Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Kabartay kabilesinin • Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya verdiği ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Cane kabilesinin Devlet-i Osmaniye'ye sadakat göstereceklerine dair Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya / verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Besni kabilesinin hükümete sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya takdim ettikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Alnıkesik kabilesinin Osmanlı Devleti'ne sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Mefoş kabilesinin Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya takdim ettikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Besniba kabilesinin Devlet-i Osmaniye'ye sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anape Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Sohum kazası halkının mahzarı olup Anapa'da bulunanTrabzon Valisi Hasan Paşa'nın yanına bir heyet gönderdiklerine ve Sohum kalesini düşmandan kurtarabilmeleri için kendilerine yardım edilmesi ricasına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Bırakay kabilesinin hükümete sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya verdikleri ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Hükümete sadık kalacaklarına dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya Kızıl Bekvaç kabilesi tarafından verilen ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Bezaduğ kabilesinin Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'ya takdim ettikleri taahhüdname olup hükümete sadık kalacaklarına dair ahidname. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Yalıboyu kabilesinden Ohuğ ve Şaşa kabilelerine Trabzon Valisi Hasan Paşa tarafından verilen hediyeleri x gösterir Anapa Kadısı Ali Efendi mührüyle pusula.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Abaza ve Çerkezlerin en meşhur kabilelerini gösteren <^ liste, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın şukkası olup Çerkeş ve Abaza kabileleri verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden fazla hassa askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve /> kendisinin de onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş bağlanacağına dair söz verdiği hakkında ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon mütesellimi Emin Efendi'nin Sadaret'e yazdığı kaimede gönderilen top ve sair mühimmatın Trabzon'a geldiği ve Sohumlu Gülsen Beyzade Arslan Bey'e V hükümet emrinin takdim edildiği lakin onun bu top ve mühimmattan başka külliyetli mikdarda paraya muhtaç olduğunu bildirdiği ve verdiği arizanın takdim edildiği hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Sohumlu Gülsen Beyzade Arslan Bey'in arizasında idaresinde bulunan Abaza ve Çerkeslerle kale zabtı ^ mümkün olamayacağından mahiyeli asker tertibi lazım r geldiği bunun için de fazla mikdarda paraya ihtiyacı olduğundan bu yardımın yapılması ricasına dair.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Gülsen Beyzade Arslan Bey'in şukkasında Ruslar, Çerkeş ve Abaza beylerine adamlar gönderip onları celbe çalışdıklarından bu kabilelerin yardım istedikleri lakin onlara ne şekilde cevab vermesi ve muhtaç olduğu külliyetli mikdar paranın ihsan olunması hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan Sadaret'e yazılan kaime olup Abaza ve Çerkeş kabileleri Ruslardan fazla zulüm ve hasar gördüklerinden vaziyetlerini anlatmak için bunların İstanbul'a hareket edecekleri ve getirmiş oldukları mahzar ve ilam ile zayiatlarını gösteren defterlerin ve Anapa'daki vekilinin Kuban tarafında bulunan Rus memuruna yazdığı cevabları tatar ile gönderdiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Bin iki yüz otuz yedi muharreminden iki yüz kırk senesine sonuna kadar Rusların Çerkeslerle yapdıkları mücadelede aldıkları esir hayvanat ve sair eşya zayiatını gösterir icmal.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Bin iki yüz otuz yedi senesi başından 1240 senesi sonuna kadar Ruslar tarafından Çerkeslerden zaptedilen esir, hayvanat ve sair eşyanın icmali.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI