Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..21525 21525 1207 senesi Zilhiccesinden 1210 senesi Muharrem gayesine kadar saray-ı hümayun masrafı olarak ecnebi elçilerine, diğer mutad zevata verilen ziyafetlerle İstanbul'a gelen şerif-i Mekke sülalesinden ümera-yı Çerakise'den olan eshasa verilen tayinatı, iftar ve id-i ezha masraflarını bunlara karsılık matbah emini tarafından yapılan mübayatı havi saray-ı hümayun masraf defteri. (Defter kapsız ve fazlaca yıpranmıştır) a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 956 41001 1227 tarihli Bükreş muahedesi mucibince Anadolu ve Gürcistan cihetlerindeki bazı şehir ve arazinin teslim ve tahliyesi hususunda şikayeti mucip olacak hallere meydan verilmemesine dair Rusya'nın Türkiye Sefiri İtalinski'den Kafkasya'daki Rus Başkumandanı Ceneral Ritçefe yazılan mektubun Sefaret Tercümanı Konton tarafından tevdi edilen tercümesi, a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.NZD.308.97 308 97 1276 senesi muhacirin tayinatının verilmesi ve nisan ayına kadar İzmit'te iskan edilmeleri hususunda Çerkes muhacirlerinin isteğinin icrası.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3942.295609 3942 295609 1308 senesinde Konya'nın Eminler mevkinde iskan edilen Çerkes muhacirlerin Ziraat Bankası'na medyun oldukları meblağın 27500 kuruşa baliğ olan faizinin sene-i haliye muhacirin tahsisatından ve anaparanın dahi Çerkes muhacirleri tarafından ödenmesiyle arazi-i mezburenin Mercek karyesindeki muhacirlere tahsis olunması ve Eminler karyesine yarim saat mesafede bulunan arazi-i haliyenin dahi mübadeleten Çerkes muhacirlerine itasının uygun olacağı. (Ticaret ve Ziraat, Dahiliye)
DAHİLİYE 145 32 1321 senesinden sonra Rusya'dan gelecek muhacirlerin nasıl bir muameleye tabi tutulacakları.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.15.15 15 15 1328 Ağustos ayında Kastamonu vilayeti dahilinde meydana gelen cinayetlere ait istatistik cetvellerinin takdimi.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.8.3 8 3 1328 Mayıs ayı Kastamonu vilayeti merkez ve mülhakatında meydana gelen cinayetlere ait istatistik cetvellerinin takdimi.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.6.19 6 19 1328 Nisan ayında Kastamonu ve mülhakatında meydana gelen cinayetlere ait istatistik cetvellerinin takdimi.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.12.10 12 10 1328 senesi Haziran ayında Kastamonu vilayeti ve mülhakatında meydana gelen cinayetlere ait istatistik cetvellerinin takdimi.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.6.12 6 12 1328 senesi Mayısın yirmi altısından Haziranın ikisine kadar Rumeli ve Anadolu vilayetlerinde Jandarma tarafından icra edilen müsademat ve neticelerini havi raporun takdimi.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.13.12 13 12 1328 senesi Temmuz ayında Kastamonu ve mülhakatında meydana gelen cinayetlere ait istatistik cetvellerinin takdimi.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.40.24 40 24 1329 senesi Mart ayında Kastamonu vilayeti dahilinde meydana gelen cinayetlere ait istatistik cetvellerinin takdimi.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.43.10 43 10 1329 yılı Mayıs ayında Kastamonu vilayeti dahilinde mülhakatında meydana gelen cinayetlere ait istatistik cetvellerinin takdimiyle cinayet suçundan aranan iki sahsın Düzce'de bulunmadığı.
DAHİLİYE DH.UMVM.30.6 30 6 1334 yılı Karesi livasi bütçesine "Balye-Çerkes Çiftliği yolu yapımı ve yol üzerinde kulübeler inşası için" munakale icrası izni.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.6.39 6 39 1335 senesi Nisan ayında Samsun livasında meydana gelen katl, yaralama ve firar vukuatını havi rapor.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.18.39 18 39 1335 senesi Temmuz ayı zarfında Sivas Valiliği hudutları içerisinde meydana gelen şekavete ait cetvelin takdim edildiği.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.24.95 24 95 1335 senesi Tesrinievvel ayında Edirne vilayeti dahilinde vuku bulan şekavet ve ceraime dair rapor.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.46.28 46 28 1336 Tesrinievveli'nde Ovacık karyesinden altı yüz koyun ve keçiyi gasb eden Yeniköy Rum eşkıyasından köylülerce hayvanların geri alındığı ve eşkıyaların firar ettiklerinin İstanbul Valiliğince bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.59.98 59 98 1338 senesi Mart ayında Dersaadet Jandarma Alayı ile Kale-i Sultaniye ve Çatalca Jandarma Taburları mıntıkasında bir hafta zarfında meydana gelen hadiseleri havi Umum Jandarma Kumandanlığı'nın raporu.
YILDIZ Y.PRK.HR..1.77 1 77 1877-78 Osmanlı-Rus harbi esnasında Yesilagaç karyesinde Çerkeslerle Rusların mücadelesi. Osmanpazarı'nda muharebe olması ihtimali. Ruslar ile Osmanlı askerleri arasında vuku bulan Karakol muharebesi ile Plevne muharebesi. Rusların Kafkaslardaki faaliyetleri hakkında tafsilat ile İngiliz Atasesi Julien Lebaro'nun tifodan öldüğü. Rusçuk'tan Rusların tard edildiği. Sıpka'da yüzlerce çocuğun Ruslar tarafından idam olunduğu ve Rusların yenilgiye ugradığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI