Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MECLİS-İ VALA MVL.1016.52 1016 52 Vize'de bulunan Çerkes muhacirlerden Elbruz Bey'in biraderi Mehmed Bey'in Batum'da bulunan kabilesinin Vize'de iskanları talep edilmis ise de orada uygun yer olmadıgı için çevre kazalara tevzi olunmalarına dair. (1. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1016.125 1016 125 Ahyolu Bergosu canibinde iskan olunan Çerkes muhacirlerden Mehmed Bey takımını diğer bir mahlle nakli. (1. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1015 0 Anapa canibine gönderilecek kaymakamın; Trabzon Valisi ve Bahr-ı Siyah Seraskeri Hasan Paşa'nın hazinedarının tayininin tensib edildiğine, kabileler tarafından İstanbul'a gönderilen elçilerin henüz gelmediğine ve kabileleri Türkiye'ye bağlamak için alınan tedbirlere dair mezkur Hasan Paşa'nın kaymakam paşaya şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1015 0 Anapa'ya gönderilmesi icab eden nüfuzlu bir kaymakam meselesine ve Anapa'dan Trabzon'a kadar olan havalide Ruslara karşı alınan tedabir ve ahali-i mahalliyenin tuz ve buz gibi bazı ihtiyaçlarının tahdidi meselesine ve bu ahalinin mizaç ve ahlakının asker toplama hususundaki su-i tesirine vesaireye dair Trabzon Valisi ve Bahr-ı Siyah Seraskeri el-Hac Hasan Paşa'dan kaymakam paşaya kaime.
MECLİS-İ VALA MVL.1015.36 1015 36 Tekfurdagı'nın Mandıra isimli mahallinde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin henüz tefrik olunmayan arazisiyle Müsellem isimli arazide iskan olunacak muhacirine verilecek mahallerin tahdidi konusunun, önceden Kırım muhacirlerine verilen Yakublu Çiftlik-i Hümayunu'nun arazisinin tefriki isiyle görevli mezkur livada bulunan mühendis Mehmed ve Küçük Ahmed efendilere ilave-i memuriyet edilmesi hakkında Muhacirin Komisyonu'nun talebi. (22. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
MECLİS-İ VALA MVL.1014.37 1014 37 Tekfurdagı sancagında Lüleburgaz, necik ve Hayrabolu kazaları ile sair mahallerde Kırım ve Çerkes muhacirlerinin iskanı. (22. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya Anapa Muhafızlığı tevcih olunduğundan sadır olan emrin Divan-ı Hümayun'dan derkenar edilmesi hakkında Sadaret buyruldusu. Derkenarlarda mevcuttur.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anapa'ya azimetinde yanında bin beş yüz nefer götüreceği ve bunları kendi vilayeti dahilinden tedarik edip oraya vardıktan sonra işin icabına göre hareket edeceği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kaymakama tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 İstanbul'dan gelen Çerkeş beyleri ile beraber Anapa'ya azimet üzere olup icab eden şeyleri kapıkethüdasına tahrir edeceği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Babıali'ye hitaben yazdığı evrakın oraya gönderilmesi hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan kapıkethüdasına gelen tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Kars'dan Trabzon'a borçlu geldiği ve şimdi Anapa'ya memur edilip bir çok masraf ihtiyarı zaruri olduğu cihetle iane-i seferiye namıyla vilayetten beş yüz kese tahsil etmesine müsaade olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıkethüdasına gelen mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anapa seferi masrafı için vilayetten beş yüz kese iane cemine müsaade olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Kendisi Anapa'ya azimetinde yerine bırakacağı mütesellimler vesaireye halkın itaat etmesi için kapıkethüdasına gönderdiği defter mucibince evamir ısdar olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI