Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anâpa'da kale yapılması gereken yerleri keşfedip haritasını çıkarmak için maiyyetine bir mühendis halifesi tayin olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anapa'ya göndereceği ağaların memuriyetlerini müşir yazılacak fermanların yazılacağı zatların isimlerini havi ariza. «•
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMAYUN HAT.1013.42475C 1013 42475C İstanbul'dan gelen Çerkes beyleri ile beraber Anapa'ya azimet üzere olup icab eden şeyleri kapıkethüdasına tahrir edeceği hakkında Trabzon Valisi Hasan Pasa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1012 0
HATT-I HÜMEYUN 1011 0 Rusların Anapa'dan aldığı esirleri Kırım tarafına götürüp orada bekar ve evliyi tefrik ettikten sonra evlileri iki gemi isticar ederek Sinob tarafına gönderdiği ve daha iki gemi geleceği hakkında Trabzon Valisi Osman Paşa'dan Sadaret'e ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1011 0 Anapa muhafazasına bin beş yüz kuruş harçlık ve katık bahası kifayet etmeyip fazlasını vermeğe de halkının iktidarı olmadığından efradın sekiz yüze tenzili münasip olacağı hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1011 0 Anapa'daki askerin miktarı tenzil olunmak için yazdığı tahrirat kabul olunmadığı takdirde vilayetten alınan katık bahası kifayet etmeyeceğinden teyidi için bir ferman gönderilmesi hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e ariza.
DAHİLİYE DH.MKT.1011.39 1011 39 Hükumete dair hususlardaki hüsn-i hizmetine mebni Amman nahiyesinde sakin Çerkes muhacirleri ümerasından Mehmed Efendi'nin rütbesinin terfi.
İRADE İ.DH.1011.79809 1011 79809 Ferik Çerkes Musa Pasa oğlu Bekir Bey'in Hariciye Aklamı'ndan birinde istihdamı.
HATT-I HÜMEYUN 1010 0 Rumeli'nde hududun Tuna'dan itibar edilmesine ve öte yakasında kalan yerlerin Rusya'ya terkine, Anadolu'dan da arazi terkine, Abazaların Rusya himayesine geçmelerine, Sırbların serbetilerine vesaireye dair Rus Seraskeri Kamenski tarafından teklif olunan sulh şartlarına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1010 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI