Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1.50 1 50 Terkos nahiyesinde görevli Polis Lütfi, Bağdat'ta görevli polislerden Salih, Zeydan ve İbrahim Biga'da görevli polislerden Ahmed Sevki, Mustafa ve Canbeden ve İskenderun Gümrük Kantarcısı Çerkes Mustafa Fevzi Efendilere iftihar madalyası verildiği ayrıca Tercüman-ı Hakikat ve Tarik Gazeteleri Ser-müfettişleri olan Abdullah ve Rıfat Efendilere de zayi madalyalarına ait beratlarının verildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1.99 1 99 Çerkes muhacirlerinin iskanları ile ilgili memuriyetle Konya'da bulunan Saim Efendi'nin görevine son verildiğinden biriken istihkakının Muhacirin İdaresi'ne gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SAİD.1.22 1 22 Hariciye Hukuk Müsaviri Muavini Ali Seyyid Bey'in (Anapa, h. 1273) sicil dosyası.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.3 1 3 Sivas vilayetinde sakin Çerkeslerin rızaları dışında bir hal ve harekete girişmemeleri için tedbirler alınması, asayişi bozmaya cüret edenlerin başka vilayetlere nakli, hapis ya da tevkif edilmesi gerekenlerin de kefalete bağlanarak yine zuhur ettiğinde gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.10 1 10 Sivas vilayetinde Çerkeslerin süvari ve silahlı olarak Tenos'un Alakesir karyesini basıp gasb ve yağma yaptıkları, başka karyeleri de basmak niyetinde oldukları haber alındığından asker sevk edilerek tecavüzlere meydan verilmemesi.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.13 1 13 Boğazlıyan'a bağlı karyelere hücum eden Çerkeslerden yakalananların merkez livaya gönderildiği ve Yozgad livasında başka vukuat olmadığı.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.18 1 18 Yozgad'ın Boğazlıyan kazasındaki Rumdiken karyesi İslam ve Hıristiyan ahalisine ait davarların Çerkes süvarisi tarafından Aziziye cihetine geçirilmekte olduğu haber alındığından, Çerkeslerin gittikleri güzargaha süvari sevk olunduğu, Kayseriye'de ise asayişin berkemal olduğu.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.21 1 21 Bünyan-ı Hamid'in Gemerek karyesine Çerkeslerin hücum etmek niyetinde oldukları haber alındığından, taburun muvasalatına kadar o mevkinin muhafaza edilmesi ile karyelere tasallut eden Karapapak karyesinden Hamidiye Alayı Yüzbaşısı Asker Ağa ve maiyyetindekilerin yakalanması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.22 1 22 Sivas'ın Boğazlıyan ve Akdagmadeni kazasına bağlı köylere tecavüze hazırlanan Çerkeslere karsı gereken tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.38 1 38 Yozgad'da ulema ve muteberan vasıtasıyla Çerkes muhacirler ve kadim ahaliye gerekli tebligatın yapılarak teskin edildikleri ve asayişin berdevam olduğu.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.48 1 48 Ayvarönü adlı Çerkes karyesi ahalisinin Erbaa kazasına baskın yapmak niyetinde olduğu anlaşıldığından, Çerkeslerin def ve tenkiliyle vukuata meydan verilmemesi.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.67 1 67 Tokad'ın Erbaa kazasına hücum tasavvurunda bulunan Ayvarönü karyesi Çerkeslerinin evinde yapılan aramada silah ve cebhane bulunduğu ve hane sahibleriyle muhtarın nezaret altına alındığı.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.75 1 75 Amasya Taburu'ndan bir bölük asakir-i redifenin Tokad'a sevk edildiği, Çerkes muhacirlerin reislerine gerekli nasihatın yapıldığı ve yağma edilen mal ve hayvanatın Deliktaş nahiyesinde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği.
DAHİLİYE DH.TMIK.S.1.9 1 9 Develi'de aşiret, kabile, Ermeni ve Çerkes çok olduğundan, buranın ehemmiyete haiz bulunduğundan telgraf hattı temdidi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.1 1 1 Çerkes hicreti için Londra'da kurulan iane meclisine başkanlık yapan ve Londra'daki sergiye gönderilerek saltanat esyalarının teftisi görevini kabul eden Stratford de Redeliffe'e tesekkür mektubu yazılması. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.2 1 2 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret; Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.3 1 3 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.5 1 5 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.7 1 7 Rusya'dan pasaportlarını alarak Dersaadet'e hicret ederken Rus korsanlarca sandalları çevrilen ve Sogucak İskelesi'nde üç ay hapis kalarak eşya ve paraları zabt edilen Çerkes muhacirlerinden Ali Bey'in yardım talebi.(Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..1.8 1 8 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI