Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..AS..1188.53051 1188 53051 Abaza Mehmed Paşa'nın yüzbaşısı Hasan Ağa'nın iki yüz onaltı neferine senet mukabilinde et itası.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.217.17121 217 17121 Abaza Mehmed Pasa'ya tevcih olunan Amasya sancağı cizye? hesabının halefleri tarafından ruyet edilmesi için emir isdarı talebini havi kethüdası Mustafa'nın arzuhali. a.g.tt
CEVDET C..EV..630.31768 630 31768 Abaza memleketi ahalisinin ekser ümera ve sipahileri Şerefi İslamla müşerref olduğundan, bunlara gönderilecek imam, hatib hoca ve müezzinlerle kelami kadimlere ve kiliselerden vücude getirilecek ve müceddeden inşa olunacak camii ve mektepler ile bunların masrafları.
İRADE İ.HUS.72.20 72 20 Abaza Mercan kabilesi ümerasından olup çeşitli meselelerde yararlıklar gösteren Dük Hasan Bey'in istihkakı var ise Jandarmaca münasip bir hizmette istihdamı. (1316N-20)
SADARET A.}MKT.UM.325.64 325 64 Abaza muhacirlerinden Mehmed Emin'in Tuna vilayetindeki ailesinin İznik'e nakillerine ruhsat verilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.345.49 345 49 Abaza muhacirlerinden, Trabzon'a gelerek Bafra'da ikamet eden Mercan Kabileli şahısların, Sivas'a bağlı Kelfat kazasında iskan edilmeleri ve içlerinde fakir olanlara yevmiye verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.289.56 289 56 Abaza muhacirlerine dair.
DAHİLİYE DH.MKT.1870.70 1870 70 Abaza muhacirlerinin, Hendek Nahiyesi ahalisi ile Batum ve Çerkes muhacirlerinin hayvanlarını çaldıkları ahalice bildirildiğinden gereğinin yapılması.
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.125.7600 125 7600 Abaza Pasa Mühürdarı Mustafa'nın İstanbul ve Tevabii Duhan Gümrüğü'nden vazifesi hakkında tahvil. a.g.tt
CEVDET C..AS..1103.48785 1103 48785 Abaza paşayı memur olduğu Kefe canibine irsali için iskelede Kefe'ye gidecek gemi bulunursa hemen isticar ve müsarunileyhi almak üzere Köstence İskelesi'ne gemi gönderilmesi.
SADARET A.}AMD.54.91 54 91 Abaza rüesasının meşhurlarından Abdülhamid Bey'in, Devlet-i Aliyye'ye sığınmasının memnumiyet verici olduğu.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.197.19058 197 19058 Abaza sahilinde yeniden yaptırılan Fas Kalesi'ni muhafaza eden yerli piyade ve süvari neferatının mevacibleri için Trabzon eyaletindeki kazalardan temin edilecek sair ve dakik bedelinin bir an önce tahsil olunarak havale olunması.
DAHİLİYE DH.MKT.736.44 736 44 Abaza taifesi rüesasından Maanzade Kanbulat Bey ile oğlunun tecavüzattan dolayı ikamet etmekte oldukları Adapazarı Kazası'ndan kaldırılmaları talebi.
HATT-I HÜMEYUN 1319 0 Abaza taifesi tarafından Anapa önlerinde demirli iken zorla zabtedilen ve birisine satılan kereste yüklü Rus sefinesinin Boğaz'dan geçdiği hakkında Kavak ustası İbrahim'den tezkire.a.g.y.tt
CEVDET C..MTZ.12.597 12 597 Abaza tarafında mukim Kalgay Arslan Giray Sultan'ın tahriratı mucibince matlubu olan hususlara müsaade olunmasına delalet eylemesi hakkında bazı tafsilat ve beyanatı havi Kırım Hanı Sahib Giray'ın ricalden bir zata hitaben yazdığı tahrirat.
CEVDET C..DH..303.15119 303 15119 Abaza tayfası ile mükaleme edecek olan Soğucak Muhafızı Ali Paşa'nın istediği isimleri açık on beratın ısdarı ve takriri mucibince tayini lazım gelenlere medar maaş tayini.
İRADE İ.DH..359.23780 359 23780 Abaza ulemasından Trabzon'da mukim Sahin Bey için alınacak haneye dair malumat.
İRADE İ.DH.307.19526 307 19526 Abaza ümera ve ahalisinden saltanat-ı seniyyeye dehalet edenlere dair.
İRADE İ.DH.323.20997 323 20997 Abaza ümerasından Abdülhamid'in Saltanat-ı Seniyye'ye dehaleti.
İRADE İ.DH.350.23067 350 23067 Abaza ümerasından Arslan Bey'den münhal maaşın oğlu Sahin Bey'e tahsisi ile Trabzon'da bir hane alınması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI