Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.NZD.211.34 211 34 Abaza ümerasından müteveffa Arslan Beyzade Şahin Bey için Trabzon'da tedarik olunan evin ücretinin tesviyesi.
İRADE İ.DH.749.61218 749 61218 Abaza ümerasından Reşid Bey'in uhdesine mirimiranlık rütbesi tevcihi.
SADARET A.}MKT.NZD.120.23 120 23 Abaza ümerasından Süleyman ve Hasan Beylere rütbe verilmesi.
CEVDET C..DH..26.1260 26 1260 Abaza üserasından Soğucak Mutasarrıfı Zanoglu Mehmed Giray Bey'in Anapalı Aklıgeldi oğlu Abdi ile İbis nam kimselere olan deyninin, emtia gümrügü malından muhassas senevi iki bin bes yüz kuruş maaşından tesviyesine dair takrir.
CEVDET C..ADL.105.6265 105 6265 Abaza ve Çerakise kabileleri derununda sakin İbrahim Efendi ile Karaçay nam mahalde mukim Hacı İshak Efendi'nin talebelerine dağıtılmak üzere gönderilen Manisa alacası ile sair eşyaların bahasının verilmesi.
CEVDET C..ADL.105.6265 105 6265 Abaza ve Çerakise kabileleri derununda sakin İbrahim Efendi ile Karaçay nam mahalde mukim Hacı İshak Efendi'nin talebelerine dağıtılmak üzere gönderilen Manisa alacası ile sair eşyaların bahasının verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I...9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Abaza ve Çerkeş beylerinin ve eşrafının mahzarları olup Sohum kalesi önüne geldikleri fakat kale muhafızı Rus zabiti kaleyi teslim etmeyip ben emir kuluyum devletinize yazın bana emir verdirsin kaleyi vereyim dediği hakkında müteaddit mühürlerle, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.1103.44568B 1103 44568B Abaza ve Çerkes beylerinin ve esrafının mahzarları olup Sohum kalesi önüne geldikleri fakat kale muhafızı Rus zabiti kaleyi teslim etmeyip ben emir kuluyum devletinize yazın bana emir verdirsin kaleyi vereyim dedigi hakkında müteaddit mühürlerle. a.g.y.tt
CEVDET C..DH..255.12743 255 12743 Abaza ve Çerkes kabilelerinden verilegelen kılıç, tüfek, kirpas, mesin ve saire gibi ataya ve hedayanın gönderilmedikçe bu kabilelerin istihdamları mümkün olamayacağına dair Anapa Muhafızı Mirmirandan Seyyid Mustafa Paşa'dan gelen tahrirat üzerine cereyan eyleyen muamele hakkında takrir ve hülasa.
CEVDET C..DH..102.5081 102 5081 Abaza ve Çerkes kabilelerine verilecek eşya ve hazineyi Anapa muhafızına götürmek üzere kiralanmış olan gemi ile cami levazımının dahi gönderilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Abaza ve Çerkeş kabileleriyle Anapa kalesi sakinlerinin hazırladıkları mahzar olup kendilerinin Rus mezaliminden kurtarılmaları için muavenet edilmesi hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.1104.44592E 1104 44592 E Abaza ve Çerkes kabileleriyle Anapa kalesi sakinlerinin hazırladıkları mahzar olup kendilerinin Rus mezaliminden kurtarılmaları için muavenet edilmesi hakkında. a.g.y.tt
CEVDET C..BH..29.1387 29 1387 Abaza ve Çerkes kıyılarında müceddeten binası ferman buyurulan kalelerin hizmetinde olmak üzere yaptırılacak fırkatelerin keresteleri kat‘ ve nakl olunmak üzere sadır olan ferman mubasiri vasıtasıyle tebliğ olundukta istenilen keresteyi vermekte bir kusurları yok iken mezkur mubasir bir zaman sonra tekrar gelip ferman buyurulan keresteyi biz mahalline teslim eyledik diyerek bedelini talep etmekte olduğundan bu suretle rencide ve taaddi olunmamaları hakkında Akyazı kazası ahalisi tarafından.
CEVDET C..AS..1193.53309 1193 53309 Abaza ve Çerkes taifelerine, harb için kale inşası; top ve tüfek imali fenlerini talim etmek üzere intihap olunan memurun gönderildiğine dair, Soğucak muhafızı mirimirandan Ferruh Ali Pasa'ya.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Abaza ve Çerkeş taifeleriyle bilittifak Sohum kalesini ve havalisini zabta kalkan Gülsen Beyzade Arslan Bey'in ahvalinden bahisle kendisine asker ve malzemece yapılacak yardıma dair Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1106.44622A 1106 44622 A Abaza ve Çerkes taifeleriyle bilittifak Sohum kalesini ve havalisini zabta kalkan Gülsen Beyzade Arslan Bey'in ahvalinden bahisle kendisine asker ve malzemece yapılacak yardıma dair Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e kaime.
CEVDET C..BH..256.11839 256 11839 Abaza ve Çerkes taraflarından avdet eden mahzarcılar için Kaptan Pasa kapı kahyası marifeti ile isticar olan sefine navul ve harcırahları hakkında arz.
CEVDET C..DH..341.17026 341 17026 Abaza ve Çerkes tayfalarının vaki olan istimdatları ve arz-ı hizmet etmeleri üzerine asker talimine Arif Mühendis Mehmed halifenin veya bir gayrısının irsali ve ilkbaharda Toprak Kalesi'ne başlanılması hakkında Soğucak Muhafızı Ferruh Ali Pasa tarafından gönderilen tahrirat.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI