Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.258.19284 258 19284 2. Ordu-yı Hümayun 154. Alayın 1. Taburu 7. Bölüğü efrad-ı müstebdelesinden olup 1294 ve 1295 senelerinde müterakim maasatının tesviyesi istidasına dair Çerkesli İsmail bin Mustafa'nın arzuhali. (Harbiye)
DAHİLİYE DH.SFR.598.60 598 60 316 tevellüdlü efradı Bandırma'ya götürmek üzere tayin olunan piyade ve ikmal askerlerinin Çerkes Çetesinın Ziraatli kasiyesi civarında Çerkes Çetesi tarafından esliha ve cephaneleri gasp edildiğinden kaza merkezinden takip müfrezesi gönderildiği. (Hüdavendigar)
HATT-I HÜMEYUN 1090 0 32 parçadan ibaret Rus donanması Anapa Kalesi Limanı'na dahil olarak kalenin teslimini talep eylediklerinden muharebeye başlandığına ve saireye dair Anapa Muhafızı Osman Paşa'dan Trabzon valisin gönderilen kaime.
CEVDET C..AS..1000.43721 1000 43721 4. Ordu'da teşkil olunan Çerkes süvari 2. alayı kumandanlığına Binbaşı Hüseyin Ragıb Bey'in kaymakamlıkla tayini hakkında hüküm.
SADARET A.}MKT.UM.193.91 193 91 Abaza ahalisinden Arif Aga'nın ailesiyle Dersaadet'e yerleşmesine izin verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.311.60 311 60 Abaza ahalisinden ve Nersan Kabilesi'nden Hayriz Bey'in Sohum'a giderek toplandığı haberlere dair.
SADARET A.}MKT.UM.201.49 201 49 Abaza ahalisinden Yunha Cedker Oğlu Arif Ağa'nın ailesiyle Dersaadet'e azimetine ruhsat verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.380.57 380 57 Abaza ailelerden hicret edeceklerin giriş yerleri olan Trabzon, Samsun ve Sinop iskelelerinde karantina ve hastaları tedavi için üç doktor bulundurulması, bu doktorlara maaş tahsisi ve gelen muhacirlerin şehir dışında iskan edilmeleri.
SADARET A.}MKT.UM.552.47 552 47 Abaza Bey Kabilesi'nin Eskisehir'e tabi Çukurhisar'da iskan ettirildigi.
SADARET A.}MKT.UM.419.72 419 72 Abaza beyzadelerinden Hüseyin Bey'in Dersaadet'e gelirken emanet bıraktığı cariyesini Kahveci Miktad Ağa'dan alamadığından, tahkikat yapılarak icabının icrası.
SADARET A.}MKT.UM.409.42 409 42 Abaza Beyzadelerinden Hüseyin Bey'in, Trabzon Çarşısı'nda kahveci Miktad Ağa'ya emaneten bırakmış olduğu cariyesinin istirdadı.
SADARET A.}MKT.MHM.322.44 322 44 Abaza beyzadelerinden Pismat Bey'in akrabasının muvakkaten Dersaadet'e gelmelerine ruhsat verilmesi ile ilgili sukkanın gönderildiği.
CEVDET C..DH..224.11193 224 11193 Abaza dahilinde Sabsuk kabailinden İslâmiyeti kabul eyleyen ve Sofular lakabını tasıyan cemaatın surut-ı maharrere dairesinde dileklerinin kabulüne dair Anapa Muhafızı Vezir Mustafa Pasa'ya hüküm.
CEVDET C..AS..95.4340 95 4340 Abaza havalisinde kaht-ı gala zuhur ettiğinden ahali Anapa'ya geldiği ve açlıktan helak olmamaları için kendilerine on günlük tayinat verildiği.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Abaza ile Osman Paşa'nın müşaveresi neticesi Ruslar ile yapılan muharebeden ve neticede parasız pulsuz açıkta kaldıklarından tüccar malının telef olduğuna dair, Abanoszade Süleyman Ağa'dan Trabzon valisine mektup, a.g.y.tt
SADARET A.}MTZ.(05).20A.64 20 64 Abaza İsmail Paşa'nın Mısır Maliyesi hakkında verdiği nutkun bir suretinin Sadaret'e gönderildiği.
İRADE İ.DH.754.61553 754 61553 Abaza kabaili ümerasından Lakar Hüseyin Bey'e maaş tahsisi.
CEVDET C..DH..137.6825 137 6825 Abaza kabailinin kalplerini celbedecek yolda emir ısdarına dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan gelen tahrirattan hülasa.
İRADE İ.MMS.34.1408 34 1408 Abaza Kabilesi ahalisinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine izin verilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.364.63 364 63 Abaza kabilesi ile beraber gelen Hacı Ahmed Efendi'nin iskan olunduğu yerin haritasının Bekir Efendi'nin ismine de tanzim olunması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI