Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1010 0
HATT-I HÜMEYUN 1010 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan gelen tahriratın hülasası olup, Çerkeş kabileleri, Anapa ahvali, Gürcistan ahvali ve Trabzon'a mühimmat gönderilmesi vesaire hakkında.
DAHİLİYE DH.MKT.1010.71 1010 71 Ahali-i kadimeden görmekte oldukları zulümden şikayet eden Kuneytera'da mukim Çerkes muhacirlerinden Mahmud İsmail ve arkadaşlarının telgraf namesi üzerine icabının icrası.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1010.42427 1010 42427 Trabzon Valisi Hasan Pasa'dan gelen tahriratın hülasası olup, Çerkes kabileleri, Anapa ahvali, Gürcistan ahvali ve Trabzon'a mühimmat gönderilmesi vesaire hakkında.
İRADE İ.DH.1010.79770 1010 79770 Haleb Vilayeti Jandarma Alayı'nın Maraş Taburu'nun Birinci Süvari Bölüğü Yüzbaşısı Çerkes Arslan Ağa'ya nisan verilmesi.
SADARET A.}DVN.101.40 101 40 Dersaadet'e gelen Çerkeslerin gelirken yolda emanet bıraktıkları "Moskof Karbonunun" gönderilmesi.
SADARET A.}DVN.101.45.1 101 45.1 Çerkes ahalisi üzerine memur, Bahçet Paşa'nın kapukethudalığının Meclis-i Nafia ikinci katibi Ali Efendi'ye tevcihi.
SADARET A.}MKT.DV.101.6 101 6 Tahir ve Çerkes Sükrü'nin miras davalarının halledilmesi.
CEVDET C..BH..101.4887 101 4887 Sohum ve Soğucak kaleleri arasındaki abaza eşkıyalarının Anapa kalesine gelen bir sefineyi tecavüz, zapt ve yağma eyledikleri. (Anapa muhafızı Hüseyin Kuvvet tarafından)
CEVDET C..DH..101.5042 101 5042 Prizren Mutasarrıfı Gürcü zade Halil Pasa'ya Amasya sancağı ve Bursa'da ikamete memur sabık Yeniçeri Ağası Ebubekir Ağa'ya mirimiranlıkla Kars beylerbeyligi ve Kars'tan mazul Abaza Mehmed Pasa zade Mehmed Pasa'ya Kas muhafazası şartı ile Gönye sancağı tevcih edilmekle emirlerinin yazılması.
DAHİLİYE DH.MB..HPS.101.13 101 13 1- Muharebe dolayısıyla İzmir, Bodrum vesaire yerlerden Anadolu'nun içeri vilayetlerine gönderilen mahkumların firarlarıyla gerekli önlemlerin alınması çabaları. 2- Sinop Hapishanesi'nden kaçanların takibi için ihtiyat efradının silah altına alınması ve masraflarının karşılanması, firara sebebiyet verenlerin tebdil olunmaları. 3- İskilip Hapishanesi'nden firar edenlerin yakalanması. 4- Çorum ve mülhakat hapishanelerinin muhafazası için ihtiyat efradının celbi.
DAHİLİYE DH.SFR.101.19 /147 101 19/147 Biga'da Türkler ile Çerkesler arasında husumet olduğu bildirildiğinden, gerekli tedbirlerin alınarak bir uygunsuzluk zuhuruna meydan verilmemesine dair Kalem-i Mahsus'tan Kale-i Sultaniye Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
İRADE İ.MVL.101.2186 101 2186 Çerkes muhacirlerinden Samsun İskelesi'ne gelmiş olan Hacı İsmail ile refiklerinin Kütahya'da Çifteler Çiftliği'nde iskanları.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.101.63 101 63 Mesele-i zailede Çerkes muhacirlerinin Anadolu'ya sevkleri üzerine boşalan Çorlu kazası Türbedere karyesindeki araziye Şevket Pasa veresesinin müdahalesi.
YILDIZ Y.A.RES.101.63 101 63 Yenişehir kazası İznik nahiyesinden Çerkes Nart Köle Yakup ile sairenin afvına dair.
YILDIZ Y.PRK.ASK.101.32 101 32 Çerkes Mehmed Efendi ile Brana'daki Tabib Hüseyin ve Mülazım Ahmed Efendilerin tevkif edilmeleri.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.101.57 101 57 Barut kaçakçılığından dolayı Bursa civarında yakalanarak hakkında tahkikat yapılan Rusyalı Mehmed bin Cemal'in Muhacirin İdaresi'ne teslim edilmek üzere İzmit yoluyla Konya'ya gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 1009 0
DAHİLİYE DH.MKT.1008.17 1008 17 Rusya'dan Dersaadet'e gelen ve sefil bir hayat sürmekte olan yüz seksen beş nüfus muhacirin-i İslamiyenin iskan edilmek üzere Bursa'ya gönderileceği.
HATT-I HÜMEYUN 1008 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI