Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.1027.42781H 1027 42781H Çerkes kabilelerine dağılmak üzere para talebine, Ruslar tarafından Anapa Kalesi'ne atılan güllleler hakkında bir fikir peyda için bunlardan numunelerin gönderildiğine ve Anapa Kalesi'ne de düşman toplarına mukabele edebilecek çapta top gönderilmesine dair Anapa Kaymakamı Osman Paşa'nın şukkaları.
DAHİLİYE DH.MKT.1026.37 1026 37 Tahlis-i can hususunda hüsn-i hizmetleri görülen Antalya Mevlevi Dergahı seccadenisini ile polis efradından Çerkes İsmail Efendi'nin tahlisiye madalyasıyla taltifi.
İRADE İ.DH.1024.80757 1024 80757 Sapanca'da Gürcüler ile Çerkesler arasında meydana gelen anlaşmazlık.
HATT-I HÜMEYUN 1023 0
HATT-I HÜMEYUN 1023 0
İRADE İ.DH.1023.80656 1023 80656 Mehmed, Safranbolulu Osman, Çerkes Hüseyin Aden'deki Saray hademelerine maaş tahsisi.
MECLİS-İ VALA MVL.1023.10 1023 10 Gilan, Pristine ve Vılçıtrın kazalarında ve Ahyolu Bergosu'nun Balcılar karyesinde meskun Çerkes muhacirlerinden kuraklık dolayısıyla mahsul alamayan fukaraya nısıf yevmiye, hayvan hastalığından öküzünü kaybedenlere ise bedeli taksitlerle ödenmek şartıyla öküz verilmesi ve teferruatı. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1023.11 1023 11 Siroz'a gönderilen Çerkes muhacirlerinden Petriç Kazası ve köylerine yerleştirilenlere verilen öküz, tohum ve arazi ile ahali tarafından teberru olunduğu bildirilen haneler hususundaki yanlışlıkların düzeltilip ayrıntılı bir raporunun takdimi. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1023.12 1023 12 Bila-veled vefat eden Sirozi Ferhad Bey-zade Ali Bey'in mahlul düşen Divri Çiftligi'nin yüz Çerkes muhacirine taksim ile tapu senedleri verilmek üzere usulüne göre tanzim olunacak mazbatalarının Defterhane'ye irsali. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1023.29 1023 29 Sumnu'daki akrabalarının yanına gitmek için daha önce yerlestirildikleri Pristine'den kaçan ve Palanka'da durdurulan altı hanelik Çerkes muhaciri kafilesine engel olunmaması, Sumnu'ya vardıklarında da akrabaları yanında iskanları hususunda lazım gelen yardımın yapılması. (2. Rumeli)
İRADE İ.DH.1023.80729 1023 80729 İzmid'e bağlı Sapanca'da Çerkez, Abaza ve Gürcüler arasında meydana gelen olayların önlenmesi için görevlendirilen memurlar ve ayrılan tahsisat.
İRADE İ.DH.1022.80629 1022 80629 İzmid'e mülhak Sapanca'da Çerkes ve Abazalarla Gürcüler arasında meydana gelen anlaşmazlığı tahkik için görevlendirilen memurlara harcırah verilmesi.
MECLİS-İ VALA MVL.1022.49 1022 49 Tekirdagı Sancagı'nın Hayrabolu Kazası'na tabi olup Çerkes muhaciri yerleştirilen Mandıra Çiftliği ve civardaki koruların, söz konusu iskan olayından şikayetçi Abdullah ve Cafer Agalar'a babalarından irsen intikal eden ve vergileri ödenen araziler olduğunun yapılan tahkikat sonrasında anlaşıldığı. (2. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1021 0 Anapa Kalesi'ne hücum eden Rus askerinin muhafızlar ile kabail ve akvam kuvvetleri tarafından inhizama uğratıldığı tebşiratını havi tahriratın alındığına dair Balkanlar Seraskeri Hüseyin Paşa'dan sadrazama kaime.
CEVDET C..AS..1021.44778 1021 44778 Çerkes ve Abaza beylerine cebehaneden verilecek zırhların paslarının temizlettirilmesi. g.tt
MECLİS-İ VALA MVL.1021.28 1021 28 Silahsoran-ı Hassa'dan Fehmi Bey'in babası olup iskan için gönderildigi Vize'de kendisine gösterilen yeri begenmeyen Ali Bey'in, münasip baska bir yer bulunamazsa, maiyyetindeki yirmibes Çerkes haneyle birlikte Edirne civarındaki Keskinli Çfitligi'nde iskanları. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1021.70 1021 70 Çerkes muhacirlerinden olup ayaklarındaki rahatsızlık dolayısıyla Prizren Hapishanesi Hastahanesi'nde tedavi gören fakat şifa bulamayan İsmail b. İslam'ın Dersaadet'teki ailesinin yanına gitmesine ruhsat verilmesi. (2. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1020 0 Anapa Kalesi'ne karadan ve denizden hücum eden düşmanın bir çok muharebeden sonra kaleyi top ateşi ile tahrip ederek zabtettiğine dair Tarbzon Valisi ve Bahr-i Siyah Seraskeri Hasan Paşa'dan Sadaret Kaymakamlığına kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1020 0 Müslümanlığı kabul eden kabail ve akvamın Ruslara karşı mücadeleye devam ettikleri bunların sebat ile hizmette devamları için taltif ve teçhizleri lazım olduğu ve Anapa Kalesi'nin mevkii ve vaziyeti müsait olmadığından muhafaza edilmediği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıkethüdasına şukka.
MAARİF NEZARETİ MF.MKT.1020.51 1020 51 Sorgun nahiyesine bağlı Osmaniye karyesinden Hacı Zekeriya Efendi'nin Kaside-i Bürde Tahmisi isimli kitaba ruhsat verildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI