Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1004 0
CEVDET C..AS..1004.43957 1004 43957 Müteveffa Ferruh Pasa adamlarından Abaza dilini bilen Arif'in Anapa Kalesi'nde kırk akça ile kullanılması hakkında hüküm.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1004.42118R 1004 42118R Sohum Muhafızı Arslan Bey'den Sadaret'e gelen ariza olup, ileride Batum seraskerinin yanında beklediği halde Sohum'un tahlisi için top ve mühimmat vermediği ve Çerkes beylerinden gelen kağıtları leffen gönderdiği hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1004.42118S 1004 42118S Sabık Sohum Muhafızı Arslan Bey'in gönderdiği ariza olup, Abaza ve Çerkes beylerinden gelen mektupları gönderdiği ve Batum seraskerinden bir türlü top ve mühimmat alıp Sohum'u tahlise gidemediği hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1004.42118Ş 1004 42118S Çerkes kabaili rüesasından Sohum sabık Muhafızı Arslan Bey'e gelen mektup. a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.1004.42118T 1004 42118T Çerkes kabaili rüesasının Batum'da bulunan Arslan Bey'e gönderdiği mektup olup top ve mühimmat ile gelerek Sohum'u kurtarmaları ve hiç birinin Rusa tabi olmak istemediği hakkında. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1003 0 Ruslarla musalaha neticesi olarak usulen Rus murahhaslarına hediye verilecek mücevherat vesaire hakkında sadrazam Hurşid Ahmed paşa dan kaymakama kaiöe.
HATT-I HÜMEYUN 1002 0 Rusların Faş, Sohum, Kemhal, Anakara, Kabail-i Abaza, Açık Baş Ülkesi, Goril, Mekril vesair mahal ve mevazii tahliyeleri icab ederken yalnız Ahılkelek ve Faş kalelerini tahliye edip diğerlerini tahliye etmeyeceklerini bildirdiklerine dair Canik Muhassılı Süleyman Paşa'dan gelen kaimeden bahisle Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa'dan kaymakama kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1002 0
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Rusca yazı ve rakamları ve kırmızı mührü havi bir pusula olup neye dair olduğu hakkında hiçbir meşruhat olmadığına dair pusula.
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Sohum Muhafız-ı sabıkı Arslan Bey'den gelen kağıtların leffen takdim edildiği ve kendisine top ve cephane ile muavenet olunursa Çerkez kabaili ile beraber Rusya aleyhine çalışacağı hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Trabzon Mütesellimi Osman Ağa'dan gelen arıza olup,Gürcü Açık Baş hanı Ruslarla muharebe edip galib geldiği ve Rusları memleketlerine istemedikleri vebu tarafın askeri Batum'a cem olduğu onların da bir taraftan yardım edecekleri hakkında.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1000.74949 1000 74949 Kunaytara kazasında sakin Dürzi, Arab, Çerkes ve Türkmenlerden askere alınacakların muhtar ve azalarıyla birlikte hükümete gelerek muayene olmalarına Besinci Ordu Müsiriyeti tarafından mübaseret olunduğundan Müsiriyet'in bu hizmetinin Meclis-i Mahsus tarafından takdirle karşılandığı. (Arabistan)
CEVDET C..AS..1000.43721 1000 43721 4. Ordu'da teşkil olunan Çerkes süvari 2. alayı kumandanlığına Binbaşı Hüseyin Ragıb Bey'in kaymakamlıkla tayini hakkında hüküm.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.1000.3 1000 3 Çerkes Kazası Sandık Emini Rüşdü Efendi'nin altı nefer ailesine maaş tahsisi. (Tekaüd 6)
HARİCİYE NEZARETİ 100 36 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkezistanlı Hafize Hanım'm kızlarını ve cariyesini satmaya kalkan müteveffa Hüseyin Paşa'nın zevcesi Fatma Hatunun men edilerek durumun bildirilmesi.
SADARET 100 0 Dağıstan muhacirlerinden Şuayb Efendinin uygun biryere iskanı hususunda bilgi isteyen Sadaret Tahriri altına münasip yer bulunamadığını bildiren Zabtiye Müşiri Mehmed Emin Paşanın derkenarı.
DAHİLİYE DH.İD.100.7 100 7 1- Askeriye'nin binek ve yük hayvanı ihtiyacını karşılamak için belirli evsafdaki at ve katırların ihracının yasaklandığı. 2- At cinsinin çoğaltılması ve neslinin islahı konusunda halkı teşvik etmek amacıyla at yarışları tertibi ve masrafların vilayetlerce karşılanması. 3- Mübayaa komisyonlarının vazifelerini gösterir nizamname. 4- Konya'da tertiplenecek olan at yarışı programı. 5- Kelkit ve Siran'da depo ve hara tesisi.
CEVDET C..TZ..100.5000 100 5000 Çankırı sancağı Çerkes nahiyesinde bazı köylerde Seyyid Ahmed'den mahlul tımarın Sadrazam Kitapçısı Ahmed Sani'ye tevcih edildiği.
DAHİLİYE DH.SFR.100.181 100 181 Bandırma Belediyesi sabık reisi Çerkes Hüseyin Vehbi Efendi'nin, İstanbul'a gelmesin hususunun kendisine bildirilmesine dair Kalem-i Mahsus'dan Karesi Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI