Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADE İ.DH.748.61148 748 61148 Abaza Kabilesi mütehayyizanından Kilince Ağa'nın saltanat-ı seniyyeye dehaleti.
İRADE İ.DH.790.64176 790 64176 Abaza kabilesi rüesasından Tako, Çayban ve Süleyman Beyler ile Tercüman Ahmed Bey'e nişan itası.
İRADE İ.DH.787.63924 787 63924 Abaza kabilesi ümerasından Halid Bey'e kapıcıbaşılık tevcihi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.286.34 286 34 Abaza kabilesi vekillerinin Rusya'daki yakınlarının Devlet-i Aliyeye hicret etmeleri için teşebbüsleri.
SADARET A.}MKT.MHM.210.66 210 66 Abaza Kabilesi'nden Hacı Ahmed'in taallukatıyla beraber Kanyos yada Giresin'da iskanı.
DAHİLİYE DH.MKT.1637.102 1637 102 Abaza Kabilesi'nden olan Çerkes muhacirlerinin Haymana kazasında iskan edilmek üzere Sinop İskelesi'ne çıkarılmaları.
SADARET A.}MKT.MHM.232.92 232 92 Abaza Kabilesi'nden olup Trabzon'a gelmiş olan Hacı Ahmed Efendi ile ailesinin iskan edildikleri yerin haritasının ve gerekli isimlerin yapıldığına dair Trabzon Meclisi'nin mazbatasının gönderildiği.
SADARET A.}MKT.NZD.343.21 343 21 Abaza Kabilesi'nden, Hacı Ahmed Efendi ve taallukatının Trabzon'da Kanyos nam mahalde yada Giresun'da iskan talepleri.
DAHİLİYE DH.MKT.1609.78 1609 78 Abaza kabilesinden bir miktar Çerkes ailesine Hakkari'de iskan olunmaları için müsaade edildiğine dair beyanname verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.495.9 495 9 Abaza kabilesinden birkaç familyanın hicretlerine dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.91.87 91 87 Abaza kabilesinden yüz altmış altı Çerkes ailesinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine dair tahrirata cevab.
CEVDET C..ML..304.12397 304 12397 Abaza kabilesinin devlete hizmet edeceklerini temin edip taahhüt ettiren Abaza Beyi Yusuf Bey'e taltifen Taman gümrüğü malından iki yüz kuruş salıyane tahsis olunduğu.
CEVDET 304 0 Abaza kabilesinin devlete hizmet edeceklerini temin edip taahhüt ettiren Abaza Beyi Yusuf Bey'e taltifen Taman gümrüğü malından ikiyüz kuruş saliyane tahsis olunduğu.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1306.97909 1306 97909 Abaza Marçan Kabilesi ümerasından Dok Hasan Bey'in uhdesine zabtiye süvari mülazım-ı saniliği rütbesi tevcihiyle taşra jandarma alaylarından birinde istihdamları. (Harbiye; 85164)
İRADE İ.AS.27.72 27 72 Abaza Marçan Kabilesi ümerasından Hasan Bey'in uhdesine Zabtiye Süvari Mülazım-ı Saniliği tevcihi ile taşra jandarma alaylarının birinde istihdam edilmesi. (1316Z-15)
CEVDET C..AS..395.16297 395 16297 Abaza Mehmed Pasa maiyyetindeki Binbaşı Osman Ağa bayrağı altında bulunan dört yüz elli nefere et verilmesi.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.214.16874 214 16874 Abaza Mehmed Pasa uhdesinde olan ... livası mukataasına dair tezkere. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.305.24473 305 24473 Abaza Mehmed Pasa uhdesinde olan Bozok sancağı maktuundan bazı masarıfatı mübeyyin pusula. a.g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.133.10380 133 10380 Abaza Mehmed Pasa ve Abdi Paşa'nın tayinatlarına dair tezkire. a.g.tt
CEVDET C..ML..448.18106 448 18106 Abaza Mehmed Paşa'nın vefatı üzerine miriye olan borcu mukabili bütün muhallefatının miriden zaptı münasebetiyle, mansibi olan Maraş eyaletindeki kazalardan kendisine mürettep imdad-i seferiye akçesinden müteaddit kimselere olan alacaklarının hazine hesabına tahsili .g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI