Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Tiflis ve Kafkasya ahvaline dair maruzatın takdim olunduğuna dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Sefer vukuunda İran şahı ve Gürcistan hakimi ve Abaza vesaire Rusya ile ittifakları ve Rusya'nın o havalideki entrikalarına dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e.
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Rusya'nın civar kabileleri elde ettiğinden Sohum Kalesi'nin muhafazası için erzak, top, cebhane gönderilmesine dair Sadaret'e (Sohum Muhafızı Mehmed imzasiyle.) a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Kafkas ; Azerbaycan ve İran ahvaline dair Çıldır valisi Süleyman Paşa tarafından sadaret'e gönderilen arizaların tenkidine dair vesaike toptan şerh ile birer cevabı.
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 08 0 Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşılanndan telhisî Ali Ağa'nm kaimesinde; derunları askerle dolu iki kıt'a firkatenin Samsun'a ve Abaza Mehmed Paşa'nın Sinob İskelesi'ne geldiği ve Kefe Kalesinin düşman tarafından zabtedildiği istihbarına atfen ve muvazzaf olduğu zahire meselesinde de talimata intizar eylediği arzolunmaktadır. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 08 0
HATT-I HÜMEYUN 08 0 Gürcistan umurunun tanzimi uhdesine verildiği cihetle memurin ve askerin dört aylık erzak bedelleriyle ellibin kuruşun alındığını ve Çıldır, Erzurum, Diyarbakır vilâyetlerinden üçbin mekkâri celbi için emirler gönderildiği. Cebelibersat ile doğruca Seman nam şakinin kaleleri üzerine gidilerek merkumun idam edileceği ve kalelerin lüzumlusunun alıkonularak diğerlerinin yıktırılacağı, Yanya Mutasarrıfı Mehmed Paşa'nın başbuğluğu ile Arnavutluk'tan ikibin asker toplanması. Muşta için tayin olunacak askerin on aylık zahiresinin nakli için Kars beylerbeyinin veya başkasının tayini. Kuvva-i külliye ile Gürcistan'a askerin vürudundan Gürcistan halkının korkarak taraf taraf istiman edecekleri. Geçen sene karzen verilen kırkbin kuruşun Acare ve Mahcel sancaklar ahalisinin zimmetlerinde kaldığından bu sene için de kırkbin kuruşun tekrar hazineden verilmesi. Çıldır'da memuriyetle bulunan İbrahim Bey'den gelen tahriratta, Fas'tan naklolunan zahire ancak meştaya memur askere tahsis olunduğundan ve Selüman nam şakinin kaleleri uzak olduğundan lâzım olan zahirenin İran ve karyesinde cem' olunacak Kars'ta alınanlardan Ahısha'ya acele gönderilmesi. Erzurum eyaletlerinin timar ve zeametlerinin hepsi ayan, ulema ve ocaklılarda olduğundan kendileri gelmedikleri ve gönderdikleri adamları hizmetkâr makulesinden okluğundan istifade olunamayacağı ve Diyarbakır halkının da perişan oldukları, Çıldır muştasında bulunan askerin halleri perişan olduğundan Açıkbaş Dağı'nı geçmeğe kudretleri olmadığı bu gibi askerle sefere gidilemeyeceğinden Diyarbakır eyaletinden bedel-i ahz ile seferden afvları ve yerlerine Maraş eyaletinin memur edilmesi, Buri Kalcsi'nin geri alınması hakkındaki emir üzerine hazırlıklara başlanıldığı.
HATT-I HÜMEYUN 08 0
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Çerkeskirman Zabiti Danyele tarafmdan Rus hududunda bulunan Kabartaylılara veyahut Çeçenlere gelen kâğıt suretidir. Ele geçen beş nefer Osmanlı esiri iki devlet arasında sulh ve müveddet bulunduğuna mebni Portçuk nam kimse ile gönderilmiş olduğundan, tesellüm ilmühaberiyle geri gönderilmesi ve evvelce gönderilen adamlar da orada iseler onlarm da gönderilmesi Kazak Petro ve Kazak Oseb vesair yoldaşların da gönderilmesi ve bunları Kopan tarafından göndermeyip Kırım tarafı olan (Or) tarafmdan ve yanlarına muhafızlar katıp gönderilmeleri ve bu defa ve evvelce gönderilen adamların itmamı hizmetle acele iadeleri ve Rusya'ya gelen Devlet-i Aliyye adamlarına da tekayyütte bulunacağı hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Abdülcelil'in gönderdiği mektuplara, Kumuk Han'ı Sürhay zade Mehmed'in arz-ı sadaket ettiği, Moskoflann ahvalini yazı ile bildirdiği, Şemhal'de sadakat cevabmı vermiş olduğu, Avar Bey'i Nevsal'e Kardeşi Mehmed Sultan nezdinde iken arzettiklerini, Dağıstan ümerasına verilen mektup üzerine eşkiyanın takip ve itlafından memnun kalacaklarını ve başka bir diyecekleri olmadığını söylediklerine dairdir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Şirvan hanlarından Mehmed Bin şeki han'dan Çıldır valisi Hasan Paşa ya ; elçinizle mektubunuz geldi ve hatırınıza geldğim mesruriyeti mucib oldu. Moskof ve Gürcü tahmoras'tan sorulduğuda anlaşıldı. Tahmoras'ın Moskof'a gidip orada öldüğü ve Moskof'un kraliçelerinin de öldüğü ve yerine teyzesinin oğlunun geçeceği anlaşılmıştır. Dağıstan ahvaline gelince hamil mektubun anlatacağı veçhile cümlesi Sultan Mustafa han'ın hizmeti ile müftehirleridir.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Avar Hanı Mehmed Nevsal Han'dan Ahısha Valisi Hasan Paşa'ya yazılan; Gürcü Tahmoras Han'ın öldüğü ve yerine oğlu geçtiği ve kendileri her sene harple meşgul olduklarından İslâm hükümetleri tarafından bir harp açıldıkta yardım edeceğine dair olan mektup. a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Tiflis Hanı'nın ahvaline vukuf için Sürhay Han zade Mehmed Han'a ve Şemhal'e ve diğer yerlere haber gönderildiği , öteden beri Açıkbaş kadimi nizamı ihlal olunarak bazı hanzadelerle arada ihtilaf ve istimdat ettiğine tatyid ve teliflerine çalışıldığı ve Acara ahalisi arasında itaatsizlik mevcut olup beylerini teb'it ettikleri ve kan dökülmemek için tediplerinde tevakkuf edildiği ve mezkür sancaktan batum'a gelen eşkiyanın ahz u girifti için Gönye Mutasarrıfı Mehmed paşa ya işarat yapılması lazım geldiğine dair Çıldır valisi hasan paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Tiflis hanı Ereğli han tarafından gönderilen arazinin hülasası ; 1- Revan Hanının muvafık harekatının Çıldır valisi Süleyman Paşa ya yazıldığın. 2- Nadir şah2dan sonra katili kaçar Mehmed Han'ın İran2a musallat olduğuna ve Hüseyin Ali han'ın da bazı gadirlere saik olduğuna,Ereğli han babası ile kasr-ı hükümete avdet ettiklerine. 3- Bir aralık Azat han'ın da Revan üzerine musallat olmasına,bilmuhabere Ereğli Han tarafından tedib edildiğinden Revan Han'ı Hüseyin Ali han'ın unutmaması lazım gelmesine. 4- Azerbaycan hanlarından bazılarının Ereğli Hana hürmeten revan2a taarruz etmediklerine ve dağıstan eşirrasını tedib eylediklerine,revan muhaberatında Ereğli Han'ın kusuru olmadığına, 5- Hüseyin Ali Han devrinde hibaset ederek teşrifatı adem-i kabul ve gönderilen memuru meyus ettiğine 6- Ereğli Han'ın osmanlıya tebiyetten dolayı yerleri nin Revan Hanı tarafından taarruz ve tahrib edildiğine. 7- Ereğli Han'ın Revan hanını tedibte kusur etmediğine 8- Ereğli Han'ın Osmanlı Hükümetine bağlı ve gayyur olduğuna 9- Ereğli han'ın adamlarından Abdulkerim'in mebus gönderildiğine dairdir.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI