Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Açıkbaş Hanı Soloman'ın uzaklaşdırılması ve saire hakkında ve dostlukdan bahisle Kütayis'te Rus Polkovniği Merlini'den Trabzon Valisi Süleyman Paşa'ya mektub.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Açıkbaş Hanzadesi Vantik Han'ın ve diğer Gürcistan hanlarının Rusya'yı istemedikleri ve cümlesinin Rusya'ya isyan edecekleri cihetle Türkiye tarafından yardım edilmesi için müracaatta bulundukları hakkında Erzurum Valisi Galip Paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 1275 0 Açıkbaş Melik Soloman tarafından gelen adamlar hakkında takarrür eden muamelenin arzı. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 729 0 Açıkbaş Meliki Saloman Han Gürcüler içine azimet etmiş olup el'an kendinden ve Mustafa Efendi'den bir haber alınamadığı ve Çıldır Valisi JSelim Paşa hakkında gelen hafi emirden her halde Selim Paşa'nın vesveselendiği hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa tarafından Sadarete tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 975 41459 Açıkbaş Meliki Saloman Han'a melikliği ibka olunarak beratı verilmiş ise de Rusya ile sulh edilmek, yeni muahedede Gürcistan hakkında bir kayıt olmadığı cihetle şimdi yeniden bir niza çanlmamak için Rusya'nın Şark'taki araziyi tahliye edilinceye kadar işin meskut tutulması ve Saloman Han'a harçlık ve tahrirat gönderilerek oyalanmasının muvafık olacağı.
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Açıkbaş mülkünün Soloman uhdesine ibkası hakkında nişan sureti, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 427 0 Açıkbaş taraflarından Rusların çekildiğine, General Barmelkok'un kuvvetlerini Tiflis'e naklettiğine ve İranlılarla Ruslar arasında muharebenin devam ettiğine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1069 0 Açıkbaş tevadlarından (Gürcü beylerinden) Abaşize tevadın hana yazdığı Rumca ibareli mektup, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Açıkbaş ülkesi ve civarı yerlerin tahliyesi hakkında Rusya elçisinin hükümetten istizanına cevab gelmiş ise bir an evvel bildirilmesi ve saire hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime. Rusların henüz Açıkbaş ülkesini tahliye etmediği, Gürcistan ahalisi kendisine tarafdar olduğundan muvafık görülürse zorla çıkarmaya hazır oldukları ve saire hakkında Soloman Han'ın ve ricalinin ariza ve mahzarlrıyla Mekril Hanı Manoçar'ın ve Güryel ahalisinin Soloman Han'a gönderdikleri sadakat ve yardımı taahhüd eder mektublarına dair hülasa.
SADARET A.}MKT.UM..550.5 550 5 Açılan panayırın asayişinin teminindeki muvaffakiyetinden dolayı Çerkes ümerasından Ahmed Bey'den tüccarın hoşnudiyetini havi mazbatanın takdimi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.25.4 25 4 Açma altı tüccarlarından Ragıb Ahmed Behçet, Halil, Necib ve Fuad adlı şahısların Kastamonu dahilinde ortaya çıkan ve metruk halde bulunan kömür madenini isletme imtiyazının kendilerine tevcihi talepleri.(tt)
ŞURAY-I DEVLET SD.1232.11 1232 11 Adana dahilinde Berdan çayından istihsal olunacak elektrik imtiyazına müteallik mukavelename layihasının gönderildiği. (Ticaret 4)
ŞURAY-I DEVLET SD.1232.11 1232 11 Adana dahilinde Berdan çayından istihsal olunacak elektrik imtiyazına müteallik mukavelename layihasının gönderildiği. (Ticaret 4)
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.195.104 195 104 Adana elektrik tevziatı ile elektrikli tramvay imtiyaz mukavelesine Avrupa'da talip bulunamadığından mezkur mukavelename şartlarının tadilatının icrası.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4330.324714 4330 324714 Adana elektrik tevziati ile elektrikli tramvay imtiyazı almış olan Osman Vehbi Bey tarafından imtiyaz-i mezkure serait-i hazirasi ile Avrupa'da talep bulamadığından bahisle serait-i mezburede tadilat icrasi talep ve istida olunması üzerine tetkikat yapılarak tadilat-i matlubeden kabulü caiz olanlar ile olmayanların tafsilatının tespit edilerek gönderildiği. (Nafia; D/20-11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4346.325908 4346 325908 Adana elektrik tevziati ile elektrikli tramvay imtiyazı şartnamesinin bazı mevaddinin tadiline ruhsat itasi. (Nafia; D/20-11)
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.239.23 239 23 Adana Elektrik Tevziatı ile Elektrikli Tramvay imtiyazı şatnamesinin bazı maddelerinde Tadilat yapılması.
İRADE İ.AS.93.32 93 32 Adana hadisesinde katil fiilinde bulundukları tahakkuk eden Çerkes Mirza Mehmed ile refikinin küreğe konulması. (1327N-143)
SADARET A.}MKT.MHM.179.76 179 76 Adana ile izmit'e gönderilen Nogay ve Çerkes muhacirlerinin misafireden yerleştirildikleri han, hane ve dükkan sahiplerine kira bedeli i'tası.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.68.5047 68 5047 Adana Mekteb-i İdadisi'nde ikmal-i tahsil ile şehadetname alarak Dersaadet'e gelmiş olan Çerkes Abdi nam çocuğun sayan-ı atıfet görünmesine binaen haddehaneye kayıt ve kabulü. (Bahriye)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI