Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADE İ.TAL.100.1 100 1 Yaveran-ı hazret-i şehriyari'den Süvari Kaymakamı Çerkes Mehmed Bey'in bir derece rütbesinin terfii. (1314M-101)
SADARET A.}DVN.100.25 100 25 Tutuklu sahsın tahliye edilmesi talebi.
İRADE İ..HUS.100.134 100 134 Aydın vilayeti dahilinde zuhur edecek kömür madenlerin imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ihsan buyrulduğu. (1320S-51)
İRADE İ..HUS.100.148 100 148 Musul vilayeti dahilindeki petrol madenlerinin imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ita buyrulduğu. (1320S-65)
HARİCİYE NEZARETİ 10 9 ORJİNAL KAYIT NO : Babıali İstişare Odası Muavini Ali Rıza Bey'in (Hendek, h. 1291) sicil dosyası.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Dağıstan emir ve valisi Şemhal'den sadrazama Rusya'nın dağıstan'daki islam memleketine asker çıkartmak üzere sefine gönderildiğine ve erzurum valisine gönderilen kendi adamlarından hacı İbrahim, kalblerindekini söylemeye mezun olduğuna ve mektubunu Dağıstan ulemasının tensibiyle yazdığına ve islam'ın muzafferiyetine,padişaha ve vüzerasına dua eylediklerine dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Şirvan Hanı Feth Ali Han'ın'Deşt Kalesi hakimi Hidayet Han ile yakınlıkları olduğuna, Dağıstan Valisi Şemhal'in makr-ı hükümeti Narho şehri olup Şemhal'in kızı Feth Ali Han'ın oğlunda bulunduğuna, bunların bulundukları mahal ve mesafelerin izahına ve Kızlar Kalesi'nin bir iki kapısı olduğuna ve Çeçenler Ehl-i İslâm ise de Rusların kati ve tecavüzleri üzerine musalahaya mecbur kaldıklarına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Selam ve duadan sonra beş vakitte padişah-ı islama dua ile öeşgul oldukları ve Hacı İbrahim Efendi hacca niyet etmekle tarafınıza mektup yazılarak lazım geldiği ve Erzurum'a vasıl oldukta şefkatle nazar buyurulup eline kağıt vererek haleb ve Şam valilerine tavsiyede bulunulması ve kendisinden Dağıstan ve Rusya ahvalinden sorulup haber alınması hakkında.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Faş Kalesi Muhafızı Vezir Halil Paşa'nm Faş Kalesi umur-ı askeriye ve mülkiyesinin ıslahı vasaire hakkında tahriratlarının hülâsaları.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Emr-i muhafazası uhdesine muhavval Bahr-i Siyah sahilinde vaki Faş Kalesi'ne mahı Şaban'ın beşinci günü vasıl olarak ifa-yı vazife ve emri muhafazaya başladığına dair tahriratının melfufen gönderildiği hakkında Faş Kalesi Muhafızı Halil'in arizası. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 1- Sadrazam tatarlarından Ahmed'in Erzurum ve Ahısha'dan gönderdiği takrirdir. 2- Gürcistan ümerasından Seluman ile müttefik olup Loril Hanı altı yedibin asker ile Sohum ve Anakare üzerinden Şahin Giray'ın imdadına azim olduğu haberinin Faş muhafızı olup Batum'da olan Vezir Halil Paşa'ya Faş Kalesi bina emininin adamlariyle vasıl olduğuna. 3- Faş Kalesi muhafazası için Acara ve havalisinden beş altıbin nefer tahsis edilmiş ise de mezkûr kalede tavattun edecek mahal ve zehair olmadığından mezkûr asakirin icabında sevkedilmek üzere tehirine. 4- Sohum Muhafızı Gülsen Bey'in Şahin Giray ile muharebe eden Çerakise imdat için yola çıktığına, Mukaddema Rusya'ya tabi iken adavet izharına başlayan Lezgi taifesi Rusya ile bilmuharebe mağlup olması üzerine Dağıstan'ın üst tarafına bir kaç kale ihdas ve iki ceneral tayin ederek birinin Açıkbaş canibinde ve diğerinin Tiflis'te ollduklanna. 5- Tiflis'te mukim ümera-yı Mısriyye'den birisinin biraderi dokuz nefer ile Çıldır havalisinde katledilerek üzerlerindeki oniki bin yaldıs altınının gasbolunduğundan meblağ-ı mezburu taleb eylemek üzere Tiflis Hanı Ereğli Han'ın elçisinin Çıldır Valisi Süleyman Paşa'ya müracaatma vesaireye dair.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Faş Kalesi muhafızlığına tayin olunarak mahalli memuriyetine muvasalat eylediğine, Faş ve Batum ahvaline dair ve tekarrub eden Ramazan-ı Şerifin tebkirini mutazammın Faş Kalesi Muhafızı Halil'in tahriratı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Batum İskelesi'nde mukim Mirmirandan Abaza Mehmed Paşa ile Bina Emini Mustafa Ağa'nın kıla'ı selâse tamiri için taraf-ı devletten kendilerine ita olunan mabaliği eki ve bel eylediklerine dair ihbaratın hilâf-ı hakikat olduğunun bit-tahkik anlaşıldığına dair Faş Kalesi Muhafızı Halil imzalı ve mühürlü ariza. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Faş Kalesi neferatının badema kaleyi terketmeyeceklerine ve iki senelik buğdaylarının yedlerine teslim edildiğine ve kalede mühimmat-ı harbiye ve topların da müfredat bir defteri takdim ve tanzim olunduğuna ve binyüz yetmişsekiz senesi mukayyet olan yoklama defteri mucebince tetkikat icra olunarak mühimmat ile seksendört senesi mübayaatından irsal olunan zehairden habbe-i vahide mevcut olmadığına ve mezkûr kalenin muhtac-ı tamir olan mahallerinin bina emini nasbolunan Mustafa Ağa marifetiyle tamin ettirilerek keşif defteri tanzim edilerek takdim olunduğuna ve nehrin Bahr-i Siyah'a mansab olduğu mahalle müceddet bir tabya inşasına müsade buyurulmasına birinci cemaati ortalarının Batum'dan tekrar Faş Kalesi'ne nakillerine vesaireye dair Faş Muhafızı Halil imza ve mühürlü takrir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Faş Kalesi muhafızlarının zahiresizlik yüzünden muztaribülhal olduklarına dair mezkûr kale muhafızı Halil'in tahriratı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Faş Naibi Mustafa imzalı ve sabık Faş Kalesi Muhafızı Mirmiran'dan Abaza Mehmed Paşa'nın muhafızlığı zamanında hüsn-i hizmeti mesbuk, kâffe-i umurundan dürüst hareketi sabit olmuş ve cümlenin teveccühünü kazanmış bendegândan olduğunu müş'ir ilâm. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Bender muhafızı Ebubekir Paşa'dan kırım'dan gelen havadise nazaran şahin Giray'ın Kırım2da olduğu fakat Kırım'ın idaresine Rus generalinin baktığı ve Şahin Giray'ın kardeşleri Bahadır Giray ve arslan ile Bahadır Giray'ın oğlunu Kırım'dan çıkarıp harson kalesi'ne götürdükleri,Leh yolunun mümkatı olduğu Şahin Giray'ı Rus tarafından geri çevirmenin çaresi aranması hakkında takriri.
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI