuk Han'ı Sürhay zade Mehmed'in arz-ı sadaket ettiği, Moskoflann ahvalini yazı ile bildirdiği, Şemhal'de sadakat cevabmı vermiş olduğu, Avar Bey'i Nevsal'e Kardeşi Mehmed Sultan nezdinde iken arzettiklerini, Dağıstan ümerasına verilen mektup üzerine eşkiyanın takip ve itlafından memnun kalacaklarını ve başka bir diyecekleri olmadığını söylediklerine dairdir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 190 9117 Abdulkadir Geylani neslinden memleket-i Şirvan'da zuhur eden Şeyh Mehmed B. Osman tarafından , Dağıstani Ümmi Han'ın adamı Mehmed Efendi yediyle gelen mektubun hülafasının arz-ı atebe kılındığı ve kitabı hakkında şeyhüslamın mütaalasının da arzolunacağı hakkında a.g.y.tt.
DAHİLİYE DH.SYS.121.1 121 1 Abdürrezzak, Taha ve saire tarafından Hoy şehrinde akd olunan kongreki mukarrerat gereği vilayat-ı şarkiyede bazı tertibat-ı fesadiyede bulunmak üzere Rusya'dan Van vilayetine geçmiş olan jandarma yüzbaşılığından matrud Hayreddin Berazi ve rüfekası ile Çerkes Hüseyin, Cafer, Selim ve saire hakkında. (Tasnif esnasında gömlek içinde hiç bir vesikaya rastlanmamış, ancak gömlek içindeki evrakın çeşitli fonlardan alındığını gösteren bir pusula mevcutdur.) a.g.t
YILDIZ Y.PRK.AZJ.2.60 2 60 Abzah kabilesinden İsmail ve Batık adlı kardeşlerin Çerkes Mehmed Bey'in zulüm ve esaretinden şikayetleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI