Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 103 0 Tayyar Paşa ile amcazadesi Hasan Bey'in idamı emredilmiş ise de bunun taksiratı Cabbarzade ile olan münazaasından ileri gelmekle cezasının kalebendliğe tahvili hakkında.
SADARET A.}DVN.103.17 103 17 Çerkes kazası Müdürü Ali Efendi ile Meclis azaları Hacı Ömer, Voyvodazade Mehmed ve Mustafa Asım'dan halkın memnun olduğu.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.103.7674 103 7674 İzmit'in Ketancılar karyesinde meskun on üç hane Çerkes muhaciriyle karye-i mezbure ahali-i kadimesine hükümet tarafından gösterilip kat edilen orman hakkında. (Dahiliye)
SADARET A.}MKT.UM..103.46 103 46 Sadaret müsteşarı hademesinden Çerkes İsmail Ağa Mısır'a gidişinde yardımcı olunması.
DAHİLİYE DH.SFR.103.157 103 157 Kaymakamın aczi ve jandarma kumandanının ağırlıgı sebebiyle Geyve'ye eşkiya girdiği ve Adapazarı'ndan Çerkeslerle Abazalar arasında kan davasından dolayı bir mukatele ihtimali bulunduğu bildirildiğinden, asayişin temini için gerekli tedbirlerin alınmasına dair Kalem-i Mahsus'dan İzmid Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.103.177 103 177 Karacabey ahalisinin çektiği telgrafda, Arnavud ve Çerkesler arasında çarpışmalar çıktığı ve gece kasabaya giren Çerkes Davud çetesi ahali tarafından tesirsiz hale getirildiği halde Jandarma alay kumandanının yakalananları serbest bıraktığı bildirildiğinden, gerekli tedbirlerin alınarak mukateleye meydan verilmemesine dair Kalem-i Mahsus'dan Hüdavendigar Valiliği'ne çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.103.219 103 219 Adapazarlı Çerkes Bekir Bey'in propagandalarının Bolu'ya sirayet ettiği ve aynı tahrikat ve propagandanın Adapazarı'na da sıçramaması için gerekli tedbirlerin alınmasıyla keyfiyetin işarına dair Kalem-i Mahsus'dan Yalova'da İzmid Mutasarrıfı Suad Bey'e çekilen telgraf.
İRADE İ.HUS.103.73 103 73 Sark demiryolunun Çerkes köyüne yakın noktasında ele geçirilen dinamit hakkında icra olunan tahkikat. (1320Z-075)
İRADE İ.MMS.103.4386 103 4386 Karesi vilayetinde Manyas nahiyesinde kendiliğinden iskan eden Çerkes muhacirini hakkında.
YILDIZ Y.A.RES.103.74 103 74 Çerkes Nart ve Köle Yakub ve Eyyüb hakkında yapılacak muameleye dair.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçtiği, kendilerinin Ruslarla harbetmekte olduğu, Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Anapa'ya gelerek beraberce harbedip Anapa'yı kurtarmaları vesair hakkında Çerkeş kabileleri tarafından İstanbul'a gönderilmiş olan Besni, Hatokay, Emrez ve Kadı Batır namındaki beylerin takriri.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş beylerinden Abadbesni, Şahingiray oğlu Hatokay, Horat oğlu Hamzet ve Donakay oğlu Kara Batır adındaki beylerin imdad ve iane edilmesi için taltif edilerek ve çok bekletilmeyerek iade olunmaları hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş ve Abaza ahvalinden ve asker ile yardım edilmesine dair Sohum sabık Muhafızı Gülsen Beyzade Arslan Bey imzası ile Arslan Mustafa Bey mührü ile Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya gönderilen ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Gümrükten kendisine muhassas olan maaşın gönderilmesi, halkın Ruslarfa olan muamelesi, imdad ve iane gönderilmesi ile donanmanın Karadeniz'e çıkması hakkında Sabık Sohum Muhafızı Gülşenzade Arslan Bey imzasıyla fakat Arslan Mustafa mührü ile Hasan Paşa'ya gönderilen ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş özdenlerinden dört beyin gelip Tatar Hafız ile İstanbul'a gönderildiği ve harcırahlarının verildiği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıhethüdasına mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çerkeş ve Abaza kabailinden elçilikle İstanbul'a giden beylere iltifat ve riayet olunması ve istimalet için ellerine ferman verilmesi münasip olacağı hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıhekhüdasına mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1029 0 Çürüksu Fas'a gayet yakın olup halkı da hem cengaver ve hem de Fas'ın vehamet-i havasına alışkın olduğundan Çürüksu, Gönye sancağına ilhak olunarak Faş muhafazasına tayin olunmaları hakkında emir gönderilmesine dair Osman Bey'den Trabzon valisine ariza.
DAHİLİYE DH.MKT.1029.11 1029 11 Siyah kıyafetle Karadağ'dan Brana'ya geçen ve yakalanarak Selanik'e gönderilen Eşref adlı sahsın İzmir'de Emlak-ı Seniyye Memuru Çerkes Mustafa'nın oğlu olup olmadığının tahkiki.
MECLİS-İ VALA MVL.1029.41 1029 41 İslimye kazasında kain Kaya Burnu karyesi sakinlerinden ve muhacirin-i Çerakiseden Hasan ve Yezid'in; Kızılagaç kazasına tabi Kızıl Yenice karyesi sakinlerinden ve bargir mübayaası isiyle meşgul olan Yuvan ve İstovan adlı tacirleri yolda gündüz vakti kama yoluyla tehdit edip bir miktar paralarını gasbetmeleri sebebiyle gerekli cezaya çarptırıldıkları. (1. Rumeli Katil Sirkat)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI