Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1019 0
HATT-I HÜMEYUN 1019 0
MECLİS-İ VALA MVL.1019.83 1019 83 Prizren sancağında meskun muhacirin-i Çerakiseye Bin iki yüz seksen bir Kanun-ı Evveli'nden Binikiyüzsekseniki Eylülü sonuna kadar verilmesi lazım gelen tayinat vesaireye dair evrakın, icabı icra olunmak üzre gönderildiği. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1019.14 1019 14 Pristine'de meskun Çerkes muhacirlerinden olup Edirne'ye nakillerine ruhsat istenilen müteveffa Hasan Bey'in taallukatının, aldıkları muhacir ianatını terkedip yol ve Edirne'deki iskan masraflarını kendileri karşılamaları halinde naklolunabilecekleri. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1018.73 1018 73 Selanik eyaletinde yerleştirilen Çerkes muhacirlerinin tercümanı olarak mahallince iltimas olunan İbrahim Efendi'nin ikiyüz elli kuruş maaşla muvakkaten tayini. (2. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1017 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Anapa müdafaasına müretteb asker için istediği zahire ve çadırın gönderilmesi ve Canik ile Faş arasındaki kalelere müretteb askerler için emirler yazılması ve müşarünileyhe istiklal verilerek Trabzon seraskeri unvanı ile emr-i ali ısdarı ve beş yüz kese akçe irsali lüzumuna dair Sadaret'ten yazılan tahriratın arzı. a.g.y.tt
MECLİS-İ VALA MVL.1017.38 1017 38 Gelibolu ve civarında iskan olunacak Çerkes muhacirlerin bu kere adem-i itaatle nöz civarında vaki Koru-yı Hümayun'a hücum ve orada iskan olunmak istediklerine dair. (1. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Düşman tarafından zabtolunan Anapa Kalesi'nde esir düşen Osman Paşa askerlerinden memlekete iade edilenlere dair malumatı havi Trabzon Valisi ve Bahr-ı Siyah Seraskeri el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüzüne giriftar olarak pek çok eziyet çeken Çerkeş kabilelerinin İstanbul'a şikayetlerini anlatmak için seçtikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüz ve taaddisinden muzdarib olan Çerkeş kabilelerinin şikayetlerini anlatmak için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır olan Çerkeş kabilelerinin arz-ı hal için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır ve meştası olan Çerkeş kabilelerinin İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti ile bazı mahallerde tesisini istedikleri müstahkem mevkilerin tarifini havi Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
DAHİLİYE DH.MKT.1016.26 1016 26 Konya'nın Ereğli kasabasına tabi Osmaniye karyesindeki Tatarlar ile Beyşehri civarında yerleşen Çerkes ve Çeçen muhacirler arasında meydana gelen hastalığın sebebi olan Beysehri Gölü bataklıklarının kurutulup kurtulamayacağı ve muhacirlerin başka mahallere naklinin mümkün olup olmayacağı.
DAHİLİYE DH.MKT.1016.68 1016 68 Ankara vilayeti ahalisinden Çerkes Hasan Bey'e Almanya Devleti tarafından verilen nisanın takılmasına müsaade edildiği.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509 1016 42509 Rusların tecavüzüne giriftar olarak pek çok eziyet çeken Çerkes kabilelerinin İstanbul'a şikayetlerini anlatmak için seçtikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509A 1016 HAT.1016.42509A Rusların tecavüz ve taaddisinden muzdarib olan Çerkes kabilelerinin şikayetlerini anlatmak için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509B 1016 42509B Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır olan Çerkes kabilelerinin arz-ı hal için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509C 1016 42509C Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır ve meştası olan Çerkes kabilelerinin İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti ile bazı mahallerde tesisini istedikleri müstahkem mevkilerin tarifini havi Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
MECLİS-İ VALA MVL.1016.36 1016 36 İskodra'daki Lis kazası ile Tiran kazası arasındaki Mat Nehri'nin denize döküldüğü yerde Gorze Çiftligi'ni Merdita Reisi Bib Dora Paşa'nın mübayaa etmek niyetinde olduğu bu durumun ise mahsurlu olduğundan buralara Çerkes muhacirlerin gönderilerek muhafazasına dair. (1. Rumeli)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI